Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 554701-2019

Submission deadline has been amended by:  582202-2019
22/11/2019    S226

Polonia-Varsovia: Servicios de sistemas y apoyo

2019/S 226-554701

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Urząd m.st. Warszawy
Dirección postal: pl. Bankowy 3/5
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-950
País: Polonia
Persona de contacto: Jolanta Kotowicz
Correo electrónico: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Teléfono: +48 224431413
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://umw.ezamawiajacy.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://umw.ezamawiajacy.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług wsparcia systemu SAP ERP

Número de referencia: ZP/JK/271/III-204/19
II.1.2)Código CPV principal
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług serwisu i opieki nad systemem.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 4 552 845.53 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Urząd m.st. Warszawy

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług serwisu i opieki nad systemem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Umowa będzie realizowana w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.1.2020 r.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonali lub wykonują co najmniej 1 usługę o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 PLN brutto, na rzecz co najmniej 600 użytkowników nazwanych, których przedmiotem było świadczenie usług serwisu powdrożeniowego wraz z usługami nadzoru nad systemem SAP ERP w zakresie usług, jakie dostępne są dla licencjobiorców oprogramowania standardowego w ramach wsparcia producenta na poziomie SAP Enterprise Support systemu SAP ERP w jednostce sektora finansów publicznych lub jednostkach użyteczności publicznej, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, obejmujących wskazane moduły:

— Finanse (FI),

— Rachunkowość budżetowa (FM),

— Kontroling (CO),

— Mechanizm automatycznego naliczania i rozliczania podatku VAT wg wskaźnika struktury sprzedaży (FI, FM),

— Rozliczenia masowe (FICA),

— Środki trwałe (FIAA),

— Kadry i płace (HRPA, HRPY),

— Fundusz osobowy co najmniej 9000 tysięcy pracowników,

— Fundusz bezosobowy co najmniej 30 000 tysięcy kontrahentów,

— Hurtownia danych (BW).

2. Wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej 10 osobami (wszystkie muszą być polskojęzyczne) zdolnymi do realizacji usług i posiadającymi następujące minimalne kwalifikacje:

a. Kierownik projektu (1)

Min. 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, kierowanie co najmniej 1 pozytywnie zakończonym projektem świadczenia usług serwisu powdrożeniowego systemu SAP ERP obsługującego co najmniej 600 użytkowników w każdym z projektów (kierownik projektu nie może być konsultantem wiodącym); posiadanie ważnego certyfikatu PRINCE 2 Practicioner, PMP lub równoważnego;

b. co najmniej 7 konsultantów wiodących, z których każdy brał udział w co najmniej 1 pozytywnie zakończonym w jednostce sektora finansów publicznych lub jednostce użyteczności publicznej projekcie świadczenia usług serwisu powdrożeniowego systemu SAP ERP, składającego się co najmniej z modułów FI, FM, FICA, FIAA, BW, CO, BC (przy czym każdy z konsultantów brał udział we wdrażaniu/serwisowaniu innego z wymienionych modułów);

c. co najmniej 2 konsultantów wiodących biorących udział w co najmniej 1 pozytywnie zakończonym w jednostce sektora finansów publicznych lub jednostce użyteczności publicznej projekcie świadczenia usług serwisu powdrożeniowego systemu SAP ERP, składającego się co najmniej z modułów HRPA i HRPY dla polskiej wersji obsługujących minimum 9 000 pracowników każdy z modułów (przy czym każdy z konsultantów brał udział we wdrażaniu/serwisowaniu innego z wymienionych modułów).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zawiera „Wzór umowy”.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

System SAP jest istotny dla realizacji kluczowych zadań z zakresu prawa pracy, rachunkowości finansowej oraz rachunkowości budżetowej. Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości serwisu producenckiego SAP SAP Enterprise Support, niezbędnego do aktualizacji systemu na przełomie roku, kiedy to ukazują się najważniejsze poprawki do systemu związane m.in. ze zmianami w rozliczeniach PIT ...

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/12/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/12/2019
Hora local: 12:15
Lugar:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2, 00-098 Warszawa, POLSKA, pok. nr 309 (sala konferencyjna), piętro III

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Podstawy wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

a) jednolity europejski dokument zamówienia;

b) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, tj.:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,

— w przypadku usług okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;

c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 13.3.2. lit. a SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt 13.1.2 lit. c SIWZ;

e) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie firmy SAP, SAP AG lub innego podmiotu uprawnionego do wydawania oświadczeń w ich imieniu, informującego, że Wykonawca posiada status Partnera firmy SAP, mogącego świadczyć usługi, jakie dostępne są dla licencjobiorców Oprogramowania Standardowego w ramach Wsparcia Producenta na poziomie SAP Enterprise Support (certyfikat SAP Partner Center of Expertise);

g) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Inne dokumenty

a) Wadium: 100 000,00 PLN;

b) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

c) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.

d) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 24aa ust. 1 ustawy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dział VI ustawy Pzp

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
18/11/2019