Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 555835-2023

15/09/2023    S178

Italië-Macerata: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2023/S 178-555835

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincia di Macerata
Nationaal identificatienummer: n. 7612816
Postadres: C.so della Repubblica, 28
Plaats: Macerata
NUTS-code: ITI33 Macerata
Postcode: 62100
Land: Italië
Contactpersoon: giuseppe.costantini@provincia.mc.it
E-mail: luca.addei@provincia.mc.it
Telefoon: +39 733-248537
Fax: +39 733-248552
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://istituzionale.provincia.mc.it
Adres van het kopersprofiel: http://istituzionale.provincia.mc.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SUA - COMUNE DI FILOTTRANO Appalto del servizio di trasport sclastico III esperimento cig 99188638AE

Referentienummer: 99188638AE
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

servizio triennale del trasporto dei soggetti disabili presso il centro Diurno “I Girasoli” e dei soggetti disabili presso l’istituto Santo Stefano per terapie riabilitative e del trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Filottrano con opzione di rinnovo per ulteriori due anni,

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 835 071.06 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI32 Ancona
Voornaamste plaats van uitvoering:

comune di filottrano

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

servizio triennale del trasporto dei soggetti disabili presso il centro Diurno “I Girasoli” e dei soggetti disabili presso l’istituto Santo Stefano per terapie riabilitative e del trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Filottrano con opzione di rinnovo per ulteriori due anni,

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: offerta tecnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 122-385191
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 99188638AE
Perceel nr.: 99188638AE
Benaming:

SUA - COMUNE DI FILOTTRANO Appalto del servizio di trasport sclastico III esperimento cig 99188638AE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/07/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TRIBUZIO MOBILITY SRL
Plaats: PESCARA
NUTS-code: ITF13 Pescara
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 835 071.06 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 059 942.81 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale Amministrativo Regionale Marche
Postadres: via della Loggia 24
Plaats: Ancona
Postcode: 60100
Land: Italië
E-mail: taran-segrprotocolloam@ga-cert.it
Telefoon: +39 071206956
Fax: +39 071203853
Internetadres: http://www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Ufficio legale della Provincia di Macerata
Postadres: C.so della Repubblica, 28
Plaats: Macerata
Postcode: 62100
Land: Italië
E-mail: franco.gentili@provincia.mc.it
Telefoon: +39 733-248295
Fax: +39 733-235867
Internetadres: http://istituzionale.provincia.mc.it
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/09/2023