Servicios - 554841-2019

22/11/2019    S226

Polonia-Bytom: Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria eléctrica, aparatos y equipo asociado

2019/S 226-554841

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Dirección postal: ul. Strzelców Bytomskich 207
Localidad: Bytom
Código NUTS: PL22 Śląskie
Código postal: 41-914
País: Polonia
Persona de contacto: Hanna Balcarek-Kubicz
Correo electrónico: hbalcarek@srk.com.pl
Teléfono: +48 324321064
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.srk.com.pl
Dirección del perfil de comprador: www.srk.com.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.srk.com.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://efo.coig.biz/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
I.5)Principal actividad
Otra actividad: górnictwo – likwidacja kopalń

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Badania rzeczoznawcze, pomiary specjalistyczne maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych dla potrzeb ruchowych dla SRK Oddział KWK „Krupiński”

Número de referencia: ZP-K-0014/19
II.1.2)Código CPV principal
50532000 Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria eléctrica, aparatos y equipo asociado
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

2. Zakres rzeczowy zamówienia:

1. badanie urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej i instalacji sterowniczo-zasilających przed i po zabudowie i okresowo;

2. badania i pomiary okresowe rozdzielń elektroenergetycznych;

3. sprawdzania i badania aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczającej;

4. badania eksploatacyjne i poawaryjne maszyn i urządzeń;

5. badania okresowe maszyn wyciągowych;

6. badania okresowe elementów górniczych wyciągów szybowych;

7. badanie sprzętu ochronnego, przyrządów pomiarowych, wskaźników, olejów izolacyjnych;

8. lokalizacja uszkodzonych kabli i przewodów na dole i powierzchni kopalni, specjalistyczne pomiary i próby napięciowe kabli 6 kV;

9. badanie skuteczności środków ochrony przeciwporażeniowej oraz instalacji odgromowych;

10. kontrole lokomotyw dołowych i baterii akumulatorowych oraz urządzeń do ładowania baterii akumulatorowych.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79990000 Servicios comerciales diversos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22 Śląskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207 KWK Krupiński z siedzibą w Suszcu przy ul. Piaskowej 35, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 11
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Umowa o podwykonawstwo.

1. Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie zakresu prac, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełn...

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Decyzje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, uznające Wykonawcę za rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego w grupach: I, VIII, IX

Zamawiający uzna warunek w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności za spełniony jeżeli Wykonawca (podmiot) ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – co najmniej w zakresie: posiadania przez Wykonawcę Decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach o nadaniu uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie wykonywania badan i sporządzania opinii przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych – wymagane jest posiadanie rzeczoznawstwa minimum w grupach określonych w pkt 5.3.1 SIWZ.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór dokumentu.

3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór dokumentu.

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami tych podmiotów, obowiązany jest złożyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi:

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;

3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zdolności – wzór dokumentu.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony zgodnie z zapisami pkt 5.3.2 SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/01/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/01/2020
Hora local: 09:00
Lugar:

Zamawiający otworzy oferty w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112 (parter).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

2020 rok

VI.3)Información adicional:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:

1. podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 ustawy Pzp;

2. należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;

3. w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie

W postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. –Prawo upadłościowe zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 32 000,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100).

Umowa o podwykonawstwo.

1. Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie zakresu prac, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności w zakresie § 17 umowy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. Środki ochrony prawnej (przepisy art. 179–198g ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące odwołań i skarg).

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołanie

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Przepisy art. 180–198 ustawy Pzp. dotyczące odwołania stosuje się odpowiednio.

Skarga do sądu

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Przepisy art. 198a–198g ustawy Pzp, dotyczące skargi do sądu stosuje się odpowiednio.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Dirección postal: ul. Strzelców Bytomskich 207
Localidad: Bytom
Código postal: 41-914
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi@srk.com.pl
Dirección de internet: www.srk.com.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
19/11/2019