Услуги - 556325-2018

18/12/2018    S243    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Застрахователни услуги

2018/S 243-556325

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Български спортен тотализатор“
Национален регистрационен номер: 202766380
Пощенски адрес: ул. Хайдушко изворче № 28
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Десислава Стоянова
Електронна поща: op@toto.bg
Телефон: +359 28181823
Факс: +359 28181801

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.toto.bg

Адрес на профила на купувача: http://profile.toto.bg/431b7fd87c346be3e97acb449093e73a

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: хазарт

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Предоставяне на застрахователни услуги“ по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
66510000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка включва възлагане по 4 обособени позиции, застрахователни услуги, чрез които се търси:

— предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 1 046 души (с възможност за тяхното намаляване и/или увеличаване) по време на изпълнение на служебните им задължения съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служители за риска „трудова злополука“,

— предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 861 броя обекти: имущество — сгради и тотопавилиони (с възможност за тяхното намаляване/увеличаване),

— предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на налични пари в каса на 702 броя обекти — тотопавилиони (с възможност за тяхното увеличаване/намаляване),

— предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на стопанисваните от ДП БСТ 111 броя автомобили (с възможност за тяхното увеличаване/намаляване),

— изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 207 874.09 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застраховане срещу рискове, свързани със здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66510000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 1 046 души (с възможност за тяхното намаляване и/или увеличаване) по време на изпълнение на служебните им задължения съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служители за риска „трудова злополука“.

Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

По инициатива на ДП БСТ избраният изпълнител се задължава да застрахова със същите застраховки, включени в съответна обособена позиция, и други посочени от ДП БСТ служители при същите тарифи и условия, договорени в настоящата процедура. Застрахователните премии за новопосочените служители ще се определят при съответно приложение на тарифите, предложени в офертата на избрания изпълнител. Стойностт

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застраховане срещу рискове, свързани с имущество — сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66510000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 861 броя обекти: имущество — сгради и тотопавилиони (с възможност за тяхното намяляване/увеличаване).

Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Участие на възложителя в положителния финансов резултат УПФР (П2) / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Допустимо самоучастие (П3) / Тежест: 25
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

По инициатива на ДП БСТ избраният изпълнител се задължава да застрахова със същите застраховки, включени в обособена позиция 3 и други посочени от ДП БСТ обекти при същите тарифи и условия, договорени в настоящата процедура. Застрахователните премии за новопосочените обекти ще се определят при съответно приложение на тарифите, предложени в офертата на избрания изпълнител. Стойността на опцията п

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като постъпления от ДП БСТ

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66510000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на налични пари в каса на 702 броя обекти — тотопавилиони (с възможност за тяхното увеличаване/намаляване).

Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Допустимо самоучастие (П2) / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

По инициатива на ДП БСТ избраният изпълнител се задължава да застрахова със същите застраховки, включени в обособена позиция 4, и други посочени от ДП БСТ обекти при същите тарифи и условия, договорени в настоящата процедура. Предвид техническите спецификации по обособена позиция № 4 стойност на опцията не е предвидена.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66510000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на стопанисваните от ДП БСТ 111 броя автомобили (с възможност за тяхното увеличаване/намаляване).

Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Участие на възложителя в положителния финансов резултат УПФР (П2) / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

По инициатива на ДП БСТ избраният изпълнител се задължава да застрахова със същите застраховки, включени в обособена позиция 5, и други посочени от ДП БСТ обекти при същите тарифи и условия, договорени в настоящата процедура. Застрахователните премии за новопосочените обекти ще се определят при съответно приложение на тарифите, предложени в офертата на избрания изпълнител. Стойността на опцията по

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 155-356024
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 156
Обособена позиция №: 1
Наименование:

„Предоставяне на застрахователни услуги“ по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Застраховане срещу рискове, свързани с живота и здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/11/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 7
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп
Национален регистрационен номер: 000694286
Пощенски адрес: пл. Позитано № 5
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: public_tenders@bulstrad.bg
Телефон: +359 29856606
Факс: +359 29856606

Интернет адрес: www.bulstrad.bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 16 265.52 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 151
Обособена позиция №: 3
Наименование:

„Предоставяне на застрахователни услуги“ по обособени позиции: обособена позиция № 3 „Застраховане срещу рискове, свързани с имущество — сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
26/11/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЗАД Асет Иншурънс АД
Национален регистрационен номер: 203066057
Пощенски адрес: ул. Шар планина № 35
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: office@assetins.bg
Телефон: +359 9047700
Факс: +359 9047711

Интернет адрес: http://www.assetins.bg/

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 87 175.56 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 152
Обособена позиция №: 4
Наименование:

„Предоставяне на застрахователни услуги“ по обособени позиции: обособена позиция № 4 „Застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като постъпления от ДП БСТ“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
26/11/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЗАД Асет Иншурънс АД
Национален регистрационен номер: 203066057
Пощенски адрес: ул. Шар планина № 35
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: office@assetins.bg
Телефон: +359 29047700
Факс: +359 29047711

Интернет адрес: http://www.assetins.bg/

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 38 101.78 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 155
Обособена позиция №: 5
Наименование:

„Предоставяне на застрахователни услуги“ по обособени позиции: обособена позиция № 5 „Застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/11/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЗАД ОЗК-Застраховане АД
Национален регистрационен номер: 121265177
Пощенски адрес: ул. Света София № 7, ет. 5
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1301
Държава: България
Електронна поща: headoffice@ozk.bg
Телефон: +359 29813122
Факс: +359 29814351

Интернет адрес: www.ozk.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 66 331.23 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/12/2018