Diensten - 555332-2018

18/12/2018    S243    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Tyresö: Installeren van telecommunicatie-uitrusting

2018/S 243-555332

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tyresö kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0092
Postadres: Dalgränd 6
Plaats: Tyresö
NUTS-code: SE110
Postcode: 135 40
Land: Zweden
Contactpersoon: Julia Prasolova
E-mail: julia.prasolova@tyreso.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tyreso.se

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nätverksinstallationer

Referentienummer: 2018/KSUH 0123
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45314000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000
45314000
45314200
45314320
45315100
50312300
50330000
64200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2019
Einde: 29/02/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 förlängning/ar á 12 månader

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/01/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/12/2018