Usluge - 556122-2019

25/11/2019    S227

Belgija-Bruxelles: AO 19-051 —analiza kvalitete zraka i vode u zgradama Europskog parlamenta na lokacijama u Luxembourgu, Bruxellesu, Strasbourgu i Bazochesu

2019/S 227-556122

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: Rue Wiertz 60
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Direction des infrastructures — contrats et marchés
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.europarl.europa.eu

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5557
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: Rue Wiertz 60, bureau WIM 09Z081
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Service d'assistance à la maintenance, contrats et marchés
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.europarl.europa.eu

I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

AO 19-051 —analiza kvalitete zraka i vode u zgradama Europskog parlamenta na lokacijama u Luxembourgu, Bruxellesu, Strasbourgu i Bazochesu

Referentni broj: 06A0010/2019/M051
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71620000 Usluge analize
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pružanje usluga analize, provjere i ispitivanja kvalitete zraka i vode u svim zgradama Europskog parlamenta na lokacijama u Luksemburgu, Bruxellesu, Strasbourgu i Bazochesu, kako bi se osigurala udobnost i dobrobit korisnika zgrade, poštovali važeći propisi i provjerila kvaliteta rada poduzeća za tehničko održavanje i čišćenje.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 620 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38430000 Aparati za detekciju i analizu
38432000 Aparati za analizu
38434500 Aparati za biokemijske analize
71600000 Usluge tehničkog ispitivanja, analize i savjetovanja
71610000 Usluge ispitivanja i analize sastava i čistoće
71621000 Usluge tehničke analize ili savjetovanja
71351100 Usluge pripreme i analize uzorka izvađenoga geološkim bušenjem
79311300 Usluge analize anketa
72316000 Usluge podatkovne analize
85111820 Usluge u području bakteriološke analize
71620000 Usluge analize
71631000 Usluge tehničkog nadzora
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg, Bazoches.

II.2.4)Opis nabave:

Usluge analize kvalitete zraka i vode u zgradama Europskog parlamenta na lokacijama u Luxembourgu, Bruxellesu, Strasbourgu i Bazochesu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dobrobit / Ponder: 6
Kriterij kvalitete - Naziv: Norme i propisi / Ponder: 6
Kriterij kvalitete - Naziv: Ocjenjivanje rezultata / Ponder: 6
Kriterij kvalitete - Naziv: Izvođenje na lokaciji / Ponder: 7
Cijena - Ponder: 75
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 620 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

2023

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sudjelovanje u ovom pozivu na nadmetanje otvoreno je pod jednakim uvjetima svim fizičkim osobama, pravnim osobama i javnim tijelima država članica Europske unije te svim fizičkim osobama, pravnim osobama i javnim tijelima država koje nisu članice, a koje su sklopile posebni sporazum s Europskom unijom u području javne nabave, na temelju čega imaju pristup ugovoru koji čini predmet ovog poziva na nadmetanje, pod uvjetima utvrđenim u tom sporazumu.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 13/01/2020
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 20/01/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Rue Belliard 80, Bruxelles, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Pod prijetnjom uskraćivanja pristupa otvaranju ponuda, ponuditelji koji žele sudjelovati svoju namjeru trebaju potvrditi e-poštom (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) najkasnije 2 radna dana prije datuma otvaranja ponuda, ograničavajući svoje predstavnike na 1 osobu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

2023.

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Europski će parlament dana 5.12.2019. s početkom u 10:00 sati u Bruxelleu organizirati neobvezan informativni sastanak, s mogućnošću video pristupa lokacijama u Strasbourgu, Luxembourgu i Bazochesu.

Točke sastajanja određene su na ulazu u zgrade Centara za akreditacije:

— Wilfried Martens, Rue Belliard 80, Bruxelles, BELGIJA,

— bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman, Strasbourg, FRANCUSKA,

— bâtiment KAD (Konrad Adenauer), Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUKSEMBURG,

— 7 chemin du Vieux Pressoir, Bazoches-sur-Guyonne, FRANCUSKA.

Svi gospodarski subjekti koji dobiju dokumentaciju poziva na nadmetanje koja se odnosi na ovaj ugovor mogu sudjelovati u posjetu lokaciji.

U svakom slučaju, gospodarski subjekti koji žele sudjelovati moraju poslati e-poštu (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu), 2 radna dana prije posjeta, s detaljima o nazivu poduzeća i imenom, položajem, brojem osobne iskaznice i datumom rođenja sudionika. Predstavnici moraju imati valjani identifikacijski dokument.

Mogu prisustvovati najviše 2 predstavnika po gospodarskom subjektu. Sudjelovanje u posjetu nije obvezno.

Europski parlament sastavit će izvješće nakon održanog informativnog sastanka, a izvješće će biti objavljena na mrežnoj stranici https://etendering.ted.europa.eu dana 16.12.2019.

Tijekom informativnog sastanka gospodarski subjekti moći će postavljati pitanja koja smatraju relevantnima i korisnima za sastavljanje ponude.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67000
Država: Francuska

Internetska adresa: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Neuspješni ponuditelji ili fizičke osobe ili pravni subjekti na koje odluka javnog naručitelja izravno i pojedinačno utječe, čak i ako nisu primatelji odluke, mogu osporiti navedenu odluku javnog naručitelja unutar 2 mjeseca od datuma obavješćivanja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/11/2019