Suministros - 555242-2018

18/12/2018    S243

Polonia-Otwock: Equipos de imaginería para uso médico, odontológico y veterinario

2018/S 243-555242

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 225-514340)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP
Número de identificación fiscal: nr postępowania DZP.26.121/2018
Dirección postal: ul. Konarskiego 13
Localidad: Otwock
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 05-400
País: Polonia
Persona de contacto: Olimpia Jobda
Correo electrónico: dzp@spskgruca.pl
Teléfono: +48 227794031-217
Fax: +48 227794031-477
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.spskgruca.pl
Dirección del perfil de comprador: https://portal.smartpzp.pl/spskgruca/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa cyfrowego śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu C-arm na potrzeby bloku operacyjnego SPSK w Otwocku

Número de referencia: DZP.26.121/2018
II.1.2)Código CPV principal
33110000 Equipos de imaginería para uso médico, odontológico y veterinario
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu C-arm na potrzeby bloku operacyjnego SPSK w Otwocku

2. Zamawiający informuje, że zaoferowany aparat RTG powinien stanowić wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211).

3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1A, 6, 7 do SIWZ tj. formularzu cenowym, tabeli parametrów technicznych, tabeli wymagań ogólnych

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 225-514340

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:

Okres w dniach: 42

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Léase:

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Número de apartado: II.2.14
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów - 42 dni od daty zawarcia umowy (parametr oceniany) ostateczny termin realizacji zostanie podany w złożonych ofertach (kryterium oceny ofert - termin realizacji zamówienia)

Léase:

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów - 60 dni od daty zawarcia umowy (parametr oceniany) ostateczny termin realizacji zostanie podany w złożonych ofertach (kryterium oceny ofert - termin realizacji zamówienia)

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

Zamawiający informuje, że zgodnie z udzielonymi odpowiedziami dopuszcza oświadczenie producenta sprzętu jako dokument potwierdzający wymagane parametry techniczne, które nie są prezentowane w dokumentach określonych w pkt VII.3 SIWZ.