Услуги - 555748-2018

18/12/2018    S243

България-София: Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили

2018/S 243-555748

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: бул. Витоша № 2, Съдебна палата
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ненко Милев
Електронна поща: nmilev@prb.bg
Телефон: +359 28036033
Факс: +359 29633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://prb.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-193

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-193
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: Информационен център на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, регистратура на главен прокурор
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ненко Милев
Телефон: +359 28036033
Електронна поща: nmilev@prb.bg
Факс: +359 29633373
код NUTS: BG411 София (столица)

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://prb.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-193

I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: надзор за законност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ, за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна п

Референтен номер: ОПИ-1387/14.12.2018г.
II.1.2)Основен CPV код
50112000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка е с предмет „Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ, за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Администрация на главния прокурор и Бюро по защита при главния прокурор“.

Настоящата обществена поръчка включва извършване на извънгаранционна поддръжка на автомобилите ползвани от възложителя, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването ѝ. Извънгаранционна поддръжка на служебните МПС включва дейности, изчерпателно посочени в техническата спецификация към документацията за участие в поръчката. Обект на дейностите по извънгаранционна поддръжка са автомобилите, описани в приложение № 7 „Списък на МПС, включени в предмета на обществената поръчка“, неразделна част от документацията за участие. Броят на автомобилите, включени в приложение № 7, е 80.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 155 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50112000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Дейностите, предмет на поръчката, ще се извършват в сервизни центрове на изпълнителя, находящи се на територията на гр. София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата обществена поръчка включва извършване на извънгаранционна поддръжка на автомобилите, ползвани от възложителя, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването ѝ. Извънгаранционна поддръжка на служебните МПС включва дейности, изчерпателно посочени в техническата спецификация към документацията за участие в поръчката. Обект на дейностите по извънгаранционна поддръжка са автомобилите, описани в приложение № 7 „Списък на МПС включени в предмета на обществената поръчка“, неразделна част от документацията за участие. МПС в приложение № 7 са 80 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Срок за извършване на извънгаранционна поддръжка“ / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: 90 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 155 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция за предоставяне на допълнителни услуги по извънгаранционна поддръжка в размер до 20 % (двадесет процента) от прогнозната стойност на поръчката без ДДС. Прогнозният обем на опцията за предоставяне на допълнителни услуги по извънгаранционна поддръжка е 20 бр. леки автомобили.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят изисквания за годност на участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Поставеното минимално изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с доказателство за извършената услуга (референции, удостоверения, посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията за услугата и др.) по преценка на участника.

2. Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнението на поръчката (чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП).

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

2.1. Декларация, подписана от лицето (лицата), което (които) представлява/т участника за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, намиращи се в сервизните бази, с които ще разполага при изпълнението на договора, на територията на гр. София (с посочване на точният им адрес) и даващи му възможност да бъдат извършвани следните видове дейности: смяна на масла и течности, диагностика на бензинови и дизелови двигатели, автомонтьорски, електротехнически, обслужване на климатични системи, демонтаж — монтаж на гуми, регулиране на ходовата част, бояджийско-тенекеджийски дейности.

2.2. Декларация, подписана от лицето (лицата), което (които) представлява/т участника за наличието на подемници (канали) и прилежащото към тях ремонтно — диагностично оборудване, софтуер, стендове, специализирани инструменти и приспособления, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката и осигуряващи качество, сигурност и едновременно приемане на няколко МПС на възложителя, с различни проблеми.

2.3. Декларация, подписана от лицето (лицата), което (които) представлява/т участника, за наличието на помещения за съхраняване на гуми, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката и които предпазват гумите от външни атмосферни влияния.

2.4. Декларация, подписана от лицето (лицата), което (които) представлява/т участника, за наличието на репатраци/платформи за репатриране на аварирали автомобили, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

2.5. Декларация, подписана от лицето (лицата), което (които) представлява/т участника, за наличието на камера/и за боядисване и сушене на автомобили, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) услуги през последните 3 години, чийто предмет и обем е идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата.

* За услуга, „идентична или сходна“ с предмета и обема на обществената поръчката, се приема изпълнената през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата услуга, включваща дейности по извършване на сервизно извънгаранционно обслужване на МПС чрез осъществяване на технически прегледи, извършване на тенекеджийски и бояджийски дейности, смяна на гуми (сваляне, качване, демонтаж, монтаж и баланс, изправяне на джанти и смяна на вентили) и техническо обслужване и/или периодично техническо обслужване, и/или текущ ремонт на МПС на минимум 60 бр. автомобили.

*Под „изпълнена услуга“ се разбира такава, която независимо от датата на възлагането ѝ е приключила в посочения по-горе период.

