Supplies - 556231-2020

Submission deadline has been amended by:  617289-2020
20/11/2020    S227

Polska-Warszawa: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

2020/S 227-556231

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Adres pocztowy: al. Dzieci Polskich 20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-730
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Krzemińska
E-mail: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Tel.: +48 228151033
Faks: +48 228151015
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czd.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ipczd.ezamawiajacy.pl/pn/ipczd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ipczd.ezamawiajacy.pl/pn/ipczd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZP/CZD/0179/20 Dostawa preparatów do dezynfekcji skóry, błon śluzowych, narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, powierzchni – 9 pakietów

Numer referencyjny: ZP/CZD/0179/20
II.1.2)Główny kod CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do dezynfekcji skóry, błon śluzowych, narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, powierzchni na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z zawartej umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Do siedziby Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wodny roztwór na bazie pvp – jodu do odkażania skóry, błon śluzowych. Do stosowania w formie stężonej lub po rozcieńczeniu. Spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, prątkobójcze. Produkt leczniczy. Płyn. Opakowanie: 250 ml z atomizerem.

2. Wodny roztwór na bazie pvp – jodu do odkażania skóry, błon śluzowych. Do stosowania w formie stężonej lub po rozcieńczeniu. Spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, prątkobójcze. Produkt leczniczy. Płyn. Opakowanie: 1 000 ml

3. Alkoholowy preparat do dezynfekcji skóry przed operacjami i zabiegami. Na bazie etanolu i propan-2-olu. Bezbarwny. Możliwość stosowania na skórę noworodków i niemowląt. Opakowanie 250 ml – spray.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Do siedziby Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Preparat do dezynfekcji jamy ustnej i przełyku. Bezbarwny, gotowy do użycia. Skuteczny w dekontaminacji MDRO (w tym MRSA) i grzybów. Zawierajacy poliheksanidynę. Bez alkoholu i chlorheksydyny. Nie przebarwiający szkliwa zębów. Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE. Płyn. Opakowanie: 250ml

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Do siedziby Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Płynny preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oparty o minimum 3 substancje aktywne pochodzące z trzech różnych grup chemicznych np. alkohol, czwartorzędowe związki amoniowe, kwasy organiczne. Posiadający pozytywną opinię kliniczną upoważnionej instytucji, która wykonuje badania kliniczne potwierdzające możliwość stosowania w oddziale pediatrycznym lub noworodkowym. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, HSV, Rota). Opakowanie 500 ml. Produkt leczniczy. Kompatybilny z dozownikiem Dermados.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Do siedziby Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni zmywalnych. W formie koncentratu w płynie, zawierający fenoksyetanol, czwartorzędowe związki amoniowe, dodecyloaminy. Bez zawartości aldehydów, chloru, substancji lotnych i zapachowych. Możliwość stosowania na powierzchniach wykonanych z metalu, linoleum, PCV, ceramiki, gumy, szkła. Posiadający pozytywną opinię kliniczną upoważnionej instytucji, która wykonuje badania kliniczne potwierdzające możliwość stosowania w oddziale pediatrycznym lub noworodkowym. Spektrum działania: B, F (bójcze wobec drożdży), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Polyoma SV 40), Tbc (M.terrae, M.avium) warunki czyste i brudne – do 15 min. Z możliwością rozszerzenia spektrum bójczego: Norowirus (warunki czyste i brudne); M.tuberculosis – do 30 min., V (Adeno) – do 60 min., pH koncentratu powyżej 7. Na potwierdzenie skuteczności żądanego spektrum i czasu działania – aktualne dokumenty z przeprowadzonych badań. Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE. Płyn. Opakowanie 6 litrów.

2. Płynny preparat na bazie glukoprotaminy do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów. Możliwość użycia w myjce ultradźwiękowej w czasie do 5 min. Zachowujący stabilność temperaturową i niską lotność. Nie zawierający aldehydów, chloru, czwartorzędowych związków amoniowych, związków utleniających i pochodnych fenolowych. Wymagana deklaracja zgodności CE. Pozytywna opinia Olympus Optical. Spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Papova), Tbc do 1 h. Na potwierdzenie skuteczności żądanego spektrum i czasu działania – aktualne dokumenty z przeprowadzonych badań. Wyrób medyczny klasy IIb. Wyrób posiadający oryginalną, fabryczną etykietę w języku polskim. Opakowanie: kanister 6 litrów

