Leveringen - 556117-2020

20/11/2020    S227

Frankrijk-Saint-Marcellin: Elektriciteit

2020/S 227-556117

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Saint-Marcellin
Nationaal identificatienummer: 21380416400019
Postadres: 21 place d'Armes
Plaats: Saint-Marcellin
NUTS-code: FRK24 Isère
Postcode: 38162
Land: Frankrijk
E-mail: contact.ville@saint-marcellin.fr
Telefoon: +33 476384161
Fax: +33 476640883
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.saint-marcellin.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Saint-Marcellin
Postadres: 21 place d'Armes
Plaats: Saint-Marcellin
NUTS-code: FRK24 Isère
Postcode: 38160
Land: Frankrijk
E-mail: catherine.lenoir@saint-marcellin.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.saint-marcellin.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CCAS de Saint-Marcellin
Postadres: 2 boulevard Riondel
Plaats: Saint-Marcellin
NUTS-code: FRK24 Isère
Postcode: 38160
Land: Frankrijk
E-mail: catherine.lenoir@saint-marcellin.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.saint-marcellin.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Vinay
Postadres: place de l'Hôtel de Ville
Plaats: Vinay
NUTS-code: FRK24 Isère
Postcode: 38470
Land: Frankrijk
E-mail: catherine.lenoir@saint-marcellin.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.saint-marcellin.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
Postadres: 7 bis rue du Colombier
Plaats: Saint-Marcellin
NUTS-code: FRK24 Isère
Postcode: 38160
Land: Frankrijk
E-mail: catherine.lenoir@saint-marcellin.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.saint-marcellin.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et acheminement d'électricité et prestations de service associées

Referentienummer: 2020_18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Groupement de commande entre la ville de Saint-Marcellin, le CCAS de Saint-Marcellin, la ville de Vinay et la communauté de communes SMVIC. Cette consultation a fait l'objet d'un avis de pré-information en date du 8.10.2020 permettant de réduire le délai de réception des offres.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK24 Isère
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Groupement de commande entre la ville de Saint-Marcellin, le CCAS de Saint-Marcellin, la ville de Vinay et la communauté de communes SMVIC. Cette consultation a fait l'objet d'un avis de pré-information en date du 8.10.2020 permettant de réduire le délai de réception des offres.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Mairie de Saint-Marcellin.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Grenoble
Postadres: 2 place de Verdun
Plaats: Grenoble
Postcode: 38022
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Telefoon: +33 476429000
Fax: +33 476422269
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/11/2020