Diensten - 555332-2018

18/12/2018    S243

Zweden-Tyresö: Installeren van telecommunicatie-uitrusting

2018/S 243-555332

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tyresö kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0092
Postadres: Dalgränd 6
Plaats: Tyresö
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Postcode: 135 40
Land: Zweden
Contactpersoon: Julia Prasolova
E-mail: julia.prasolova@tyreso.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tyreso.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrtksxgli&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrtksxgli&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nätverksinstallationer

Referentienummer: 2018/KSUH 0123
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45314000 Installeren van telecommunicatie-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser installation av fastighetsnät enligt Tyresö kommuns standard, för närvarande Cat 6e STP skärmat, i fastighetsnät. Även fiberinstallation och utbyggnad av stomnät förekommer.

Projektering och konsultation kopplat till utveckling och förvaltning av kommunens fysiska nätverksinfrastruktur ingår.

ALLMÄN ORIENTERING

Tyresö kommun inbjuder Er att lämna anbud avseende nätverksinstallationer enligt förutsättningar och villkor i detta förfrågningsunderlag med bilagor.

Tyresö kommun är Tyresös största arbetsgivare med cirka 3000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden. Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030.

Läs mer om Tyresö och Tyresö kommun på kommunens hemsida www.tyreso.se

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000 Netwerkuitrusting
45314000 Installeren van telecommunicatie-uitrusting
45314200 Installeren van telefoonlijnen
45314320 Leggen van computerkabels
45315100 Elektrotechnische installatiewerken
50312300 Onderhoud en reparatie van datanetwerkuitrusting
50330000 Onderhoud van telecommunicatie-uitrusting
64200000 Telecommunicatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser installation av fastighetsnät enligt Tyresö kommuns standard, för närvarande Cat 6e STP skärmat, i fastighetsnät. Även fiberinstallation och utbyggnad av stomnät förekommer.

Projektering och konsultation kopplat till utveckling och förvaltning av kommunens fysiska nätverksinfrastruktur ingår.

ALLMÄN ORIENTERING

Tyresö kommun inbjuder Er att lämna anbud avseende nätverksinstallationer enligt förutsättningar och villkor i detta förfrågningsunderlag med bilagor.

Tyresö kommun är Tyresös största arbetsgivare med cirka 3000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden. Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030.

Läs mer om Tyresö och Tyresö kommun på kommunens hemsida www.tyreso.se

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2019
Einde: 29/02/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/01/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/01/2019
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Stockholm
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/12/2018