Prekės - 55463-2019

05/02/2019    S25

България-София: Природен газ

2019/S 025-055463

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по заетостта
Национален регистрационен номер: 121604974
Пощенски адрес: бул. Княз Александър Дондуков № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Надежда Ананиева
Електронна поща: Nadejda.Ananieva@az.government.bg
Телефон: +359 29265402
Факс: +359 29265428

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.az.government.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.az.government.bg/bg/profiles/view/246-dogovarjane-bez-predvaritelno-objavlenie-s-predmet-dostavka-na-priroden-gaz-zaotoplenie-za-nujdite-na-dbt-jambol/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДБТ Ямбол

II.1.2)Основен CPV код
09123000 Природен газ
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДБТ Ямбол

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09123000 Природен газ
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол
Основно място на изпълнение:

гр. Ямбол

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДБТ Ямбол

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 24
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 036-078370

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 9
Наименование:

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДБТ Ямбол

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
22/01/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Овергаз Мрежи АД
Национален регистрационен номер: 130533432
Пощенски адрес: Филип Кутев № 5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: sofiagas@overgas.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: www.overgas.bg

Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 2 699.42 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

10-дневен, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/02/2019

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
09123000 Природен газ
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
09123000 Природен газ
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол
Основно място на изпълнение:

гр. Ямбол

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на природен газ за отопление.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 24
VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 6 473.02 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Овергаз Мрежи АД
Национален регистрационен номер: 130533432
Пощенски адрес: бул. Филип Кутев № 5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: sofiagas@overgas.bg
Телефон: +359 24283379
Факс: +359 24283379

Интернет адрес: www.overgas.bg

Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Изменя се първоначалната стойност на договора.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП се изменя първоначалната стойност на договора поради увеличение в цената на природният газ, което при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди и което е довело до изчерпване на първоначално предвидената стойност на договора. Изменението не води до промяна на предмета на договора — доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДБТ Ямбол.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 699.42 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 6 473.02 BGN