Suministros - 555242-2018

18/12/2018    S243    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Otwock: Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

2018/S 243-555242

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 225-514340)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP
Krajowy numer identyfikacyjny: nr postępowania DZP.26.121/2018
Adres pocztowy: ul. Konarskiego 13
Miejscowość: Otwock
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Olimpia Jobda
E-mail: dzp@spskgruca.pl
Tel.: +48 227794031-217
Faks: +48 227794031-477

Adresy internetowe:

Główny adres: www.spskgruca.pl

Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/spskgruca/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa cyfrowego śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu C-arm na potrzeby bloku operacyjnego SPSK w Otwocku

Numer referencyjny: DZP.26.121/2018
II.1.2)Główny kod CPV
33110000 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu C-arm na potrzeby bloku operacyjnego SPSK w Otwocku

2. Zamawiający informuje, że zaoferowany aparat RTG powinien stanowić wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211).

3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1A, 6, 7 do SIWZ tj. formularzu cenowym, tabeli parametrów technicznych, tabeli wymagań ogólnych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 225-514340

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 42

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Powinno być:

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów - 42 dni od daty zawarcia umowy (parametr oceniany) ostateczny termin realizacji zostanie podany w złożonych ofertach (kryterium oceny ofert - termin realizacji zamówienia)

Powinno być:

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów - 60 dni od daty zawarcia umowy (parametr oceniany) ostateczny termin realizacji zostanie podany w złożonych ofertach (kryterium oceny ofert - termin realizacji zamówienia)

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

Zamawiający informuje, że zgodnie z udzielonymi odpowiedziami dopuszcza oświadczenie producenta sprzętu jako dokument potwierdzający wymagane parametry techniczne, które nie są prezentowane w dokumentach określonych w pkt VII.3 SIWZ.