Tjenesteydelser - 555422-2018

18/12/2018    S243    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Kokkedal: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 243-555422

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Fredensborg Kommune
29188335
Egevangen 3 B, Brønsholm
Kokkedal
2980
Danmark
Kontaktperson: Karoline Bromose
E-mail: kbro@fredensborg.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/96721381.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.fredensborg.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/96721381.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/96721381.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftaler på murerarbejder

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Fredensborg Kommune udfører løbende vedligeholdelse og reparation på kommunens bygninger. Fredensborg Kommune ønsker derfor at indgå rammeaftaler med en række entreprenører. De udbudte rammeaftaler omfatter vedligeholdelse og reparation, samt mindre til- og ombygninger på kommunens bygninger og ejendomme indenfor murer-fagentreprisen.

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit II (L nr. 1564 af 15.12.2015).

Udbudsformen er offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. Der vil ikke kunne forhandles om de afgivne tilbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45300000
45400000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Fredensborg Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud omfatter rammeaftaler for murer-fagentreprisen.

Murer-fagentreprisen indeholder alle ydelser indenfor dette fag i forbindelse med vedligeholdelses- og reparationsarbejder samt mindre til- og ombygninger på Fredensborg Kommunes bygninger. Det nærmere omfang og ydelser indeholdt i fagentreprisen og vilkårene herfor, fremgår af rammeaftalen og dens bilag.

Enkeltopgaver med en værdi på op til 800 000 DKK ekskl. moms, men inkl. materialer, per opgave er omfattet af udbuddet. Enkeltopgaver med en værdi på mere end 800 000 DKK ekskl. moms, men inkl. materialer, er ikke omfattet af udbuddet. Sådanne opgaver udbydes som selvstændige udbud under tilbudsloven.

Opgaverne består af planlagt og daglig vedligeholdelse af kommunens ejendomme, der udføres inden, der opstår en skade på en bygningsdel, eller når der er opstået en skade i en bygningsdel.

Der udbydes 1 rammeaftale, der dækker hele kommunen, hvor der indgås aftaler med 3 tilbudsgivere i en kaskade.

Der vil således blive indgået enslydende rammeaftaler med hver tilbudsgiver, der vinder en plads i kaskaden (dvs. bliver nr. 1, 2 eller 3 på en rammeaftale). Den eneste forskel mellem rammeaftalerne er således om tilbudsgiver er nr. 1, 2 eller 3 i kaskaden på rammeaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2019
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger vedrørende Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

— Virksomhedens samlede årsomsætning for de seneste 2 afsluttede regnskabsår,

— Tilbudsgivers egenkapital for de seneste 2 afsluttede regnskabsår,

— Virksomhedens erhvervsansvarsforsikringsdækning,

— Under "øvrige økonomiske og finansielle krav" i ESPD bedes Tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskaber har været revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

For personligt ejede virksomheder (enkeltmandsvirksomheder), skal der dog alene oplyses:

— Virksomhedens samlede årsomsætning for de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

Har virksomheden eksisteret i mindre end 2 år, skal nøgletal oplyses for samtlige af virksomhedens tilgængelige regnskabsår. Er der ingen tilgængelige regnskabsår, skal Tilbudsgiver vedlægge anden relevant og egnet dokumentation, f.eks. revisorerkæring eller erklæring fra pengeinstitut, for sin økonomiske og finansielle kapacitet. Virksomhedens tegningsberettigede person skal ved sin underskrift indestå for rigtigheden af ovennævnte oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Virksomhedens samlede årsomsætning skal i gennemsnit over de 2 år, eller for nystartede virksomheder i gennemsnit over den tid, som virksomheden har eksisteret, som minimum udgøre rammeaftalens skønnede årlige omsætning,

— Virksomheden må kun have haft negativ egenkapital i 1 af de 2 seneste års aflagte årsregnskaber (gælder dog ikke for personligt ejede virksomheder),

— Virksomheden og dennes eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 2 000 000 DKK ved tingsskade og minimum 5 000 000 DKK ved personskade pr. år,

— Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for tilbudsgivers fortsatte drift (gælder dog ikke for personligt ejede virksomheder).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer for tilsvarende leverancer inden for murer-entreprisen på vedligeholdelses- og reparationsarbejder samt mindre til- og ombygninger som den udbudte, og som Tilbudsgiver har udført og afsluttet korrekt inden for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet, skal Tilbudsgiver opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal have minimum 3 referencer som angivet ovenfor, hvor hver reference skal indeholde oplysninger om:

— Start- og slutdato for leverancen,

— Modtager af leverancen (kunden),

— Kontraktværdi i DKK ekskl. moms for leverancen,

— Kort beskrivelse af leverancen, inkl. tilbudsgivers egen rolle/andel heri.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/01/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/12/2018