Práce - 555194-2020

20/11/2020    S227

Taliansko-Parma: Stavebné práce a práce na zariadení s použitím ekologických postupov a materiálov a obnova zasadacej miestnosti správnej rady EFSA

2020/S 227-555194

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Poštová adresa: via Carlo Magno 1A
Mesto/obec: Parma
Kód NUTS: ITH52 Parma
PSČ: 43126
Štát: Taliansko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7509
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7509
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Stavebné práce a práce na zariadení s použitím ekologických postupov a materiálov a obnova zasadacej miestnosti správnej rady EFSA

Referenčné číslo: OC/EFSA/CORSER/2020/02
II.1.2)Hlavný kód CPV
45210000 Stavebné práce na stavbe budov
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom týchto špecifikácií obstarávania je výber 1 alebo 2 dodávateľov, ktorí sú schopní:

a) vykonávať stavebné práce, výstavbu a práce vo veci zariadení, ktoré sa môžu týkať odvetví ako sú tesárske práce, maľovanie atď. pre konkrétne zásahy s použitím ekologických postupov a materiálov;

b) vykonávať práce na obnove zasadacej miestnosti správnej rady v budove ústredia EFSA na základe špecifikácií výkonného projektu priložených k tomuto dokumentu.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 062 893.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Stavebné práce a práce na zariadení s použitím ekologických postupov a materiálov

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000 Stavebné práce
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ITH52 Parma
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory EFSA, Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma, TALIANSKO

II.2.4)Opis obstarávania:

Typ obstarávania: viacnásobná rámcová zmluva s kaskádovým systémom

Počiatočné trvanie 12 mesiacov + automatické obnovenie až 3-krát na maximálne celkové trvanie 4 po sebe nasledujúcich rokov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalita / Relatívna váha: 60
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Počiatočné trvanie 12 mesiacov + automatické obnovenie až 3-krát na maximálne celkové trvanie 4 po sebe nasledujúcich rokov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Obnova zasadacej miestnosti správnej rady EFSA

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000 Stavebné práce
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ITH52 Parma
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory EFSA, Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma, TALIANSKO

II.2.4)Opis obstarávania:

Vykonanie prác na obnove zasadacej miestnosti správnej rady v budove ústredia EFSA na základe špecifikácií výkonného projektu priložených k tomuto dokumentu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalita / Relatívna váha: 60
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 062 893.33 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 22/01/2021
Miestny čas: 14:30
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 27/01/2021
Miestny čas: 14:30
Miesto:

priestory EFSA, Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma, TALIANSKO – virtuálne otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/11/2020