Prekės - 55464-2019

05/02/2019    S25

България-София: Горива

2019/S 025-055464

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция „Морска администрация“
Национален регистрационен номер: 121797867
Пощенски адрес: ул. Дякон Игнатий
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Веселина Мутафчийска — гл. юрисконсулт в дирекция АПФСО
Електронна поща: veselina.mutafchiyska@marad.bg
Телефон: +359 70010145
Факс: +359 70010145

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.marad.bg/index.php

Адрес на профила на купувача: http://www.marad.bg/page.php?category=145&id=34

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“

II.1.2)Основен CPV код
09100000 Горива
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09100000 Горива
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, в търговските обекти на изпълнителя, посочени в списък с бензиностанции

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Доставка на горива за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ съгласно условията на процедура на вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили“ по обособена позиция 1 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ на Централния орган за покупки.

Видове горива и прогнозни количества, както следва:

1. Бензин А95 Н — 1 000 литра.

2. Дизелово гориво — 10 000 литра.

Посочените количества са максимални и възложителят не е задължен да ги закупи изцяло.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/05/2019
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 244-558157

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 1
Наименование:

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
11/12/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Петрол АД
Национален регистрационен номер: 831496285
Пощенски адрес: бул. Черни връх № 43
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: katerina.mladenova@petrol.bg
Телефон: +359 2-9690110
Факс: +359 2-9690296

Интернет адрес: http://www.petrol.bg/

Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 30 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/02/2019

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
09100000 Горива
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, в търговските обекти на изпълнителя, посочени в списък с бензиностанции

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на горива за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ съгласно условията на процедура на вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили“ по обособена позиция 1 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ на Централния орган за покупки.

Видове горива и прогнозни количества, както следва:

1. Бензин А95 Н — 1 000 литра.

2. Дизелово гориво — 10 000 литра.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/05/2019
VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 30 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Петрол АД
Национален регистрационен номер: 831496285
Пощенски адрес: бул. Черни връх № 43
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: katerina.mladenova@petrol.bg
Телефон: +359 2-9690110
Факс: +359 2-9690296

Интернет адрес: http://www.petrol.bg/

Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Удължаване на определения в чл. 9, ал. 2 от договор от 11.12.2018 г. срок за изпълнение на доставките — до 31.5.2019 г. или до сключване на договор след проведена процедура на вътрешен конкурентен избор, въз основа на ново рамково споразумение с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ по проведена процедура на ЦОП, открита с решение № РМФ-39/18.6.2018 г., в зависимост от това кое от събитията настъпи по-рано.

Изменение на цената на договора с 15 % (петнадесет на сто) от първоначално определената по договора такава.

Изложените по-горе обстоятелства не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа от страна на възложителя и не променят цялостния характер на сключения договор, поради което е приложима хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

С писмо с вх. № 2066/29.11.2018 г. от Министерство на финансите Централният орган за покупки (ЦОП) уведомява възложителите за сключване на допълнително споразумение № 1/22.11.2018 г. към рамково споразумение № СПОР 48/30.12.2016 г. С допълнителното споразумение се изменя първоначално определеният срок на действие на рамковото споразумение, като новоопределеният срок е до 31.5.2019 г. или до сключване на новото рамково споразумение с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ въз основа на процедура на ЦОП, открита с решение № РМФ-39/18.6.2018 г., което от двете събития настъпи първо. С допълнително споразумение № 1/29.1.2019 г. към договор от 11.12.2018 г. се определя нов срок за изпълнение на доставките — 31.5.2019 г. или до сключване на договор след проведена процедура на вътрешен конкурентен избор, въз основа на ново рамково споразумение с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 34 500.00 BGN