Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 555728-2020

20/11/2020    S227

България-Белоградчик: Работи по рекултивация на замърсени земи

2020/S 227-555728

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Белоградчик
Национален регистрационен номер: 000159458
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 6
Град: Белоградчик
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3900
Държава: България
Лице за контакт: Анелия Кирилова
Електронна поща: an.kirilova@abv.bg
Телефон: +359 877876464
Факс: +359 93653017
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://belogradchik.bg/
Адрес на профила на купувача: https://belogradchik.bg/?p=22507
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Белоградчик

II.1.2)Основен CPV код
45112350 Работи по рекултивация на замърсени земи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва извършване на строително-монтажи работи на обект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Белоградчик“. Съществуващото общинско депо за ТБО се намира в област Видин, община Белоградчик, село Дъбравка (ЕКАТТЕ 24431), местност Фусино селище, подземлен имот 057009 с обща площ 16 289 m2, собственост на Община Белоградчик съгласно акт № 254 за публична общинска собственост. За изпълнението на дейностите е изготвен работен проект, в който е посочен начинът за извършване на техническа и биологична рекултивация на сметището на община Белоградчик. Площта, предвидена за рекултивиране, е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци. Строежът е втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, б. „г“ от ЗУТ (в сила от 31.03.2001 г., обн. ДВ, бр. 1 от 2 януари 2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 51 от 5 юли 2016 г.) и чл. 4, ал. 4 от Наредба № 1/30.07.2003 г. за номе

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 787 340.10 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45112350 Работи по рекултивация на замърсени земи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

Територията на с. Дъбравка, област Видин, община Белоградчик

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва извършване на строително-монтажи работи на обект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Белоградчик“. Съществуващото общинско депо за ТБО се намира в област Видин, община Белоградчик, село Дъбравка (ЕКАТТЕ 24431), местност Фусино селище, поземлен имот 057009 с обща площ 16 289 m2, собственост на Община Белоградчик съгласно акт № 254 за публична общинска собственост. За изпълнението на дейностите е изготвен работен проект, в който е посочен начинът за извършване на техническа и биологична рекултивация на сметището на община Белоградчик. Площта, предвидена за рекултивиране, е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци.

Подлежащи на разстилане, подравняване и уплътняване при предепонирането подлежат общо 13 382,20 m3 отпадъци. Разстилането е предвидено да се извършва върху площ от 6 090 m2 с булдозер с пробутване до 100 m, а уплътнява

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Технически показател — ТП / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Техническа рекултивация на депо за битови отпадъци в землището на с. Дъбравка, община Белоградчик“, ДБФП № BG16M1OP002-2.010-0009-С01 по ОПОС 2014—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 116-280885
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 202
Наименование:

Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Белоградчик

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
11/11/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Вейл Конструкции“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203820557
Пощенски адрес: ул. „Вискяр планина“ № 15-17, ет. 2, офис 4
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@veyl.bg
Телефон: +359 28240184
Факс: +359 28240184
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 787 340.10 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/11/2020