TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 555759-2019

Submission deadline has been amended by:  27077-2020
22/11/2019    S226

Czechia-České Budějovice: Insulators

2019/S 226-555759

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: E.ON Distribuce, a.s.
National registration number: 28085400
Postal address: F. A. Gerstnera 2151/6
Town: České Budějovice
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Postal code: 370 01
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Alena Jagošová
E-mail: alena.jagosova@eon.cz
Telephone: +420 535141304
Internet address(es):
Main address: https://www.eon-distribuce.cz/
Address of the buyer profile: https://ezak.eon.cz
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ezak.eon.cz/vz00000046
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ezak.eon.cz/vz00000046
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Izolátory pro venkovní vedení VN a NN II

II.1.2)Main CPV code
44111510 Insulators
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka izolátorů pro venkovní vedení VN a NN II.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 677 884.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 1 - Izolátory NN - keramika

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
44111510 Insulators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Main site or place of performance:

Místem plnění předmětu veřejné zakázky je území České republiky, resp. konsignační sklady umístěné v rámci centrálních skladů zadavatele v Brně a v Českých Budějovicích.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka izolátorů pro venkovní vedení VN a NN II.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 267 259.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 2 - Izolátory VN – kompozit - nálisek

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
44111510 Insulators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Main site or place of performance:

Místem plnění předmětu veřejné zakázky je území České republiky, resp. konsignační sklady umístěné v rámci centrálních skladů zadavatele v Brně a v Českých Budějovicích.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka izolátorů pro venkovní vedení VN a NN II.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 516 345.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 3 - Izolátory VN - keramika

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
44111510 Insulators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Main site or place of performance:

Místem plnění předmětu veřejné zakázky je území České republiky, resp. konsignační sklady umístěné v rámci centrálních skladů zadavatele v Brně a v Českých Budějovicích.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka izolátorů pro venkovní vedení VN a NN II.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 894 280.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zadavatel požaduje prokázání kritérií profesní způsobilosti podle § 77 zákona následujícími doklady:

a) podle § 77 odst. 1 zákona výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence.

b) podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník, který předloží doklad o jeho oprávnění k podnikání, tj. předloží výpis ze živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění), nebo živnostenský list/y, nebyl-li mu ještě vydán první výpis ze živnostenského rejstříku, pro činnost odpovídající předmětu veřejné zakázky, konkrétně pro

Zprostředkování obchodu a služeb,

Nebo

Velkoobchod a maloobchod,

Nebo

Jiný obor činnosti, resp. předmět podnikání, který bude zahrnovat možnost obchodování s předmětem této veřejné zakázky.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/01/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/01/2020
Local time: 10:01
Place:

Brno

Information about authorised persons and opening procedure:

Nabídky budou otevírány dle ustanovení § 109 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k elektronickému podání nabídek nebude otevírání nabídek veřejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to i bez naplnění důvodů uvedených v § 127 zákona v souladu s § 170 zákona. Pokud zadavatel využije svého práva a zadávací řízení zruší, nevzniká účastníkům zadávacího řízení žádný nárok na náhradu nákladu vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ani nárok na náhradu případné škody nebo ušlého zisku.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: www.uohs.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: www.uohs.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/11/2019