Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 554855-2019

Submission deadline has been amended by:  579875-2019
22/11/2019    S226

Dinamarca-Hedehusene: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 226-554855

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Vejdirektoratet
Número de identificación fiscal: 60729018
Dirección postal: Guldalderen 12, Fløng
Localidad: Hedehusene
Código NUTS: DK DANMARK
Código postal: 2640
País: Dinamarca
Persona de contacto: Lykke Mondrup
Correo electrónico: ptw_lymo@vd.dk
Teléfono: +45 23665343
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://vd.dk
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://lp.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Sider/Aktuelleudbud.aspx
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gvmairdclo
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rammeaftale om udvikling, videreudvikling og vedligehold af Vejdirektoratets forretningssystemer

II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Vejdirektoratet planlægger, anlægger og driver statens veje. Dvs. motorveje, motortrafikveje, en stor del af landevejene og mange af landets broer. Vejdirektoratets primære opgaver består således af forvaltning og drift af vejnettet, planlægning, anlæg samt trafikafvikling og -ledelse.

Vejdirektoratet understøtter sin opgaveløsning med en omfattende portefølje af forretningssystemer, hvor størstedelen kan grupperes inden for følgende områder:

- Vintertjeneste,

- Vejforvaltning,

- Vejdrift,

- Trafiksikkerhed,

- Måledata,

- Trafikstyring,

- Entreprise,

- Trafikledelse,

- Trafikinformation.

Med henblik på optimal understøttelse af Vejdirektoratets opgavevaretagelse, og med afsæt i Vejdirektoratets sourcingstrategi, ønsker Vejdirektoratet at indkøbe ydelser relateret til udvikling, videreudvikling og vedligehold af forretningssystemer inden for ovennævnte områder. Dette gælder både i forhold til eksisterende forretningssystemer men også i forhold til fremtidige forretningssystemer i porteføljen.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Videreudvikling og vedligehold af eksisterende forretningssystemer

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK0 DANMARK
Código NUTS: DK02 Sjælland
II.2.4)Descripción del contrato:

Delaftale 1 omfatter videreudvikling og vedligehold af Vejdirektoratets eksisterende forretningssystemer, som i dag varetages af Vejdirektoratet i samarbejde med en række leverandører i Vejdirektoratets it-miljø. De eksisterende forretningssystemer er udviklet over mange år og er baseret på mange forskellige teknologier. Vejdirektoratets eksisterende forretningssystemer er beskrevet i udbudsmaterialet, hvor det ligeledes fremgår, hvilke udviklingsværktøjer, teknologier, sprog, databaser, operativsystemer mv. disse er baseret på.

Delaftale 1 omfatter følgende ydelser i relation til Vejdirektoratets eksisterende forretningssystemer:

- Videreudvikling,

- Vedligeholdelse,

- Support,

- Modning,

- Refaktoreringsstøtte,

- Forretningsanalyse,

- Løsningsarkitektur,

- Projektledelse,

- Databaseadministration.

Generelt for ydelserne på delaftale 1 gælder, at disse (med undtagelse af support) i udgangspunktet skal leveres on-site hos Vejdirektoratet i Vejdirektoratets it-miljø.

Ydelserne kan også omfatte tværgående rådgivning vedr. sikkerhed, teknisk optimering af forretningssystemerne, samt risikovurderinger, udarbejdelse og afprøvning af it-beredskabsplaner, samt støtte i tilfælde af sikkerhedshændelser.

Vejdirektoratet forventer at indgå rammeaftaler med 5 leverandører på delaftale 1, og alle opgaver under rammeaftalen vil blive tildelt via miniudbud.

Den anslåede værdi af delaftale 1 over en 4-årig periode er 50 000 000-75 000 000 DKK.

Se i øvrigt udbudsmaterialet.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 75 000 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 8
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger overstiger ovennævnte grænse, udvælges ansøgere, der ikke er koncernforbundne.

Der udvælges de ansøgere, som iht. oplysningerne om teknisk formåen har de mest relevante referencer.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive bud, vil ske efter en vurdering af, hvilke ansøgere, der ud fra de fremsendte referencer, jf. pkt. III.1.3), har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til udbudte opgave som beskrevet i pkt. II.1.4 og II.2.4 (vedr. delaftale 1). Ved vurdering af referencernes relevans lægges der særlig vægt på, at deres indhold og størrelse er sammenlignelige med den udbudte opgave, idet det i denne vurdering vil blive tillagt positiv vægt, såfremt referencerne dokumenterer:

1) At ansøger har domæneerfaring inden for vej- og/eller trafiksektoren;

2) At ansøger har erfaring med levering af tilsvarende ydelser, herunder særligt videreudvikling og vedligehold af eksisterende forretningssystemer i kundens it-miljøer.

I vurderingen vil pkt. 1) vægte højere end pkt. 2).

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Udvikling og vedligehold af fremtidige forretningssystemer

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK0 DANMARK
Código NUTS: DK02 Sjælland
II.2.4)Descripción del contrato:

Delaftale 2 omfatter udvikling og vedligehold af Vejdirektoratets fremtidige forretningssystemer. Fremtidige forretningssystemer omfatter enten helt nye forretningssystemer under de i pkt. II.1.4 beskrevne systemområder, eller eksisterende forretningssystemer, som beskrevet i udbudsmaterialet, der i rammeaftaleperioden gennemgår en refaktorering på en ny strategisk platform.