3. Płynny preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Gotowy do użycia. Zawierający etanol. Zawartość etanolu min. 87 g w 100 g płynu. Bez pochodnych fenolowych, propanolu i bisabololu. Z dodatkiem substancji nawilżających i pielęgnujących (m.in. witamina E,pentenol, gliceryna). Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HCV,HBV, HIV, Rota, Noro (mysi) – do 20 sek.; Adeno, Polio - 30 sek.). Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1 500 (w czasie krótszym – 20 s.) Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90 s Opakowanie 500 ml. Produkt biobójczy. Kompatybilny z dozownikiem Dermados.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Do siedziby Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Preparat do dezynfekcji narzędzi, elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Skład: 2 % roztwór chlorheksydyny w 70 % alkoholu izopropylowym. Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie, prątki, drożdże, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV), Rota. Płyn. Wyrób medyczny. Opakowanie: 250 ml z atomizerem.

2. Preparat do dezynfekcji skóry i higienicznej dezynfekcji rąk. Gotowy do użycia 2 % roztwór diglukonianu chlorheksydyny w alkoholu etylowym. Produkt biobójczy. Spektrum działania: B, F (bójczość wobec drożdży), V (HIV, HBV, HCV), Tbc w czasie do 30 sek. Opakowanie butelka o pojemności 500 ml

3. Preparat do dezynfekcji skóry i higienicznej dezynfekcji rąk. Gotowy do użycia 2 % roztwór diglukonianu chlorheksydyny w alkoholu etylowym. Produkt biobójczy. Spektrum działania: B, F (bójczość wobec drożdży), V (HIV, HBV, HCV), Tbc w czasie do 30 sek. Opakowanie butelka o pojemności 250 ml ze spryskiwaczem

4. Preparat do dezynfekcji skóry i higienicznej dezynfekcji rąk. Gotowy do użycia 2 % roztwór diglukonianu chlorheksydyny w alkoholu etylowym. Produkt biobójczy. Spektrum działania: B, F (bójczość wobec drożdży), V (HIV, HBV, HCV), Tbc w czasie do 30 sek. Opakowanie butelka o pojemności 100 ml ze spryskiwaczem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Do siedziby Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Preparat barwiony alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, iniekcjami, przed pobraniem krwi, punkcjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Gotowy do użycia. Zawierający min. 3 substancje aktywne + nadtlenek wodoru. Bez etanolu, związków amoniowych i chlorheksydyny. Wykazujący brak negatywnego działania na przebieg procesu gojenia ran. Spektrum działania: B-bakteriobójcze (w tym MRSA), F (Candida albicans), Tbc (M.tuberculosis), V- wirusobójcze (HBV,HIV, rotawirus, adenowirus, Herpes simplex) potwierdzone przez Ministra Zdrowia lub Prezesa URPLWMiPB. Posiadający w ChPL procedurę przedoperacyjnej dezynfekcji skóry. Dawkowanie: przed wkłuciami, pobieraniem krwi 15 sekund, przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 sekund. Nie mający przeciwwskazań w stosowaniu u noworodków i niemowląt. Produkt leczniczy. Płyn. Opakowanie: 500 ml

2. Preparat bezbarwny alkoholowy do dezynfekcji skóry, dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, iniekcjami, przed pobraniem krwi, punkcjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Gotowy do użycia. Zawierający min. 3 substancje aktywne + nadtlenek wodoru. Bez etanolu, związków amoniowych i chlorheksydyny. Wykazujący brak negatywnego działania na przebieg procesu gojenia ran. Spektrum działania: B-bakteriobójcze (w tym MRSA), F (Candida albicans), Tbc (M.tuberculosis), V- wirusobójcze (HBV,HIV, rotawirus, adenowirus, Herpes simplex) potwierdzone przez Ministra Zdrowia lub Prezesa URPLWMiPB. Posiadający w ChPL procedurę przedoperacyjnej dezynfekcji skóry. Dawkowanie: przed wkłuciami, pobieraniem krwi 15 sekund, przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 sekund. Nie mający przeciwwskazań w stosowaniu u noworodków i niemowląt. Produkt leczniczy. Płyn. Opakowanie: 250 ml z atomizerem.

