Építési beruházás - 5563-2022

07/01/2022    S5

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 005-005563

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M44 Kecskemét-Szentkirály közötti szakasz

Hivatkozási szám: EKR000357412021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az M44 gyorsforgalmi út Kecskemét (5.sz.főút) - Szentkirály szakasz megvalósítására.

PST kód: A044.20.73

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 106 996 116 898.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221110 Hidak építési munkái
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
45233140 Közúton folyó munkák
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

M44 gyorsforgalmi út Kecskemét (5.sz.főút) - Szentkirály közötti nyomvonala

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

M44 2x2 sávos gyorsforgalmi út Kecskemét (5 sz. főút)- Szentkirály közötti 32,3 km egybefüggő szakaszának megvalósítása, mely csatlakozik az építés alatt lévő Szentkirály- Lakitelek szakaszhoz.

Szakmapolitikai döntés alapján az M8 gyorsforgalmi útként megtervezett Kecskemét- Nagykőrös szakaszt is M44 gyorsforgalmi útként kell forgalomba helyezni.

- tervezési sebesség: 110 km/h

- koronaszélesség: 22,50 m

- forgalmi sáv szélesség: 3,50 m

- 5 sz. főútnál turbó körforgalmú csomópont

- 441 sz. főútnál különszintű csomópont,

- egy egyszerű kétoldali pihenőhely

- összesen 14 db műtárgy melyek között van 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló olyan híd (vagy felüljáró vagy aluljáró), melynek két közvetlen támasza közötti legnagyobb szabadnyílása 44,0 méter.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.

PST kód: A044.20.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) pont M/2.3) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés finanszírozására még nem rendelkezik támogatási szerződéssel.

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

Az adható pontszám az értékelési szempontok mindegyike esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték.

Értékelési módszer:

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

- az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás,

- a 2.-4. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.

Részletek az AD I.kötetében.

II.2.5)Értékelési szempontok:

Ár kritérium:

1. Egyösszegű - tartalékkeret nélküli - ajánlati ár (nettó Ft)

Minőségi kritérium:

2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)

3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)

4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 107-278453
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

M44 Kecskemét-Szentkirály közötti szakasz

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Útépitő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11081423403
Postai cím: Béke Utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@hodut.hu
Telefon: +36 19201204
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 110 105 966 737.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 106 996 116 898.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés Felügyeletek, védelmek Ideiglenes létesítmények építése, bontása Biztosítékok és biztosítások kötése, Régészeti

szakfelügyelet ,Egészségvédelmi és munkavédelmi feladatok, Őrzés-védelem, Közművezetékek építése és bontása, Előkészítő és földmunkák egyes részfeladatai, Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés egyes részfeladatai, Vízépítési munkák egyes részfeladatai, Növénytelepítés és környezetvédelem egyes részfeladatai, Híd és műtárgyépítési munkák egyes részfeladatai, Forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai, Magasépítési munkák egyes részfeladatai, Pályaszerkezet építés egyes részfeladatai, Projektvezetés, Építésvezetés, Geodéziai munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) adószám: 11081423-4-03

2. SDD Konzorcium:

DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság (2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2.); adószám: 10229105-2-11

Subterra - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság (9024 Győr Rómer Flóris utca 5.); adószám: 24824040-2-08

Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest Budafoki út 187-189); adószám: 24657998-2-43

3. STRABAG Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.(Infopark D épület); adószám: 12961555-4-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/01/2022