Lieferungen - 555281-2022

11/10/2022    S196

Rumänien-Slatina: Kartenautomaten

2022/S 196-555281

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Slatina
Nationale Identifikationsnummer: 4394811
Postanschrift: Strada: Kogălniceanu Mihail, nr. 1
Ort: Slatina
NUTS-Code: RO414 Olt
Postleitzahl: 230080
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): FLORINA NEDELOIU
E-Mail: florina.nedeloiu@primariaslatina.ro
Telefon: +40 249439377
Fax: +40 249431708/ +40 249439336
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primariaslatina.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100157834
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare Sistem de e-ticketing în cadrul proiectului ”Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)”, cod SMIS 127370

Referenznummer der Bekanntmachung: 4394811_2022_PAAPD1333362
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30144200 Kartenautomaten
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul achizitiei Furnizare Sistem de e-ticketing în cadrul proiectului ”Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)”, cod SMIS 127370;

Caracteristicile tehnice ale acestora sunt menţionate în caietul de sarcini și proiectul tehnic care fac parte integrantă din documentaţia de atribuire.

NOTĂ: Operatorii economici vor putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire, conform prevederilor art. 161 din Legea 98/2016, în a 11-a zi dinainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Răspunsul consolidat la solicitările de clarificare va fi postat în SEAP, la anunțul de participare în rubrica dedicată. Achizitorul urmează să nu dea curs solicitărilor de clarificare adresate prin alte metode de comunicare sau alt termen decât cel stabilit prin documentația de atribuire.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 376 894.63 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30123100 Fahrscheinentwerter
30144400 Automatische Zugangskontrolle
45255400 Fertigungsarbeiten
48517000 IT-Softwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO414 Olt
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Slatina, județul Olt

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectivul general al proiectului ”Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)”, cod SMIS 127370 vizează implementarea sistemului de e-ticketing pentru serviciul de transport public de călători în Municipiul Slatina.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea transportului public urban de călători; infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători ; crearea, modernizarea, extinderea sistemelor de bilete integrate pentru călători ( "e-bilete" sau "e-ticketing").

Principalele componente ale sistemului de e-ticketing sunt următoarele :

- Componenta mobilă : -Validatoare duale ;

- Componenta mobilă : - Echipamente asociate controlorilor ;

- Componenta locală : - Automate de vânzare titluri de transport ;

- Componenta centrală/dispecerat – Dotări Hardware și software.

Caracteristicile tehnice ale echipamentelor și produselor care fac obiectul acestui proceduri se regăsesc în proiectul tehnic elaborat de SC SMART CITY DEVELOPMENT SRL care face parte integrantă din documentația de atribuire.

Valoarea totală estimată a contractului de achiziție publică de produse este: 3.376.894,63 lei fără TVA, potrivit devizului general din Proiectul tehnic elaborat de proiectantul S.C. SMART CITY DEVELOPMENT S.R.L se compune din:

Capitolul 4 - Investiția de bază

Linia 4.1 – Construcții și instalații – 15.604,25 lei fără TVA;

Linia 4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale – 60.647,86 lei fără TVA;

Linia 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj – 2.392.773,73 lei fără TVA;

Linia 4.5 - Dotări – 350.086,01 lei fără TVA

Linia 4.6 - Active necorporale – 534.556,52 lei fără TVA

Capitolul 5 - Organizarea de șantier – 23.226,26 lei fără TVA

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Garanția acordată sistemului de e-ticketing / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 10
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Prezenta achiziție face parte din cadrul proiectului ”Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)”, cod SMIS 127370 având ca sursă de finanțare Programul Operațional Regional 2014 – 2020: 85% din finanțare nerambursabilă din FEDR, 13% din bugetul național și 2% din bugetul local.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Prezenta achiziție face parte din cadrul proiectului ”Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)”, cod SMIS 127370 având ca sursă de finanțare Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Prioritatea de investiții 4e -Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare. Obiectiv specific 4.1- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile de reședința de județ prin investiții bazate pe planuri de mobilitate urbana durabilă.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința 1Op.ec.(ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164 din Legea 98/2016

Mod.de îndep.Operatorii economici vor completa inițial în DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Secțiunea A "Motive referitoare la condamnările penale".

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste doc. justificative sunt:

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv (acestea vor fi prezentate atât de subcontractanții propuși cât și de terțul susținător dacă este cazul).

Notă:- se vor prezenta caziere judiciare pentru acționar sau asociat semnificativ respectiv persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă̆ cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală

- în cazuri excepţionale, autoritatea contractantă are dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care poate demonstra că beneficiază de derogările prevăzute de art.166, alin.(1) și art.171 din Legea nr.98/2016.

