Services - 555353-2018

18/12/2018    S243    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2018/S 243-555353

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 21
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 20-075
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Cichecka
E-mail: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 815349257
Faks: +48 815349239

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gddkia.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gddkia.gov.pl;https://gddkia.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami krajowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium KP STEŚ-R oraz DP dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne z podziałem na 3 części”

Numer referencyjny: O.LU.D-3.2411.24.2018.mc
II.1.2)Główny kod CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium

A. Koncepcji Programowej (KP)

B. Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R)

Oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne z podziałem na 3 części.

Część 1 Koncepcja Programowa (KP) obejmująca trzy odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 44,0 km

Część 2 Koncepcja Programowa (KP) obejmująca cztery odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 54,2 km

Część 3 Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) obejmująca dwa odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 21,8 km

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Koncepcja Programowa (KP)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1

Koncepcja Programowa (KP) obejmująca trzy odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 44,0 km, tj.:

Odcinek realizacyjny nr 1:

Piaski, węzeł „Piaski Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Łopiennik” wraz z węzłem, o długości ok. 15,9 km

Odcinek realizacyjny nr 3:

Węzeł „Krasnystaw Północ” wraz z węzłem – węzeł „Izbica” wraz z węzłem, o długości ok. 17,8 km

Odcinek realizacyjny nr 4:

Węzeł „Izbica” bez węzła – węzeł „Zamość Sitaniec” wraz z węzłem, o długości ok. 10,3 km

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia niniejsze zamówienie składa się z „Zamówienia podstawowego” i „Zamówienia objętego prawem opcji”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 29
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp, przy ustaleniu wartości zamówienia przyjął największy możliwy zakres tego zamówienia uwzględniając prawo opcji.

Prawo opcji przewiduje się dla części przedmiotu zamówienia obejmujący Etap III tj. dla wykonania Dokumentów Przetargowych umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót

W systemie „Projektuj i Buduj” dla ww. zadań i uczestniczenie Wykonawcy w postępowaniu przetargowym, tj. przygotowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców robót, rozstrzygnięcia protestów i ewentualne modyfikacje opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej dla wszystkich części zamówienia.

Realizacja tej części przedmiotu Umowy jest uzależniona od terminu zabezpieczenia w budżecie państwa środków finansowych na budowę inwestycji. Niezwłocznie po powzięciu informacji o zabezpieczeniu takich środków, Zamawiający w sposób pisemny poinformuje Wykonawcę, co będzie równoznaczne z decyzją Zamawiającego o realizacji części przedmiotu Umowy objętej prawem opcji.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji Umowy wyniesie 29 miesięcy od udzielenia zamówienia.

W powyższym terminie mieszczą się:

— 17 m-cy - Etap I ÷ II Umowy,

— 12 m-cy - Etap III Umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 122 000,00 PLN

3. Wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wyk. umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Koncepcja Programowa (KP)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2

Koncepcja Programowa (KP) obejmująca obejmująca cztery odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 54,2 km, tj.:

Odcinek realizacyjny nr 6:

Węzeł „Zamość Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Zamość Południe” wraz z węzłem, o długości ok. 12,2 km

Odcinek realizacyjny nr 7:

Węzeł „Zamość Południe” („Łabuńki”) bez węzła – Tomaszów Lubelski (początek obwodnicy), o długości ok. 18,0 km

Odcinek realizacyjny nr 8:

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (II Etap) – dobudowa drugiej jezdni na odcinkach o łącznej długości ok. 6,7 km

Odcinek realizacyjny nr 9:

Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) – Hrebenne (początek obwodnicy), o długości ok. 17,3 km

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia niniejsze zamówienie składa się z „Zamówienia podstawowego” i „Zamówienia objętego prawem opcji”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 29
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp, przy ustaleniu wartości zamówienia przyjął największy możliwy zakres tego zamówienia uwzględniając prawo opcji.

Prawo opcji przewiduje się dla części przedmiotu zamówienia obejmujący Etap III tj. dla wykonania Dokumentów Przetargowych umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót

W systemie „Projektuj i Buduj” dla ww. zadań i uczestniczenie Wykonawcy w postępowaniu przetargowym, tj. przygotowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców robót, rozstrzygnięcia protestów i ewentualne modyfikacje opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej dla wszystkich części zamówienia.