3. Preparat bezbarwny alkoholowy do dezynfekcji skóry, dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, iniekcjami, przed pobraniem krwi, punkcjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Gotowy do użycia. Zawierający min. 3 substancje aktywne + nadtlenek wodoru. Bez etanolu, związków amoniowych i chlorheksydyny. Wykazujący brak negatywnego działania na przebieg procesu gojenia ran. Spektrum działania: B-bakteriobójcze (w tym MRSA), F (Candida albicans), Tbc (M.tuberculosis), V- wirusobójcze (HBV,HIV, rotawirus, adenowirus, Herpes simplex) potwierdzone przez Ministra Zdrowia lub Prezesa URPLWMiPB. Posiadający w ChPL procedurę przedoperacyjnej dezynfekcji skóry. Dawkowanie: przed wkłuciami, pobieraniem krwi 15 sekund, przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 sekund. Nie mający przeciwwskazań w stosowaniu u noworodków i niemowląt. Produkt leczniczy. Płyn. Opakowanie: 1 000 ml

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Do siedziby Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych, z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, przed zabiegami diagnostycznymi w układzie moczowym, w obrębie narządów rodnych kobiety i w pediatrii (wskazania potwierdzające w ChPL). Łączący funkcje odkażające, analgetyczne i oczyszczające zakażone rany z martwych tkanek i wydzieliny. Gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek oktenidyny i fenoksyetanol. Spektrum działania: B-bakteriobójcze, F, pierwotniakobójcze, drożdżakobójcze, V-wirusobójcze (HBV, HIV, Herpes simplex wirus) w czasie do 1 minuty Produkt leczniczy. Płyn. Opakowanie: 250 ml z atomizerem.

2. Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych, z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, przed zabiegami diagnostycznymi w układzie moczowym, w obrębie narządów rodnych kobiety i w pediatrii (wskazania potwierdzające w ChPL). Łączący funkcje odkażające, analgetyczne i oczyszczające zakażone rany z martwych tkanek i wydzieliny. Gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek oktenidyny i fenoksyetanol. Spektrum działania: B-bakteriobójcze, F, pierwotniakobójcze, drożdżakobójcze, V-wirusobójcze (HBV, HIV, Herpes simplex wirus) w czasie do 1 minuty potwierdzone przez Ministra Zdrowia lub Prezesa URPLWMiPB. Produkt leczniczy. Płyn. Opakowanie: 1000 ml

3. Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk (wskazania potwierdzone w ChPL). Zawierający w składzie min 2 alkohole alifatyczne. Bez jodu, związków amoniowych i chlorheksydyny. Zawartość alkoholi min.70g w 100 g płynu. Gotowy do użycia. Z substancjami natłuszczającymi i nawilżającymi, pH 5,5-6,0. Spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculolosis) MRSA, F (Candida albicans) V (Polio, Adeno, Rota, HBV, HSV) potwierdzone przez Ministra Zdrowia lub Prezesa URPLWMiPB. Opakowanie 1l. Kompatybilny z dozownikiem łokciowym SM-1, SM-2. Produkt leczniczy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 8

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Do siedziby Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Roztwór do irygacji ran, zawiera dichlorowodorek oktenidyny, etyloheksyloglicerynę, glicerol, wodę oczyszczoną. Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE. Płyn. Opakowanie: 350 ml

2. Preparat do mycia ciała i dekontaminacji ciała pacjentów skolonizowanych patogenami oraz przed zabiegami operacyjnymi. Bezbarwny, bez substancji zapachowych. Zawierający dichlorowodorek oktenidyny. Bez triclosanu, zwiazków amoniowych, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Okres trwałości preparatu po otwarciu opakowania min.3 miesiące. Kosmetyk. Płyn. Opakowanie: 500 ml

3. Preparat w żelu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Zawierający w składzie jeden alkohol- izopropanol (75g/100g preparatu) oraz substancje pielęgnujące skórę (w tym D-pentanol + etylheksyloglicerynę). Nie zawierają barwników, substancji zapachowych, etanolu, chlorheksydyny, czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum działania: B, Tbc (M.terrae, M.avium), F (Candida albicans), V (BVDV, Rota, Noro, Adeno i Vaccinia). Opakowanie 1 l. Kompatybilny z dozownikiem łokciowym SM-1, SM-2 Produkt biobójczy.

4. Jednorazowe rękawiczki nasączone preparatem zawierającym dichlorowodorek oktenidyny oraz alantoinę. Do mycia i pielęgnacji skóry bez użycia wody. Produkt nie zawiera barwników i substancji zapachowych. Op. 10 szt.