Cerința 2 Op. ec.(ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.165 din Legea 98/2016

Mod.de îndep.

Operatorii economici vor completa inițial în DUAE-Partea III "Motive de excludere"-Secțiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale"

Documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă ofertantului clasat pe primul loc care dovedesc informaţiile cuprinse în DUAE sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriile restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) pentru sediul principal, valabile la momentul prezentarii (acestea vor fi prezentate atât de ofertant (lider, asociat), subcontractanții propuși precum și de terțul susținător dacă este cazul)

- declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate pentru sediile secundare/punctele de lucru.

Nota: 1. AC exclude din procedura de atribuire orice operator economic care a încălcat prevederile art.165 alin. (1) din Legea 98/2016. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor.

2. Un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei;

3. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței.

4. Op. ec. nerezidenți (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului că și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu reglementările aplicabile în țara de origine/țara în care operatorul economic este stabilit, eliberate de autoritățile competente din aceste țări (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum și un certificat de rezidență fiscală (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în curs ori, în lipsa acestuia, a unui angajament de obținere a acestui document, cel mai târziu până la data semnării contractului de achiziție publică. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Cerința 3Op.ec.(ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.167 din Legea 98/2016.

Mod. de îndep.:Operatorii economici vor completa inițial în DUAE-Partea III "Motive de excludere"-Secțiunea C "Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale"

Notă:1. În cazuri excepţionale, autoritatea contractantă are dreptul de a nu exclude un operator economic care poate demonstra că beneficiază de derogările prevăzute la art.167, alin (2) și alin (7^1), și art.171 din Legea 98/2016.

Note:1. În cazul în care este identificată o situație de excludere prevăzută la art.164, 165 și 167 din Legea 98/2016 în legătură cu subcontractanții propuși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art.171 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă solicită ofertantului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situație.

2. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Cerința 4Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art.59 și art. 60 din Legea 98/2016

Declarația pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art.60 din Legea 98/2016 se va întocmi de către fiecare ofertant/asociat, terț susținător/subcontractant, după caz și, va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE și ofertei în SEAP, cu informații aferente situației lor. Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante sunt: Constantin Stelian Emil Moț - Primar; Vîlceleanu Gigi Ernes - Viceprimar; Constantin Cristian Cismaru - Administrator Public; Alin Calotă Sălcianu - Director General; Daniela Moanță – Sef serviciu achiziții publice; Aurora Lavinia Spălățelu - manager de proiect; Adriana Popescu - asistent de proiect; Emanoil Lucian Nicolescu - responsabil tehnic, Daniela Maricescu - responsabil financiar; Florina Nedeloiu - responsabil achiziții; Liviu Voicu – responsabil aplicații electronice; Irina Elena Dumitrache – responsabil transport; Cristian Mihai Manea - responsabil juridic; Voiculeț Marius Titel - expert achiziții publice reprezentantul furnizorului de servicii auxiliare achizițiilor S.C. Devlink Comtech Technologies S.R.L.

Atenționări speciale:1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2. Se vor prezenta odată cu DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz

Cerința 1. Orice operator economic participant la procedură, indiferent dacă este ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant sau terț susținător, trebuie să demonstreze capacitatea de exercitare a activității sale profesionale. În acest sens trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului, dovedind înscrierea în obiectul sau de activitate a activității/activităților supusă/supuse prezentei proceduri de achiziție și desfășurarea autorizată a acestora în conformitate cu dispozițiile art. 15 din Lg nr. 359/2004.

Mod. de îndep.:Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, operatorul economic trebuie să completeze inițial în documentul DUAE, Criterii de selecție, Secțiunea A - Capacitatea de a corespunde cerințelor, rubrica Înscrierea în registrul comerțului.

Doc. justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea doc. DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea AC, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Obiectul ctr. trebuie să aibă corespondent în codul CAEN autorizat din certificatul constatator emis de ONRC (conform art. 15 din Lg 359/2004).

Notă:- informațiile trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării documentelor.

- în cazul în care, din orice motive, documentele justificative solicitate nu sunt în lb română, op. ec. trebuie să prezinte, versiunea tradusă a respectivelor documente în lb română.

