Dostawy - 554980-2018

18/12/2018    S243

Polska-Niebylec: Instalacje słoneczne

2018/S 243-554980

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Niebylec
Krajowy numer identyfikacyjny: 69058219200000
Adres pocztowy: Niebylec 170
Miejscowość: Niebylec
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 38-114
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Szczepaniak
E-mail: inwestycje@niebylec.com.pl
Tel.: +48 172773998
Faks: +48 172773454
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.niebylec.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła na terenie Gminy Niebylec

Numer referencyjny: IP.271.12.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09332000 Instalacje słoneczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją kompletnych zestawów odnawialnych źródeł energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, obejmująca w szczególności dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych (336 szt.), instalacji fotowoltaicznych (192 szt.), kotłów na biomasę (53 szt.) i pomp ciepła (27 szt.) na terenie Gminy Niebylec w ramach projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”. Instalacje OZE wykonane będą na nieruchomościach prywatnych, na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Niebylec.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 255 400.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09332000 Instalacje słoneczne
39370000 Instalacje wodne
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Niebylec

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach części nr 1 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 336 instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u., w tym w szczególności:

a) dostawę kompletnych zestawów solarnych (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1a do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 1 – Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych), w tym w szczególności:

— zestawy solarne obejmujące 2 kolektory słoneczne o łącznej mocy min. 2,40 kW i zasobnik o pojemności min. 200 l – 5 szt.,

— zestawy solarne obejmujące 3 kolektory słoneczne o łącznej mocy min. 3,60 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 225 szt.,

— zestawy solarne obejmujące 3 lub 4 kolektory słoneczne o łącznej mocy min. 4,80 kW i zasobnik o pojemności min. 400 l – 97 szt.,

— zestawy solarne obejmujące 4 lub 5 kolektorów słonecznych o łącznej mocy min. 6,00 kW i zasobnik o pojemności min. 500 l – 9 szt..

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych;

c) wykonanie prac odtworzeniowych, tj. wykończenie zgodne ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji, zabezpieczenie miejsc montażu przed wpływem warunków atmosferycznych, a także ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych;

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji wykonanej instalacji solarnej, w tym wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno-ruchowej i schematu instalacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.03.01.00-18-0049/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000 Instalacje słoneczne
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Niebylec

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach części nr 2 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 192 instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w szczególności:

a) dostawę kompletnych zestawów instalacji fotowoltaicznych (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1b do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 2 – Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych), w tym w szczególności:

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 8 paneli o łącznej mocy min. 2,16 kWp i inwerter jednofazowy – 4 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 10 paneli o łącznej mocy min. 2,70 kWp i inwerter jednofazowy – 8 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 12 paneli o łącznej mocy min. 3,24 kWp i inwerter trójfazowy – 97 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 14 paneli o łącznej mocy min. 3,78 kWp i inwerter trójfazowy – 21 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 16 paneli o łącznej mocy min. 4,32 kWp i inwerter trójfazowy – 45 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 18 paneli o łącznej mocy min. 4,86 kWp i inwerter trójfazowy – 3 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 20 paneli o łącznej mocy min. 5,40 kWp i inwerter trójfazowy – 8 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 26 paneli o łącznej mocy min. 7,02 kWp i inwerter trójfazowy – 6 szt..

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych;

c) wykonanie prac odtworzeniowych, tj. wykończenie zgodne ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji, zabezpieczenie miejsc montażu przed wpływem warunków atmosferycznych, a także ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych;

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji wykonanej instalacji fotowoltaicznej wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi i schematu instalacji elektrycznej;

e) opracowanie przez osobę uprawnioną kompletnej dokumentacji na potrzeby zgłoszenia wykonanej mikroinstalacji do wybranego dostawcy energii elektrycznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.03.01.00-18-0049/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem kotłów na biomasę

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44621220 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
45331110 Instalowanie kotłów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Niebylec

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach części nr 3 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 53 kotłów na biomasę do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności:

a) dostawę kotłów na biomasę (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1c do SIWZ -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 3 – Dostawa wraz z montażem kotłów na biomasę), w tym w szczególności:

— kotły na biomasę o mocy min. 15 kW – 9 szt.,

— kotły na biomasę o mocy min. 20 kW – 30 szt.,

— kotły na biomasę o mocy min. 25 kW – 12 szt.,

— kotły na biomasę o mocy min. 30 kW – 2 szt..

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych;

c) ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych;

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.03.01.00-18-0049/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem pomp ciepła

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42511110 Pompy grzewcze
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
39370000 Instalacje wodne
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Niebylec

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach części nr 4 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 27 pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i/lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności:

a) dostawę kompletnych zestawów pomp ciepła (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1d do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 4 – Dostawa wraz z montażem pomp ciepła), w tym w szczególności:

— zestaw obejmujący pompę ciepła do c.w.u. o mocy min. 3 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 22 szt.,

— zestaw obejmujący pompę ciepła do c.o. i c.w.u. o mocy min. 8 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 1szt.,

— zestaw obejmujący pompę ciepła do c.o. i c.w.u. o mocy min. 15 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 4szt..

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych;

c) wykonanie prac odtworzeniowych, tj. wykończenie zgodne ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji, a także ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych;

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanej pompy ciepła wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.03.01.00-18-0049/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 177-400591
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: IP.271.12.2018
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/12/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Solartime Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 180422649
Adres pocztowy: ul. Okulickiego 17
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-222
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@solartime.pl
Tel.: +48 178590240
Faks: +48 177796350
Adres internetowy: http://www.solartime.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 968 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 207 627.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Montaż instalacji

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: IP.271.12.2018
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/12/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Hymon Energy Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 122477561
Adres pocztowy: ul. Dojazd 16 a
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
E-mail: biuro@hymon.pl
Tel.: +48 146572020
Faks: +48 146572020
Adres internetowy: http://www.hymon.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 231 900.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 670 923.75 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: IP.271.12.2018
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa wraz z montażem kotłów na biomasę

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/12/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Semper Power Sp z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 243189259
Adres pocztowy: ul. Główna 7
Miejscowość: Krupski Młyn
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 42-693
Państwo: Polska
E-mail: biuro@semperpower.pl
Tel.: +48 605615596
Adres internetowy: http://semperpower.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 696 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 723 355.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: IP.271.12.2018
Część nr: 4
Nazwa:

Dostawa wraz z montażem pomp ciepła

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/12/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Romitex Sp z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 060594760
Adres pocztowy: Sadurki 18
Miejscowość: Nałęczów
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 24-150
Państwo: Polska
E-mail: biuro@romitex.pl
Tel.: +48 791921719
Adres internetowy: http://www.romitex.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 359 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 370 900.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej obejmują odwołanie oraz skargę do sądu.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

12. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

15. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

16. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

17. W sprawach nie uregulowanych powyżej w zakresie wnoszenia odwołania i skargi zastosowanie mają przepisy art. 180 - 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/12/2018