Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 554687-2019

22/11/2019    S226

Polonia-Varsovia: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 226-554687

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Dirección postal: ul. Nowogrodzka 1/3/5
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-513
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Gruszczyńska
Correo electrónico: zamowienia@mrpips.gov.pl
Teléfono: +48 226611490
Fax: +48 226611471
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://mrpips.ezamawiajacy.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług dla internetowego serwisu informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia (Wortal PSZ)

Número de referencia: 36/DI/PN/2019
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla internetowego serwisu informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia, zwanego dalej „Wortalem PSZ w zakresie:

1) rozwoju;

2) administrowania oraz usuwania błędów i awarii;

3) wsparcia użytkowników, w tym:

a) świadczenie usługi hot-line,

b) organizacja i przeprowadzenie konsultacji grupowych.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 868 500.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72210000 Servicios de programación de paquetes de software
72212000 Servicios de programación de software de aplicación
72212200 Servicios de desarrollo de software de conexión en red, Internet e intranet
72263000 Servicios de implementación de software
72413000 Servicios de diseño de sitios web www
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla internetowego serwisu informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia, zwanego dalej „Wortalem PSZ w zakresie:

1) rozwoju;

2) administrowania oraz usuwania błędów i awarii;

3) wsparcia użytkowników, w tym:

a) świadczenie usługi hot-line,

b) organizacja i przeprowadzenie konsultacji grupowych.

2. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy, wraz z załącznikami.

3. Wymagania zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia – klauzule społeczne.

3.1. Wykonawca, w ramach zespołu dedykowanego na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 7.1.4.3.2 SIWZ, musi zatrudniać co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę, na czas nie krótszy niż do końca okresu realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy.

3.2. Zamawiający w zakresie spełnienia warunku zatrudnienia wymagał będzie m.in.:

3.2.1. przekazania przez wykonawcę zamawiającemu, w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, wykazu osób spełniających warunek zatrudnienia;

3.2.2. składania przez wykonawcę w każdym okresie rozliczeniowym pisemnego oświadczenia o spełnieniu warunku zatrudnienia;

3.2.3. przedkładania, na żądanie zamawiającego, stosownych dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób na umowę o pracę, w tym w szczególności:

1) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii umów o pracę osób, o których mowa w pkt 3.1, wraz z dokumentami regulującymi zakres ich obowiązków (o ile zostały sporządzone);

2) zaświadczeń z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających opłacenie przez wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, za ostatni okres rozliczeniowy.

3.3. Szczegółowe uregulowania dotyczące ww. klauzul społecznych zostały zawarte w załączniku nr 5 do SIWZ.

4. Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, projekt „Monitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (MPPC) nr POPC.02.01.00-00-0093/18.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Koncepcja wstępna wykonania funkcjonalności / Ponderación: 16
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania i wdrożenia w Wortalu PSZ zmian zdefiniowanych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Termin przywrócenia do działania Wortalu PSZ po zgłoszeniu awarii (o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 2 wzoru umowy) oraz termin usunięcia błędów kategorii 1 i 2k (o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 1 wzoru u / Ponderación: 9
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 868 500.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POPC.02.01.00-00-0093/18

II.2.14)Información adicional

Wykonawca na potrzeby oceny oferty w ramach kryterium oceny ofert nr 2 opisanego w pkt 13.4 SIWZ zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą koncepcję wstępną wykonania funkcjonalności

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,

2. nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, który określa, że wykluczeniu podlega „wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344)”,

3. nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy, który określa, że wykluczeniu podlega „wykonawca który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności”,

4. spełniają warunki udziału określone w punkcie 7.1.4 SIWZ

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał – lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonuje:

1.1. co najmniej 1 usługę, na rzecz podmiotów zewnętrznych, spełniającą łącznie następujące warunki:

1) obejmowała łącznie co najmniej: rozbudowę funkcjonalności, administrowanie, usuwanie błędów i awarii w internetowym serwisie informacyjnym oraz zapewnienie wsparcia dla użytkowników końcowych;

2) internetowy serwis informacyjny zapewnia obsługę witryn dla co najmniej 50 jednostek rozproszonych terytorialnie;

3) z internetowego serwisu informacyjnego korzysta co najmniej 3 000 nazwanych użytkowników;

4) internetowy serwis informacyjny obsługuje wymianę danych z co najmniej 1 innym systemem teleinformatycznym;

5) wartość usługi wykonanej (zrealizowanej) na dzień składania ofert wynosiła co najmniej 500 000 PLN brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert;

6) czas trwania usługi wynosił nieprzerwanie co najmniej 24 miesiące (licząc wstecz do dnia, w którym upływa termin składania ofert).