- în cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare membru al asocierii trebuie să depună doc.necesare pentru demonstrarea faptului că este autorizat să desfășoare partea sa din contract;

- cerința se aplică și pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul documentului DUAE distinct;

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare În cazul în care ofertantul (operatorul economic individual sau asocierea de operatori economici) intenționează să subcontracteze o parte din obiectul contractului iar subcontractanții sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei, acesta trebuie să prezinte informații despre partea pe care intenționează să o subcontracteze prin precizarea părții/părților din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze. Cerința - Informații privind asociații (dacă este cazul) În cazul participării la procedura cu ofertă comună, cerințele privind capacitatea tehnică și/sau profesională pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (asocierii). Cerințele de calificare privind capacitatea de exercitare a activității profesionale vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/părțile din contract pe care aceștia o vor executa conform acordului de asociere.Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută pentru îndeplinirea contractului de către unul sau mai mulți terți, în condițiile prevăzute de art.182 din Legea 98/2016. În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și profesională invocând susținerea unui terț, DUAE include informațiile cu privire la terțul susținător. La DUAE depus de ofertant se va atașa angajamentul ferm al terțului susținător din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul susținător va asigura îndeplinirea angajamentului.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul va face dovada experienței similare, în conformitatea cu prevederile art. 179, lit. b), din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, astfel: Ofertanul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) a furnizat produse similare cu cele care fac obiectul contractului, la nivelul unui contract sau a maxim 3 contracte în valoare cumulată de cel puțin 3.300.000,00 lei fără TVA. Prin contracte de furnizare similare se înțeleg contracte de furnizare de produse similare cu cele care formează obiectul contractului. Având în vedere faptul ca sistemul care va fi ofertat, va trebui să se integreze cu sistemul de management flota și de informare, vor fi prezentate recomandări din partea beneficiarilor unor sisteme în utilizare, din care să reiasă integrarea functională a sistemului de management a flotei de vehicule și de informare a calatorilor în vehicule și în statii cu un sistem de E-ticketing care inglobează tehnologie MiFare/EMV la validator. În perioada de evaluare a ofertelor autoritatea contractanta va putea solicita ofertantilor eligibili să facă dovada îndeplinirii acestor funcțiuni de către echipamentele care vor fi folosite în cadrul sistemului integrat solicitat, prin prezentarea practică a capabilităților de îndeplinire a functionalităților EMV și Mifare (citirea cardurilor Mifare de calatorie și a cardurilor contactless bancare) la echipamente de validare comandate de calculator de bord care vor fi ofertate, la sediul autoritații contractante sau în cadrul unui sistem în utilizare cu o banca cu sediul în Romania. Ofertanții trebuie să dovedească faptul că produsele au fost recepționate în cadrul perioadei de 3 ani calculată conform art.13, lit. b) Instrucțiunii ANAP 2/2017. Notă:-În cazul în care, într-un contract de achiziție publică încheiat de o autoritate contractantă/instituție publică, ofertantul a avut calitatea de subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerințele de mai sus, este autoritatea contractantă/instituția publică și nu operatorul economic care având calitatea de furnizor în contractul de achiziție publică a subcontractat furnizarea unei părți din acesta. Astfel, documentele reprezentând certificări de bună execuție vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractantă/instituție publică, aceasta fiind beneficiarul produselor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de contractantul inițial pentru care ofertantul a avut calitatea de subcontractant. Rațiunea acestei mențiuni are la bază prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016. -În vederea îndeplinirii cerinței de calificare se vor depune documente emise sau contrasemnate de către beneficiarul final al produselor. Documentele trebuie să fie datate, semnate în clar și fără prescurtări, din care să reiasă denumirea părților, denumirea contractului, obiect, valoare, perioada de derulare a contractului, procent îndeplinit etc. -Pentru calculul prețului contractului exprimat în altă monedă decât Lei se va folosi cursul mediu comunicat de către Banca Națională a României, pentru anii în care au fost încheiate contractele respective, disponibil pe adresa www.bnr.ro. Notă: Potrivit art.185 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar aceștia vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cerința - Proporția de subcontractare Informațiile privind partea/părțile pe care ofertantul intenționează să le subcontracteze vor fi incluse în DUAE, împreună cu care se va depune acordul de subcontractare. Subcontractanţii propuşi în ofertă sau implicaţi/declaraţi ulterior semnării contractului trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele şi acordurile internaţionale în aceste domenii, prevăzute în documentaţia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1). Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi, respectiv, a existenţei resurselor/capacităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. Subcontractantul pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informații referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea 98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacității pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative, la solicitarea autorității contractante. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele excludere și solicită ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontract. Nota 1: Subcontractanţii pe a căror capacități ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajamentul ferm. Autoritatea contractantă va lua în considerare această susținere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentației de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele conditii: a) terțul/terții susţinător(i) pot dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere a ofertantului; b) ofertantul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terțul susținator nu este declarat subcontractant. Cerința - Informații privind asociații (dacă este cazul) Operatorii economici participanți vor prezenta DUAE completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, împreuna cu Acordul de asociere, în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior).

