Bauleistung - 555589-2020

20/11/2020    S227

Polen-Boguszów-Gorce: Bauarbeiten

2020/S 227-555589

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa, PGL LP, Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach
Postanschrift: ul. Miła 2
Ort: Boguszów-Gorce
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Postleitzahl: 58-372
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Chlipała
E-Mail: walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl
Telefon: +48 748880560
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.walbrzych.wroclaw.lasy.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa trzech zastawek na rowie na działce oznaczonej numerem 235 obr. Golińsk w ramach zadania pod nazwą „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni rowu granicznego – Przygraniczne Uroczysko ...

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.21.2020.ACH
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa trzech zastawek na rowie na działce oznaczonej numerem 235 obr. Golińsk w ramach zadania pod nazwą „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni rowu granicznego – Przygraniczne Uroczysko pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych” w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-00).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45240000 Wasserbauarbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Hauptort der Ausführung:

gmina Mieroszów – obszar wiejski, obr. Golińsk, dz. nr 235, leśnictwo Mieroszów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A) Zakres robót budowlanych:

wykonanie robót budowlanych obejmuje następujące czynności:

1) prace przygotowawcze;

2) obsługa geodezyjna (geodezyjne wytyczenie zastawek w terenie, a po ich wykonaniu geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, oraz obsługa geodezyjna wynikająca z dokumentacji projektowej i technicznej zadania);

3) organizacja terenu budowy, placów składowych, zaplecza budowy i czynności dozoru;

4) roboty związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem zinwentaryzowanych w sąsiedztwie obszaru robót miejsc występowania roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych;

5) wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ, dokumentacją projektową i techniczną (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty związane z wykonaniem zastawek drewnianych, wykonanie narzutu kamiennego; roboty wykończeniowe, inne wg dokumentacji projektowej i technicznej), wydanymi dla zadania decyzjami administracyjnymi, oraz zasadami sztuki budowlanej;

6) dostawa materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz urządzeń koniecznych do wybudowania;

7) organizacja i koordynacja robót;

8) wykonanie wszystkich pomiarów, prób, badań;

9) usuwanie wad i usterek, w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady;

10) uzyskiwanie zgód, opinii, atestów i zaświadczeń oraz innych wymaganych dokumentów;

11) prowadzenie dokumentacji budowy;

12) ochrona i utrzymanie terenu budowy;

13) zabezpieczenie i uporządkowanie zajętego terenu działek sąsiadującego z terenem budowy (możliwość użytkowania pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli tych działek);

14) utrzymanie czystości i naprawa dróg stanowiących drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku ich uszkodzenia;

15) usuwanie i utylizacja zanieczyszczeń (w tym materiałów rozbiórkowych i odpadów wytworzonych w procesie budowlanym);

16) likwidacja placu budowy;

17) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego, tj. kompletu dokumentacji powykonawczej, zgodnie z warunkami umowy zawartej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ;

18) inne wyżej nie wymienione, a wynikające z SIWZ i jej załączników.

B) Okres gwarancji jakości wynosi minimum 5 lat i stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Ustala się, że okres gwarancji jakości i rękojmi za wady są sobie równe.

C) Zgodnie z art. 93 ust. 1a Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

D) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-00).

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, zgodnie z art. 24aa Pzp. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 300,00 PLN, opis pkt 9 SIWZ. Uwaga! Termin realizacji zamówienia jest ograniczony względem obostrzeń środowiskowych, zgodnie z opisem w pkt 4.1 SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 193-465496
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Budowa trzech zastawek na rowie na działce oznaczonej numerem 235 obr. Golińsk w ramach zadania pod nazwą „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni rowu granicznego – Przygraniczne Uroczysko ...

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Uzasadnienie faktyczne:

Do dnia 5 listopada 2020 r. do godziny 8.00, nie wpłynęła żadna oferta.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna – art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.p
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020