Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 554726-2020

Submission deadline has been amended by:  594743-2020
18/11/2020    S225

Slovensko-Bratislava: Likvidácia a spracovanie odpadu

2020/S 225-554726

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00681300
Poštová adresa: Ivanská cesta 22
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 821 04
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. MIlan Hamala
E-mail: hamala@olo.sk
Telefón: +421 250110584
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.olo.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429102
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9544/summary
I.6)Hlavná činnosť
Elektrická energia

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie ostatného odpadu z kotlov a nebezpečného odpadu z čistenia spalín

Referenčné číslo: HaMi 31/2020
II.1.2)Hlavný kód CPV
90510000 Likvidácia a spracovanie odpadu
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček) a ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 959 979.70 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí:

Zákazka môže byť pridelená na jednu časť alebo na obidve časti

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Popolček

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90500000 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
90513400 Likvidácia popola
14930000 Popol a zvyšky s obsahom kovov
90512000 Služby na prepravu odpadu
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. ZEVO, Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava.

II.2.4)Opis obstarávania:

V zmysle Prílohy č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ide o nebezpečný odpad skupiny 19 - Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a z úpravní pitnej vody a priemyselnej vody

Podskupina 19 01 - Odpady zo spaľovania alebo pyrolýzy odpadu

Kód odpadu 19 01 07 Tuhý odpad z čistenia plynov

Kategória odpadu N, katalógové číslo odpadu: 19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov.

Odpad z čistenia spalín vzniká priebežne počas 24 hodín. Množstvo odpadu je závislé od množstva spáleného odpadu a obsahu škodlivých látok, ktoré sa zachytia na textilných filtroch. Prevádzka ZEVO Bratislava je nepretržitá s dvomi plánovanými odstávkami za rok. Množstvo odpadu, ktoré vznikne za rok je cca 2500 ton. Odpad je uložený v zásobnom sile areál ZEVO Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava. Nebezpečný odpad (popolček) je nutné odoberať priebežne. Zásobné silo je možné plniť iba do 70 % jeho objemu, to znamená cca 70 ton odpadu. Denne vznikne počas prevádzky obidvoch kotlov na najvyšší výkon 10 ton tohto odpadu.

Spolu potreba 8010 ton na 36 mesiacov

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 577 729.70 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Škvara

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90510000 Likvidácia a spracovanie odpadu
90500000 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
14630000 Troska, škvara, železný odpad a šrot
90512000 Služby na prepravu odpadu
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. ZEVO, Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava.

II.2.4)Opis obstarávania:

V zmysle Prílohy č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ide o nebezpečný odpad skupiny 19 - Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a z úpravní pitnej vody a priemyselnej vody

Podskupina 19 01 - Odpady zo spaľovania alebo pyrolýzy odpadu

Kód odpadu 19 01 12 Popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11

Kategória odpadu O, katalógové číslo odpadu: 19 01 12 Popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11.

Škvara pri spaľovaní komunálneho odpadu vzniká pri nepretržitej prevádzke dvoch kotlov Martin GMBH, priebežne počas 24 hodín. Množstvo škvary je závislé nominálnych parametrov a výkonov kotlov počas prevádzky. Prevádzka ZEVO Bratislava je nepretržitá s dvomi plánovanými odstávkami za rok, (jarná a jesenná). Množstvo škvary, ktoré vznikne za rok je cca 35 000 ton za rok. Škvara je z kotlov kontinuálne dopravovaná dopravníkmi do zásobníka škvary. Škvara zo zásobníka škvary je nakladaná drapákovým žeriavom na triediacu linku škvary, kde sa so škvary separujú železné kovy, farebné kovy a sklo. V prípade poruchy triediacej linky je nutné odoberať škvaru bez separáce, s neodstráneným materiálmi.

Škvaru je nutné odoberať v každý pracovný deň, pondelok až piatok, výnimočne v sobotu podľa uloženého množstva v zásobníku škváry.

Spolu potreba 105000 ton na 36 mesiacov

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 381 250.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Minimálne množstvo vývozu v pracovné dni cez týždeň je 120 t za zmenu.

Minimálne množstvo vývozu v sobotu je podľa množstva v zásobníku škvary (môže byť menej ako 120 t.)

Nakladanie jedného auta cca 25 ton cez triediacu linku škvary trvá cca 45 min.

Je to proces, kde žeriavnik nakladá škvaru do triediacej linky kde prichádza k separácii železných kovov, skla a farebných kovov a čistá škvara sa dopravuje systémom pásových dopravníkov na nákladné auto.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pre zaradenie do DNS musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"). Záujemca preukáže splnenie podmienok

Účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom uvedeným v § 32 ods. 2 až 7 ZVO.

Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že doklady ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od záujemcov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať sú:

— potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,

— potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,

— doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uvedené platí v prípade záujemcov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Záujemca môže v zmysle § 152 ods. 4 ZVO preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. V prípade preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie bude trvať len do doby platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov.

Záujemca môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 ZVO. V prípade, ak záujemca využije možnosť predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom bude následne vyzvaný, aby predložil doklady, a to za účelom overenia splnenia podmienok účasti.

V prípade záujemcu/uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa

III.1.6)Požadované zábezpeky a záruky:

Zábezpeka nie je vyžadovaná

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Úspešný uchádzač k podpisu zmluvy preukáže (uvedené iba informatívne, upresnené bude v konkrétnej výzve)):

a)preukázanie a predloženie všetkých potrebných podkladov, povolení a rozhodnutí orgánov štátnej správy (MŽP SR, SIŽP, OÚŽP, atď.) ktoré oprávňujú uchádzača na výkon činností - prepravy a zneškodňovania predmetného druhu odpadu

b)preukázanie dohodnutej dopravy nebezpečného odpadu (v prípade vlastnej dopravy predložiť povolenie na prepravu nebezpečného odpadu)

c)preukázanie úpravy odpadu pred skládkovaním podľa § 25 ods. 7 Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 382/2018 Z .z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

d)zmluva so skládkou odpadu, na ktorú bude odpad ukladaný a povolenie na prevádzkovanie príslušnej skládky (trieda skládky je závislá od výstupného odpadu zo zariadenia na úpravu odpadu) podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov

e)preukázať analýzu stabilizovaného odpadu na požiadanie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/12/2020
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/11/2020