Ofertantul are obligația de a completa DUAE cu informațiile privind contractele derulate: beneficiarul, valoare, numărul și obiectul contractului, dată început, dată încheiere, data și numărul documentului de recepție emis de beneficiarul produselor, ce poate fi o entitate publică sau privată, ponderea pentru care a fost responsabil, numele și rolul operatorului economic ofertant în relația cu beneficiarul nominalizat (contractant individual, subcontractant sau membru al unei asocieri de operatori economici care au furnizat produse în cadrul contractului), etc., numai de către operatorii economici înregistrați. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire. Documentele prin care operatorul economic poate îndeplini cerința privind experiența similară (așa cum prevede art.12 alin.6 din Instrucțiunea ANAP nr.2/2017) sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: -copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; -certificate de predare-primire; -recomandări din partea beneficiarilor; -procese-verbale de recepție; -certificări de bună execuție; -certificate constatatoare. Operatorii economici nerezidenți vor prezenta copiile respective însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română. În cazul în care un operator economic prezintă pentru îndeplinirea cerinței de calificare contracte ce au fost executate într-o asociere, vor fi avute în vedere părțile/valorile executate de operatorul economic. În situația în care operatorul economic a furnizat produse în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experiență similară, va prezenta documente prin care furnizorul general confirmă respectivele livrări, iar beneficiarul final al contractului atestă faptul că operatorul a avut calitatea de subcontractant.Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experiență similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/11/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/11/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pentru vizualizarea documentație de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic.

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la documentația de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Solicitări de clarificări/Intrebări”, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Secțiunea ”Solicitări de clarificări/Intrebări” din cadrul anunțului de participare, motiv pentru care operatorii economici vor lua toate măsurile ce se impun pentru a intra în posesia lor. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici transmit solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea 98/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta la Secțiunea “ Solicitări de clarificări/Intrebări”. Comisia de evaluare va analiza documentul DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției, va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare, autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul admis/respins și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente documentului DUAE depus de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP la Secțiunea “ Solicitări de clarificări/Intrebări”, în format electronic, semnate cu semnătura electronică.

Notă: În cazul în care există incertitudini sau neclarități în ceea ce privește anumite documente prezentate și în măsura în care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita documente menționate sau detalii, precizări, informații sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât și de la autoritățile competente care pot furniza informații în acest sens.

Prețul contractului rămâne ferm pe toată durata contractului, cu excepția cazului când ajustarea se va face având la baza modificările legislative, modificările normelor tehnice sau pentru care au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016 și art. 164 din HG. nr. 395/2016. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de valabilitate, se va efectua fără ca aceasta să reprezinte o modificare substanțială a acestuia prin încheierea unui act adițional la contract. Ajustarea prețului contractului va opera oricând pe parcursul derulării contractului ca urmare a modificărilor legislative.

NOTĂ:

”Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”

Nota 1: INFORMAȚII SUPLIMENTARE PENTRU GARANȚIA DE PARTICIPARE:

Garanția de participare se va completa și se va posta în SEAP (scanată), semnată cu semnătura electronică, până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor de către toți operatorii economici. După această dată, autoritatea contractantă solicită ofertanților clarificări în scopul prezentării în original a documentului privind garanția de participare, în cazul în care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a căror valabilitate este condiționată de prezentarea în forma originală.

În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici. Ofertele care nu au dovada constituirii garanției de participare vor fi respinse conform art. 64 alin. (3) din HG 395/2016. Restituirea garanției de participare se va face în conformitate cu prevederile prevederile art. 154 ¹ din Legea 98/2016.

Nota 2: INFORMAȚII SUPLIMENTARE PENTRU GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE:

Garanția de bună execuție se constituie:

1. prin virament bancar sau prin instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:

a) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;

b) asigurări de garanţii emise:

- fie de societați de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunea Europeană şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autoritatea de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societați de asigurări din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

2. prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, suma inițială pe care o va depune contractantul în contul deschis la dispoziția autorității contractante fiind de 1% din pretul contractului.

Autoritatea contractantă va elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor art.154² din Legea 98/2016.

Notă : În toată documentația, acolo unde specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, acestea sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. În consecință, aceste specificații sunt considerate ca având mențiunea de "sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor si vor fi soluționate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu art.8 din legea 101/2016

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/10/2022