Usluge - 555091-2020

19/11/2020    S226

Malta-Valletta: Pružanje usluga dostavljanja pripremljene hrane i povezanih usluga za administrativne i operativne sastanke i događanja koja se organiziraju na Malti i u Gozou

2020/S 226-555091

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski potporni ured za azil
Poštanska adresa: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Mjesto: Valletta
NUTS kod: MT0 MALTA
Poštanski broj: MRS 1917
Država: Malta
E-pošta: contracts@easo.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://easo.europa.eu/
Adresa profila kupca: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7332
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7332
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Azil

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga dostavljanja pripremljene hrane i povezanih usluga za administrativne i operativne sastanke i događanja koja se organiziraju na Malti i u Gozou

Referentni broj: EASO/2020/814
II.1.2)Glavna CPV oznaka
55520000 Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ovog poziva na nadmetanje pružanje usluga dostave pripremljene hrane i povezanih usluga za administrativne i operativne sastanke i događanja koji se organiziraju na Malti i Gozou.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MT MALTA
II.2.4)Opis nabave:

Pružanje usluga dostavljanja pripremljene hrane i povezanih usluga za administrativne i operativne sastanke i događanja koja se organiziraju na Malti i u Gozou.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta prijedloga / Ponder: 60
Cijena - Ponder: 40
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/12/2020
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/12/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Europski potporni ured za azil, Winemakers Wharf, Grand Harbour Valletta, MRS 1917, MALTA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati najviše dva predstavnika po ponuditelju. Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga ponuditelj mora dostaviti puno ime, datum rođenja, državljanstvo i broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje pet radnih dana unaprijed na adresu: contracts@easo.europa.eu

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

4 godine.

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4302-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/11/2020