Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Práce - 555194-2020

20/11/2020    S227

Taliansko-Parma: Stavebné práce a práce na zariadení s použitím ekologických postupov a materiálov a obnova zasadacej miestnosti správnej rady EFSA

2020/S 227-555194

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Poštová adresa: via Carlo Magno 1A
Mesto/obec: Parma
Kód NUTS: ITH52 Parma
PSČ: 43126
Štát: Taliansko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7509
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7509
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Stavebné práce a práce na zariadení s použitím ekologických postupov a materiálov a obnova zasadacej miestnosti správnej rady EFSA

Referenčné číslo: OC/EFSA/CORSER/2020/02
II.1.2)Hlavný kód CPV
45210000 Stavebné práce na stavbe budov
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom týchto špecifikácií obstarávania je výber 1 alebo 2 dodávateľov, ktorí sú schopní:

a) vykonávať stavebné práce, výstavbu a práce vo veci zariadení, ktoré sa môžu týkať odvetví ako sú tesárske práce, maľovanie atď. pre konkrétne zásahy s použitím ekologických postupov a materiálov;

b) vykonávať práce na obnove zasadacej miestnosti správnej rady v budove ústredia EFSA na základe špecifikácií výkonného projektu priložených k tomuto dokumentu.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 062 893.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Stavebné práce a práce na zariadení s použitím ekologických postupov a materiálov

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000 Stavebné práce
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ITH52 Parma
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory EFSA, Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma, TALIANSKO

II.2.4)Opis obstarávania:

Typ obstarávania: viacnásobná rámcová zmluva s kaskádovým systémom

Počiatočné trvanie 12 mesiacov + automatické obnovenie až 3-krát na maximálne celkové trvanie 4 po sebe nasledujúcich rokov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalita / Relatívna váha: 60
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Počiatočné trvanie 12 mesiacov + automatické obnovenie až 3-krát na maximálne celkové trvanie 4 po sebe nasledujúcich rokov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Obnova zasadacej miestnosti správnej rady EFSA

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000 Stavebné práce
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ITH52 Parma
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory EFSA, Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma, TALIANSKO

II.2.4)Opis obstarávania:

Vykonanie prác na obnove zasadacej miestnosti správnej rady v budove ústredia EFSA na základe špecifikácií výkonného projektu priložených k tomuto dokumentu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalita / Relatívna váha: 60
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 062 893.33 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 22/01/2021
Miestny čas: 14:30
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 27/01/2021
Miestny čas: 14:30
Miesto:

priestory EFSA, Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma, TALIANSKO – virtuálne otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/11/2020