2.1. При изпълнение на договора участникът трябва да разполага с минимум 1 (една) сервизна база на територията на гр. София, снабдена с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, даващи възможност да бъдат извършвани следните видове дейности: смяна на масла и течности, диагностика на бензинови и дизелови двигатели, автомонтьорски, електротехнически, обслужване на климатични системи, демонтаж — монтаж на гуми, регулиране на ходовата част, бояджийско-тенекеджийски дейности.

2.2. При изпълнение на договора участникът трябва да разполага с поне 4 (четири) подемника (канала) и прилежащото към тях ремонтно-диагностично оборудване, софтуер, стендове, специализирани инструменти и приспособления, осигуряващи качество, сигурност и едновременно приемане на няколко МПС на възложителя с различни проблеми.

2.3. При изпълнение на договора участникът трябва да има на разположение помещение за съхраняване на гуми, което да ги предпазва от външни атмосферни влияния.

2.4. При изпълнение на договора участникът трябва да разполага с репатрак/платформа за репатриране на аварирали автомобили, които не могат да стигнат до сервизната база на собствен ход.

2.5. При изпълнение на договора участникът трябва да разполага с камера за боядисване и сушене на автомобили.

Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В-ят отстранява от участие (у-е) у-к:

— за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП и/или условията по чл. 107 от ЗОП,

— за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изкл. по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС,

— за който е налице несъответствие с чл. 101, ал. 9—11 от ЗОП,

— който представи оферта с по-кратък срок на валидност,

— който при поискване от страна на в-я не представи необходимата инф-ия относно правно-организационната форма, под която осъщ-ат дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП,

— който не представи тех-ко предл-е или то не отговаря на обявените условия на поръчката,

— който не представи ценово пред-е или то не отговаря на обявените условия на поръчката,

— за когото е налице забраната по чл. 69 от ЗПКОНПИ...

Продължава в раздел VI.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/01/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 30/05/2019
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/01/2019
Местно време: 11:00
Място:

гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 5, стая 503, администрация на главния прокурор

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Ноември 2020 г.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от раздел III.2.2):

У-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност. На основание чл. 55, ал. 4 от ЗОП в-ят има право да не отстрани от про-та у-к, за който е налице обст-то по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката. Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.

ОП се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта (ИНИО) при критерий за възлагане съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП „оптимално съотношение качество/цена“, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на срокове за извършване на дейностите, свързани с предмета на обществената поръчка. ИНИО се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, което се оценява въз основа на методика за определяне на комплексна оценка на офертите при следните показатели за оценка, както и тяхната относителна тежест, както следва:

„Цена за 1 сервизен час труд“ — 40 %;

„Средна аритметична цена на основните резервни части и консумативи“ — 25 %;

„Проц. отстъпка от цената на резервни части и консумативи извън посочените в ценовата листа“ — 15 %;

„Срок за извършване на извънгаранционна поддръжка“ — 10 %;

„Цена за съхранение на комплект гуми за 1 сезон“ — 5 %;

„Цена на километър пробег за репатриране на аварирал автомобил“ — 5 %.

1. Гар-та за изпълнение на до-ра е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС.

2. Източник на финансиране. настоящата ОПо се финансира със средства от бюджета на ПРБ.

3. ПС на ОПо е в размер на 155 000 BGN без вкл. ДДС. Същата се възлага като част (обособена позиция (ОП) от ОПо с предмет „Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи ПРБ, по 3 ОП: ОП № 1 „Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи ПРБ, за нуждите на ВКП, ВАП, НСлС, АГП и БЗ при главния прокурор“; ОП № 2 „Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи ПРБ, за нуждите на учебна база „Цигов чарк“ — гр. Батак“; ОП № 3 „Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи ПРБ, за нуждите на почивен дом „Изгрев“ — гр. Бяла“, чиято ПС е 167 000 BGN без вкл. ДДС. ПС на ОП № 2 е 8 000 BGN без включен ДДС, а на ОП № 3 — 4 000 BGN без включен ДДС. ПС на ОП № 2 и № 3 са под 156 464 BGN и общата им стойност не надвишава 20 % от ПС на поръчката. Тъй като всяка една от ПС на ОП № 2 и № 3 е под 30 000 BGN без ДДС, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП ОП № 2 и № 3 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП — чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП остатъчната стойност (явяваща се ПС за ОП № 1), предвид нейния размер и общата стойност на поръчката, се възлага с настоящата ОП чрез провеждане на открита процедура по ЗОП.

4. Съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания от:

1) НАП: адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ № 21, тел. +359 298593821, http://nap.bg/;

2) ИА ГИТ: адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 3, тел. +359 70017670, http://www.gli.government.bg/;

3) МТСП: адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 2, тел. +359 28119443, https://www.mlsp.government.bg/.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/12/2018