Tjenesteydelser - 554629-2019

22/11/2019    S226    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Silkeborg: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

2019/S 226-554629

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Ida Rasmussen
E-mail: ibr@silkeborg.dk
Telefon: +45 89701617

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/97ae8fe4-8bd5-4a58-9baa-841ad6753057/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/97ae8fe4-8bd5-4a58-9baa-841ad6753057/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/97ae8fe4-8bd5-4a58-9baa-841ad6753057/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/97ae8fe4-8bd5-4a58-9baa-841ad6753057/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på levering af sundheds- og plejefaglige vikarer til Silkeborg Kommunes sundheds- og omsorgsafdeling

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af sundheds- og plejefaglige vikarer til ordregivers enheder og institutioner i sundheds- og omsorgsafdelingen. De omfattede vikargrupper er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter (SSA’er) og social- og sundhedshjælpere (SSH’er)/hjemmehjælpere. Vikarer til respirationspatienter er ikke omfattet af udbuddet. Rammeaftalen har en forventet værdi på 22 000 000 DKK pr. år. samt en forventet volumen på 11 000 vagter pr. år.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
85140000
85141000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af sundheds- og plejefaglige vikarer til ordregivers enheder og institutioner i sundheds- og omsorgsafdelingen. De omfattede vikargrupper er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter (SSA’er) og social- og sundhedshjælpere (SSH’er)/hjemmehjælpere. Vikarer til respirationspatienter er ikke omfattet af udbuddet.

På baggrund af udbuddet indgås kontrakt med én leverandør.

Formålet med udbuddet er at få én leverandør, som kan dække 100% af ordregivers behov.

Da ordregiver er bevidst om at en dækningsgrad på 100% er svær at opnå, ønsker Ordregiver at indgå i et samarbejde med leverandøren.

Leverandøren af denne kontrakt vil derfor opnå en bonus, hvis leverandøren har en dækningsgrad på mere end 90%.

Ved en dækningsgrad på under 90%, vil leverandøren ifalde en bod.

Rammeaftalen har en forventet værdi på 22 000 000 DKK pr. år. samt en forventet volumen på 11 000 vagter pr. år.

Både de obligatoriske samt frivillige udelukkelsesgrunde finder anvendelse i udbuddet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers soliditetsgrad skal have været minimum 15% i hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår.

Tilbudsgiver skal minimum have en egenkapital på 5 000 000 DKK. i hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår.

Tilbudsgivers årlige omsætning skal minimum i hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår, være 22 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have erfaring med udførelse af lignende opgaver. Tilbudsgiver skal angive minimum 2 referencer på opgaver af lignende art og omfang udført inden for de seneste 3 år.

Mindstekrav til referencerne som skal fremgå af ESPD’et:

Ved lignende art menes:

— Levering af vikarer inden for faggrupperne sygeplejersker, SSH’er/hjemmehjælpere og SSA’er,

— Leveringen skal være til en kommunal eller regional ordregiver,

— Leveringen skal omfattet mindst 10 leveringsadresser.

Ved lignende omfang menes:

— Referencen skal have en årlig omsætning på minimum 75% af den angivne forventede årlige omsætning (16 500 000 DKK) for aftalen,

— Referencen skal have en varighed på minimum 2 år. Dvs. at hvis der henvises til en kontrakt, som ikke er afsluttet, skal den minimum have løbet i 2 år på tidspunktet for afgivelsen af tilbuddet. Det er acceptabelt at angive en reference, hvor der var kontraktstart for mere end 3 år siden, såfremt noget at kontraktens løbetid har været inden for de seneste 3 år og den i øvrigt opfylder betingelserne.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/12/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/12/2019
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til, at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/11/2019