Servicios - 554855-2019

Submission deadline has been amended by:  579875-2019
22/11/2019    S226

Danmark-Hedehusene: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 226-554855

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 60729018
Postadresse: Guldalderen 12, Fløng
By: Hedehusene
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2640
Land: Danmark
Kontaktperson: Lykke Mondrup
E-mail: ptw_lymo@vd.dk
Telefon: +45 23665343
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://vd.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://lp.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Sider/Aktuelleudbud.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gvmairdclo
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om udvikling, videreudvikling og vedligehold af Vejdirektoratets forretningssystemer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Vejdirektoratet planlægger, anlægger og driver statens veje. Dvs. motorveje, motortrafikveje, en stor del af landevejene og mange af landets broer. Vejdirektoratets primære opgaver består således af forvaltning og drift af vejnettet, planlægning, anlæg samt trafikafvikling og -ledelse.

Vejdirektoratet understøtter sin opgaveløsning med en omfattende portefølje af forretningssystemer, hvor størstedelen kan grupperes inden for følgende områder:

- Vintertjeneste,

- Vejforvaltning,

- Vejdrift,

- Trafiksikkerhed,

- Måledata,

- Trafikstyring,

- Entreprise,

- Trafikledelse,

- Trafikinformation.

Med henblik på optimal understøttelse af Vejdirektoratets opgavevaretagelse, og med afsæt i Vejdirektoratets sourcingstrategi, ønsker Vejdirektoratet at indkøbe ydelser relateret til udvikling, videreudvikling og vedligehold af forretningssystemer inden for ovennævnte områder. Dette gælder både i forhold til eksisterende forretningssystemer men også i forhold til fremtidige forretningssystemer i porteføljen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Videreudvikling og vedligehold af eksisterende forretningssystemer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter videreudvikling og vedligehold af Vejdirektoratets eksisterende forretningssystemer, som i dag varetages af Vejdirektoratet i samarbejde med en række leverandører i Vejdirektoratets it-miljø. De eksisterende forretningssystemer er udviklet over mange år og er baseret på mange forskellige teknologier. Vejdirektoratets eksisterende forretningssystemer er beskrevet i udbudsmaterialet, hvor det ligeledes fremgår, hvilke udviklingsværktøjer, teknologier, sprog, databaser, operativsystemer mv. disse er baseret på.

Delaftale 1 omfatter følgende ydelser i relation til Vejdirektoratets eksisterende forretningssystemer:

- Videreudvikling,

- Vedligeholdelse,

- Support,

- Modning,

- Refaktoreringsstøtte,

- Forretningsanalyse,

- Løsningsarkitektur,

- Projektledelse,

- Databaseadministration.

Generelt for ydelserne på delaftale 1 gælder, at disse (med undtagelse af support) i udgangspunktet skal leveres on-site hos Vejdirektoratet i Vejdirektoratets it-miljø.

Ydelserne kan også omfatte tværgående rådgivning vedr. sikkerhed, teknisk optimering af forretningssystemerne, samt risikovurderinger, udarbejdelse og afprøvning af it-beredskabsplaner, samt støtte i tilfælde af sikkerhedshændelser.

Vejdirektoratet forventer at indgå rammeaftaler med 5 leverandører på delaftale 1, og alle opgaver under rammeaftalen vil blive tildelt via miniudbud.

Den anslåede værdi af delaftale 1 over en 4-årig periode er 50 000 000-75 000 000 DKK.

Se i øvrigt udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 75 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger overstiger ovennævnte grænse, udvælges ansøgere, der ikke er koncernforbundne.

Der udvælges de ansøgere, som iht. oplysningerne om teknisk formåen har de mest relevante referencer.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive bud, vil ske efter en vurdering af, hvilke ansøgere, der ud fra de fremsendte referencer, jf. pkt. III.1.3), har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til udbudte opgave som beskrevet i pkt. II.1.4 og II.2.4 (vedr. delaftale 1). Ved vurdering af referencernes relevans lægges der særlig vægt på, at deres indhold og størrelse er sammenlignelige med den udbudte opgave, idet det i denne vurdering vil blive tillagt positiv vægt, såfremt referencerne dokumenterer:

1) At ansøger har domæneerfaring inden for vej- og/eller trafiksektoren;

2) At ansøger har erfaring med levering af tilsvarende ydelser, herunder særligt videreudvikling og vedligehold af eksisterende forretningssystemer i kundens it-miljøer.

I vurderingen vil pkt. 1) vægte højere end pkt. 2).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udvikling og vedligehold af fremtidige forretningssystemer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter udvikling og vedligehold af Vejdirektoratets fremtidige forretningssystemer. Fremtidige forretningssystemer omfatter enten helt nye forretningssystemer under de i pkt. II.1.4 beskrevne systemområder, eller eksisterende forretningssystemer, som beskrevet i udbudsmaterialet, der i rammeaftaleperioden gennemgår en refaktorering på en ny strategisk platform.