5. Preparat do dezynfekcji i nawilżania jamy ustnej i gardła. Bezbarwny, gotowy do użycia. Skuteczny w dekontaminacji MDRO (w tym MRSA). Zawierajacy chlorowodorek oktenidyny. Bez alkoholu, chlorheksydyny. Nie przebarwiający szkliwa zębów. Okres trwałości preparatu po otwarciu opakowania min.3 miesiące. Kosmetyk. Płyn. Opakowanie: 250ml

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 9

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Do siedziby Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Hydrożel, preparat ponadtlenkowy zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl o stężeniach rzędu 40-60 ppm, wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne. Neutralne pH. Do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych i zakażonych. Preparat niewymagający wypłukiwania z ran po użyciu. Dopuszczony do stosowania w terapii NPWT. Brak działania toksycznego i drażniącego na zdrowe tkanki. Wyrób medyczny. Opakowanie 250 g, wielokrotnego użytku, z atomizerem, pozwalające na umieszczenie preparatu bezpośrednio na ranie.

2. Hydrożel, preparat ponadtlenkowy zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl o stężeniach rzędu 40-60 ppm, wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne. Neutralne pH. Do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych i zakażonych. Preparat niewymagający wypłukiwania z ran po użyciu. Dopuszczony do stosowania w terapii NPWT. Brak działania toksycznego i drażniącego na zdrowe tkanki. Wyrób medyczny. Opakowanie 120 g, wielokrotnego użytku, z atomizerem, pozwalające na umieszczenie preparatu bezpośrednio na ranie.

3. Roztwór ponadtlenkowy zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl o stężeniach rzędu 40-60 ppm, wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne. Neutralne pH. Do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych i zakażonych. Roztwór niewymagający wypłukiwania z ran po użyciu. Dopuszczony do stosowania w terapii NPWT. Brak działania toksycznego i drażniącego na zdrowe tkanki. Wyrób medyczny. Opakowanie 500 ml

4. Roztwór ponadtlenkowy zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl o stężeniach rzędu 40-60 ppm, wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne. Neutralne pH. Do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych i zakażonych. Roztwór niewymagający wypłukiwania z ran po użyciu. Dopuszczony do stosowania w terapii NPWT. Brak działania toksycznego i drażniącego na zdrowe tkanki. Wyrób medyczny. Opakowanie 250 ml

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który:

— posiada aktualną koncesję/zezwolenie GIF na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu celnego/składu konsygnacyjnego – dotyczy pakietu nr 1, 3, 6 i 7

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/12/2020
Czas lokalny: 08:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/02/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/12/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, budynek K, I piętro, pokój 104.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy https://ipczd.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

2.1. Oświadczenie Wykonawcy – jednolity europejski dokument zamówienia – wg zał. nr 4 do SIWZ. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przygotował formularz JEDZ w formacie .xml w dwóch plikach:

— JEDZ dla pakietów nr 1,3,6 i 7;

— JEDZ dla pakietów nr 2,4,5,8 i 9.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. JEDZ należy złożyć zgodnie z rozdziałem X SIWZ.

2.2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg zał. nr 6 do SIWZ – zgodnie z rozdziałem VI pkt 2 SIWZ.

3. Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia w trybie art. 26.1. ustawy Pzp przez Wykonawcę najwyżej ocenionego:

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp:

3.1. aktualna koncesja/zezwolenie GIF na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu celnego/składu konsygnacyjnego – dot. pakietu nr 1, 3, 6 i 7;

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp:

3.2. katalogi/foldery potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp:

3.3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3.3. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp.

4. Oferta musi zawierać:

4.1. formularz ofertowy – wg zał. nr 3 do SIWZ;

4.2. JEDZ – wg zał. nr 4.1. lub 4.2. do SIWZ w zależności od oferowanego pakietu:

— JEDZ dla pakietów nr 1,3,6 i 7 – zał. 4.1. do SIWZ,

— JEDZ dla pakietów nr 2,4,5,8 i 9 – zał. 4.2. do SIWZ;

4.3. formularz cenowy dla oferowanych pakietów – wg zał. nr 5 do SIWZ.

5. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformyhttps://ipczd.ezamawiajacy.pl i zakładka Lista przetargów Pzp – Aktualne – nr sprawy ZP/CZD/0179/20.

6.Zamawiający wymaga wadium w wysokości:

Nr pakietu Kwota w PLN

1 – 250,00 PLN

2 – 60,00 PLN

3 – 1 000,00 PLN

4 – 3 800,00 PLN

5 – 220,00 PLN

6 – 820,00 PLN

7 – 1 400,00 PLN

8 – 120,00 PLN

9 – 110,00 PLN

Razem: 7 780,00 PLN

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www:uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: zgodnie z pkt VI.4.1) ogłoszenia
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: zgodnie z pkt VI.4.1) ogłoszenia
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2020