1.2. co najmniej 1 usługę, na rzecz podmiotów zewnętrznych, spełniającą łącznie następujące warunki:

1) obejmowała łącznie co najmniej: rozbudowę funkcjonalności, administrowanie, usuwanie błędów i awarii w systemie poczty elektronicznej (e-mail) oraz zapewnienie wsparcia dla użytkowników końcowych;

2) system poczty elektronicznej zapewnia obsługę co najmniej 3 000 kont (skrzynek) z co najmniej 50 jednostek rozproszonych terytorialnie;

3) czas trwania usługi wynosił nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy (licząc wstecz do dnia, w którym upływa termin składania ofert).

1.3 co najmniej 1 usługę, na rzecz podmiotu zewnętrznego, polegającą na zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu konsultacji/ szkoleń z zakresu IT dla co najmniej 100 osób.

2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował co najmniej 5 osobowym zespołem spełniającym łącznie wymagania:

1) Kierownik projektu – co najmniej 1 osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w analizie, implementacji oraz wdrażaniu internetowych serwisów informacyjnych oraz

b) brał udział w co najmniej jednym projekcie informatycznym dotyczącym utrzymania i rozwoju internetowego serwisu informacyjnego o wartości co najmniej 500 000 PLN brutto pełniąc w nim rolę kierownika projektu;

2) Analityk/ architekt/ projektant aplikacji – co najmniej 1 osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu analiz lub projektów dotyczących internetowych serwisów informacyjnych oraz

b) brał udział w co najmniej jednym projekcie informatycznym dotyczącym utrzymania i rozwoju internetowego serwisu informacyjnego o wartości co najmniej 500 000 PLN brutto pełniąc w nim rolę analityka lub architekta lub projektanta;

3) Programista – co najmniej 1 osoba, która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w implementacji internetowych serwisów informacyjnych;

4) Administrator – co najmniej 1 osoba, która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w administrowaniu internetowym serwisem informacyjnym;

5) Tester – co najmniej 1 osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w testowaniu internetowych serwisów informacyjnych oraz

b) posiada wiedzę w zakresie standardów testowania oprogramowania.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz w załącznikach do umowy

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/01/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/01/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali C zlokalizowanej w holu wejścia głównego

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Przystępując do postępowania wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000 PLN. Zamawiający żąda od wybranego w przetargu wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty z VAT.

2. Przekazanie ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego JEDZ) następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej,zgodnie z wymogami określonymi w §3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.10.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1991). Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ i oferty wraz z załącznikami przez wykonawcę, jest Platforma dostępna pod adresem https://mrpips.ezamawiajacy.pl

3. Ofertę wraz z załącznikami (w tym JEDZ) należy przesłać w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów na zasobach których wykonawca polega składane na formularzu JEDZ powinny zostać złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa powyżej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia oferty wraz z załącznikami zostały określone w SIWZ.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta –została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 msc. przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) wykazu usług spełniających wymogi określone w pkt 7.1.4.3.1 SIWZ, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie/są wykonywane należycie;

5) wykazu osób spełniających wymogi określone w pkt 7.1.4.3.2 SIWZ;

6) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w ogłoszeniu, szczegółowe wymagania zamawiającego, w szczególności wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określone zostały w pkt 2, 7 i 8 SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zamawiający cytuje pkt 18 SIWZ:

18.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

18.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.5. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone do Prezesa Krajowej izby Odwoławczej w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Krajowej Izby Odwoławczej.

18.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.7. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy,

2) wobec treści ogłoszenia lub treści SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

18.8. Szczegółowe wymogi dotyczące wnoszenia odwołania określają:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.3.2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 poz. 972),

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.12.2016 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r., poz. 1092 oraz 1992).

18.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
19/11/2019