Delaftale 2 omfatter følgende ydelser i relation til Vejdirektoratets fremtidige forretningssystemer:

- Udvikling,

- Videreudvikling,

- Vedligeholdelse,

- Support,

- Refaktorering,

- Forretningsanalyse,

- Løsningsarkitektur,

- Entreprisearkitektur,

- Projektledelse,

- Bistand til systemforvaltning.

Generelt for ydelserne på delaftale 2 gælder, at disse (med undtagelse af support) i udgangspunktet skal leveres on-site hos Vejdirektoratet i Vejdirektoratets it-miljø.

Ydelserne kan også omfatte tværgående rådgivning vedr. sikkerhed, teknisk optimering af forretningssystemerne, samt risikovurderinger, udarbejdelse og afprøvning af it-beredskabsplaner, samt støtte i tilfælde af sikkerhedshændelser.

Vejdirektoratet forventer at indgå rammeaftaler med 5 leverandører på delaftale 2, og alle opgaver under rammeaftalen vil blive tildelt via miniudbud.

Den anslåede værdi af delaftale 2 over en 4-årig periode er 75 000 000-100 000 000 DKK.

Se i øvrigt udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger overstiger ovennævnte grænse, udvælges ansøgere, der ikke er koncernforbundne.

Der udvælges de ansøgere, som iht. oplysningerne om teknisk formåen har de mest relevante referencer.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive bud, vil ske efter en vurdering af, hvilke ansøgere, der ud fra de fremsendte referencer, jf. pkt. III.1.3), har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til udbudte opgave som beskrevet i pkt. II.1.4 og II.2.4 (vedr. delaftale 2). Ved vurdering af referencernes relevans lægges der særlig vægt på, at deres indhold og størrelse er sammenlignelige med den udbudte opgave, idet det i denne vurdering vil blive tillagt positiv vægt, såfremt referencerne dokumenterer:

1) At ansøger har erfaring med levering af tilsvarende ydelser, herunder særligt udvikling og efterfølgende vedligehold af større kundespecifikke it-løsninger i samarbejde med kunden;

2) At ansøger har domæneerfaring inden for vej- og/eller trafiksektoren.

I vurderingen vil pkt. 1) vægte højere end pkt. 2).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal fremsende oplysninger om virksomhedens nettoomsætning for det seneste regnskabsår (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab).

For virksomheder, der har været etableret i en kortere periode, fremsendes oplysningerne for så lang en periode som muligt.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende virksomheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ansøger godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet ansøgeren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale 1:

- Det er et mindstekrav, at ansøgers nettoomsætning for det seneste regnskabsår skal være mindst 3 000 000 DKK.

Delaftale 2:

- Det er et mindstekrav, at ansøgers nettoomsætning for det seneste regnskabsår skal være mindst 15 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For hver delaftale, der ansøges om prækvalifikation på, vedlægges en referenceliste, der dokumenterer erfaring Inden for de seneste 3 år med opgaver, der er sammenlignelige med de i pkt. II.2.4 beskrevne.

Referencelisten bør indeholde oplysninger om projekt-/kontraktnavn, kontraktform, kunde, kontraktsum, udførelsestidspunkt samt beskrivelse af projektet/kontrakten.

Der ønskes maksimalt 5 referencer.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ansøger godtgøre, at ansøger råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet ansøgeren ikke baserer sin ansøgning på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale 1:

- Det er et mindstekrav, at ansøger har minimum 1 reference indenfor de seneste 3 år vedrørende videreudvikling og vedligehold af et it-system.

Delaftale 2:

- Det er et mindstekrav, at ansøger har minimum 3 referencer indenfor de seneste 3 år vedrørende udvikling, videreudvikling og vedligehold af et it-system.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. ILO-konvention nr. 94.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 10
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 169-413151
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/01/2020
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/01/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Fristen anført i pkt. IV.2.2 er gældende for ansøgning om prækvalifikation.

Ansøgning om prækvalifikation skal afleveres elektronisk på URL-adressen anført i pkt. I.3.

Ansøgningen skal - udover det anførte i III.1.2 og III.1.3 - indeholde oplysninger om ansøgerens ejerforhold, herunder oplysninger om koncernforbundne selskaber.

Som bilag til ansøgningen skal der vedlægges udfyldt "Det fælles europæiske udbudsdokument" (ESPD). Dokumentet er tilgængeligt samme sted som udbudsmaterialet, jf. pkt. I.3).

I ESPD, Del II, pkt. A, oplyses en gennemgående kontaktperson for hele udbudsprocessen.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven § § 135 - 136, er udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, gældende for udbuddet.

Ansøgning om prækvalifikation accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk.

Tilbud skal afgives på dansk. Der henvises til udbudsmaterialet (Bestemmelser om udbud og tilbud) for en beskrivelse af tilbudsprocessen.

Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4. Spørgsmål, der fremsendes efter d. 16.12.2019, vil ikke blive besvaret før tidligst d. 7.1.2020.

Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internet-adressen anført i I.3), under aktuelle udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: Ingen.
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk. 2;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning om kontraktens videreførelse, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2019