Realizacja tej części przedmiotu Umowy jest uzależniona od terminu zabezpieczenia w budżecie państwa środków finansowych na budowę inwestycji. Niezwłocznie po powzięciu informacji o zabezpieczeniu takich środków, Zamawiający w sposób pisemny poinformuje Wykonawcę, co będzie równoznaczne z decyzją Zamawiającego o realizacji części przedmiotu Umowy objętej prawem opcji.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji Umowy wyniesie 29 miesięcy od udzielenia zamówienia.

W powyższym terminie mieszczą się:

— 17 m-cy - Etap I ÷ II Umowy,

— 12 m-cy - Etap III Umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 139 000,00 PLN

3. Wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wyk. umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3

Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) obejmująca dwa odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 21,8 km, tj.:

Odcinek realizacyjny nr 2:

Węzeł „Łopiennik” bez węzła – węzeł „Krasnystaw Północ” bez węzła, o długości ok. 9,8 km

Odcinek realizacyjny nr 5:

Węzeł „Zamość Sitaniec” bez węzła – węzeł „Zamość Wschód” bez węzła, o długości ok. 12,0 km

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia niniejsze zamówienie składa się z „Zamówienia podstawowego” i „Zamówienia objętego prawem opcji”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp, przy ustaleniu wartości zamówienia przyjął największy możliwy zakres tego zamówienia uwzględniając prawo opcji.

Prawo opcji przewiduje się dla części przedmiotu zamówienia obejmujący Etap III tj. dla wykonania Dokumentów Przetargowych umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót w systemie „Projektuj i Buduj” dla ww. zadań i uczestniczenie Wykonawcy w postępowaniu przetargowym, tj. przygotowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców robót, rozstrzygnięcia protestów i ewentualne modyfikacje opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej dla wszystkich części zamówienia.

Realizacja tej części przedmiotu Umowy jest uzależniona od terminu zabezpieczenia w budżecie państwa środków finansowych na budowę inwestycji. Niezwłocznie po powzięciu informacji o zabezpieczeniu takich środków, Zamawiający w sposób pisemny poinformuje Wykonawcę, co będzie równoznaczne z decyzją Zamawiającego o realizacji części przedmiotu Umowy objętej prawem opcji.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji Umowy wyniesie 29 miesięcy od udzielenia zamówienia.

W powyższym terminie mieszczą się:

— 24 m-cy - Etap I ÷ II Umowy,

— 12 m-cy - Etap III Umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 57 000,00 PLN

3. Wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wyk. umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w opracowaniu, w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi o parametrach określonych w Sekcji Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów – lit. a) Wykonawcy.

2) Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do niżej wymienionych funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji, spełniające wymagania określone w Sekcji Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów – lit. b) Osób;

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w opracowaniu, w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— jednej lub dwóch dokumentacji projektowych: STEŚ (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe) lub STEŚ-R (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej lub KP (Koncepcja Programowa) lub PB (Projekt Budowlany) dla budowy lub rozbudowy odcinka/odcinków dróg lub ulic klasy min. S o łącznej długości co najmniej:

Część 1: 22 km,

Część 2: 27 km,

Część 3: 11 km,

Dla których uzyskano odebranie ww. dokumentacji protokołem odbioru lub dokumentem równoważnym.

b) Osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby dokładnie w ilości wymaganej przez Zamawiającego, które spełniają następujące wymagania:

A) osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta Drogowego:

— wymagana liczba osób: po 1 osobie na każdą część zamówienia z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.

B) osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta Mostowego:

Wymagana liczba osób: po 1 osobie na każdą część zamówienia z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej

C) osoba proponowana do pełnienia funkcji Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej:

Wymagana liczba osób: po 1 osobie na każdą część zamówienia z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

D) osoba proponowana do pełnienia funkcji Sprawdzającego dokumentacji branży mostowej:

Wymagana liczba osób: po 1 osobie na każdą część zamówienia z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej

E) wyłącznie dla Części 3 (STEŚ-R);

Osoba proponowana do pełnienia funkcji Eksperta ds. analiz ekonomicznych:

Wymagana liczba osób: 1

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, wymagania dotyczące doświadczenia dla ww. osób w poszczególnych częściach zamówienia oraz pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostały zawarte w SIWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/01/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/01/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji Alfa w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.)

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 oraz 8 ustawy Pzp.

10. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: od daty podpisania umowy do 30.4.2024 r.

11. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

12. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2018