Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Tjenesteydelser - 554609-2019

22/11/2019    S226    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Brøndby: Reklamevirksomhed

2019/S 226-554609

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danske Lotteri Spil A/S
CVR-nummer: 33034482
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie-Louise Ipsen
E-mail: mli@a-2.dk
Telefon: +45 20909004

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255747&B=DS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255747&B=DS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spillevirksomhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om levering af reklamebureauydelser i relation til Eurojackpot

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79341000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftale vedrørende reklamebureauydelser i relation til Eurojackpot.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79341000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

2605 Brøndby

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalens ydelser dækker Danske Lotteri Spil A/S’ behov for reklamebureauydelser vedrørende Eurojackpot; dækkende fra strategisk kommunikationsrådgivning til endelig 360 graders kampagneeksekvering. Leverandørens ydelser skal i relevant omfang spille op mod Dansk Lotteri Spil A/S’ overordnede forretningsstrategi.

Leverandøren skal levere reklamebureauydelser af høj kvalitet, hvilket stiller krav til kompetencer, bemanding, erfaring, nytænkning og eksekveringsevner. Reklamebureauydelserne skal tilbydes i netop denne kontekst.

Mere konkret dækker udbuddet ydelser indenfor følgende områder:

1) Løbende strategisk kommunikationsrådgivning, herunder rådgivning om branding og positionering;

2) Udvikling af kampagner, herunder udarbejdelse af kreativ strategi, kampagneoplæg samt kampagneeksekvering og produktion;

3) Løbende puljekommunikation (omtales som ’Beredskab’ i daglig tale i Danske Lotteri Spil A/S);

4) Projekter og øvrige afgrænsede kommunikationsopgaver.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Se nærmere i udbudsbetingelsernes afsnit 5.

Såfremt at flere end 3 ansøgere opfylder de angivne minimumskrav, vil Danske Lotteri Spil A/S gennemføre en udvælgelse, hvor 3 ansøgere udvælges til prækvalificering. Udvælgelsen til prækvalifikation vil (efter opfyldelse af de øvrige minimumskrav) ske på grundlag af ansøgers referencecases, hvor ansøgere med mest relevante referencecases udvælges til prækvalifikation.

Mest relevante referencecases identificeres ved en vurdering, hvor Danske Lotteri Spil A/S lægger vægt på, at referencecases viser:

Konkret erfaring med at udvikle og drive et større brand på et btc-marked (over tid) – med en ”tydelig rød tråd” fra strategi til eksekvering. Der lægges særlig vægt på, at der er opnået en forbedret branding/positionering i markedet med tilhørende vækst af brandet, hvor en effektiv kommunikationsindsats har været en afgørende faktor for væksten.

Konkret erfaring med at udvikle brand-strategi og sikre en stærk kreativ eksekvering af kommunikation for større brands/produkter (gerne danske) med en hyppig købscyklus og vis impulsgrad – FMCG (fast moving consumer goods).

Konkret erfaring med udvikling af kommunikationsstrategi og kreativ strategi samt en opsigtsvækkende, nytænkende og gennemslagskraftig/effektiv kreativ eksekvering af kampagner for det pågældende brand.

Konkret erfaring med at udvikle 360 graders kampagner, dvs. kampagner som både viser erfaring med trade (eksekvering i retail) og eksekvering videre ud på de digitale kanaler-/platforme.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Aftalens samlede økonomiske værdi er i intervallet mellem 13 000 000 DKK og 20 000 000 DKK eksklusive moms.

Der afholdes informationsmøde om udbuddet den 3.12.2019 kl. 10:00 hos ordregiver.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive:

— Ansøgers samlede omsætning for seneste tilgængelige regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøger (eller det ansøgende konsortium) skal udvise en økonomisk robusthed, som gør ansøger egnet til at opfylde rammeaftalen. Det betyder, at ansøger i det seneste tilgængelige regnskabsår skal have haft en samlet omsætning på minimum 10 000 000 DKK eksklusive moms.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive:

— Ansøgers gennemsnitlige antal fastansatte beskæftigede for seneste regnskabsår,

— 3 referencecases vedrørende udførsel af tjenesteydelser, som er sammenlignelige med nærværende udbudte kontrakt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøger (eller det ansøgende konsortium) skal kunne udvise en vis stabilitet og robusthed. Det betyder, at ansøger i det seneste tilgængelige regnskabsår skal have haft minimum 10 fastansatte beskæftigede (fuld tid),

— Ansøger skal have den rette faglige formåen og erfaring. Ansøger skal derfor fremlægge 3 referencecases. De valgte cases skal udgøre et eksempel på arbejde som ansøger tidligere har udført eller været en del af. En referencecase er således en beskrivelse af en udført sammenhængende opgave, som er sammenlignelige med de ydelser som efterspørges i nærværende udbudte kontrakt.

Bemærk venligst at maksimalt omfang pr. referencecase er 4 A4 sider.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/12/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2019