Delaftale 2 omfatter følgende ydelser i relation til Vejdirektoratets fremtidige forretningssystemer:

- Udvikling,

- Videreudvikling,

- Vedligeholdelse,

- Support,

- Refaktorering,

- Forretningsanalyse,

- Løsningsarkitektur,

- Entreprisearkitektur,

- Projektledelse,

- Bistand til systemforvaltning.

Generelt for ydelserne på delaftale 2 gælder, at disse (med undtagelse af support) i udgangspunktet skal leveres on-site hos Vejdirektoratet i Vejdirektoratets it-miljø.

Ydelserne kan også omfatte tværgående rådgivning vedr. sikkerhed, teknisk optimering af forretningssystemerne, samt risikovurderinger, udarbejdelse og afprøvning af it-beredskabsplaner, samt støtte i tilfælde af sikkerhedshændelser.

Vejdirektoratet forventer at indgå rammeaftaler med 5 leverandører på delaftale 2, og alle opgaver under rammeaftalen vil blive tildelt via miniudbud.

Den anslåede værdi af delaftale 2 over en 4-årig periode er 75 000 000-100 000 000 DKK.

Se i øvrigt udbudsmaterialet.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 100 000 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 8
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger overstiger ovennævnte grænse, udvælges ansøgere, der ikke er koncernforbundne.

Der udvælges de ansøgere, som iht. oplysningerne om teknisk formåen har de mest relevante referencer.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive bud, vil ske efter en vurdering af, hvilke ansøgere, der ud fra de fremsendte referencer, jf. pkt. III.1.3), har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til udbudte opgave som beskrevet i pkt. II.1.4 og II.2.4 (vedr. delaftale 2). Ved vurdering af referencernes relevans lægges der særlig vægt på, at deres indhold og størrelse er sammenlignelige med den udbudte opgave, idet det i denne vurdering vil blive tillagt positiv vægt, såfremt referencerne dokumenterer:

1) At ansøger har erfaring med levering af tilsvarende ydelser, herunder særligt udvikling og efterfølgende vedligehold af større kundespecifikke it-løsninger i samarbejde med kunden;

2) At ansøger har domæneerfaring inden for vej- og/eller trafiksektoren.

I vurderingen vil pkt. 1) vægte højere end pkt. 2).

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ansøger skal fremsende oplysninger om virksomhedens nettoomsætning for det seneste regnskabsår (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab).

For virksomheder, der har været etableret i en kortere periode, fremsendes oplysningerne for så lang en periode som muligt.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende virksomheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ansøger godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet ansøgeren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Delaftale 1:

- Det er et mindstekrav, at ansøgers nettoomsætning for det seneste regnskabsår skal være mindst 3 000 000 DKK.

Delaftale 2:

- Det er et mindstekrav, at ansøgers nettoomsætning for det seneste regnskabsår skal være mindst 15 000 000 DKK.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

For hver delaftale, der ansøges om prækvalifikation på, vedlægges en referenceliste, der dokumenterer erfaring Inden for de seneste 3 år med opgaver, der er sammenlignelige med de i pkt. II.2.4 beskrevne.

Referencelisten bør indeholde oplysninger om projekt-/kontraktnavn, kontraktform, kunde, kontraktsum, udførelsestidspunkt samt beskrivelse af projektet/kontrakten.

Der ønskes maksimalt 5 referencer.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ansøger godtgøre, at ansøger råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet ansøgeren ikke baserer sin ansøgning på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Delaftale 1:

- Det er et mindstekrav, at ansøger har minimum 1 reference indenfor de seneste 3 år vedrørende videreudvikling og vedligehold af et it-system.

Delaftale 2:

- Det er et mindstekrav, at ansøger har minimum 3 referencer indenfor de seneste 3 år vedrørende udvikling, videreudvikling og vedligehold af et it-system.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. ILO-konvention nr. 94.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 10
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 169-413151
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 06/01/2020
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 20/01/2020
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Fristen anført i pkt. IV.2.2 er gældende for ansøgning om prækvalifikation.

Ansøgning om prækvalifikation skal afleveres elektronisk på URL-adressen anført i pkt. I.3.

Ansøgningen skal - udover det anførte i III.1.2 og III.1.3 - indeholde oplysninger om ansøgerens ejerforhold, herunder oplysninger om koncernforbundne selskaber.

Som bilag til ansøgningen skal der vedlægges udfyldt "Det fælles europæiske udbudsdokument" (ESPD). Dokumentet er tilgængeligt samme sted som udbudsmaterialet, jf. pkt. I.3).

I ESPD, Del II, pkt. A, oplyses en gennemgående kontaktperson for hele udbudsprocessen.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven § § 135 - 136, er udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, gældende for udbuddet.

Ansøgning om prækvalifikation accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk.

Tilbud skal afgives på dansk. Der henvises til udbudsmaterialet (Bestemmelser om udbud og tilbud) for en beskrivelse af tilbudsprocessen.

Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4. Spørgsmål, der fremsendes efter d. 16.12.2019, vil ikke blive besvaret før tidligst d. 7.1.2020.

Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internet-adressen anført i I.3), under aktuelle udbud.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@erst.dk
Dirección de internet: www.klfu.dk
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
Localidad: Ingen.
País: Dinamarca
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk. 2;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning om kontraktens videreførelse, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
20/11/2019