Werken - 556336-2019

25/11/2019    S227

Polen-Wroclaw: Bouwwerkzaamheden

2019/S 227-556336

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu
Postadres: ul. Powstańców Śląskich 186
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 53-139
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Dec
E-mail: mdec@gddkia.gov.pl
Telefoon: +48 713347379
Fax: +48 713347363
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gddkia.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarządzanie drogami krajowymi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kontynuacja inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km, tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08”

Referentienummer: O.WR.D-3.2410.137.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Kontynuacja inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km, tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08”.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 172 104 706.94 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45233100 Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
45221120 Bouwen van viaduct
45233000 Aanleg van snelwegen en wegen
45233125 Bouwen van wegkruising
71322000 Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamówienie obejmuje w szczególności:

1. dokończenie budowy:

— drogi ekspresowej o długości ok. 14,4 km (tj. ok 8,4 km – 2x2 pasy ruchu i pas awaryjny; ok. 6,0 km – 2x3 pasy ruchu i pas awaryjny),

— 3 węzłów drogowych: „Kaźmierzów”, „Polkowice” i „Lubin Północ”,

— dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do pasa drog. oraz dróg technolog.,

— 11 obiektów inż. w ciągu drogi S3 o przekroju docelowym – 2x3 pasy ruchu (w tym wiaduktów: 2 drogowych, 5 pełniących funkcję przejść ekologicznych, 3 nad liniami kol., 1 nad grupą przeszkód),

— przejazdu gospodarczego pod S3,

— 6 wiaduktów w ciągu dróg obsługujących (dolnych przejść dla zwierząt),

— przejścia ekologicznego nad S3 (dla dużych zwierząt),

— 6 wiaduktów nad S3 w ciągu dróg lokalnych,

— przepustów o funkcjach hydrolog.-ekolog. pod koroną dróg i pod zjazdami,

— uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z inwestycją w zakresie: oświetlenia, sieci (elektroenergetycznych, wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacji oraz linii teletechnicznych),

— budowy systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi S3 i pozostałych dróg (rowów przydrożnych i szczelnych, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, osadników i separatorów, zbiorników wód opadowych i innych),

— urządzeń ochrony środowiska, w tym m.in.: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe, urządzeń oczyszczających (osadników, separatorów, studni wpadowych z piaskownikiem), zbiorników infiltracyjno-odparowujących,

— kanalizacji teletechniczna dla potrzeb przyszłego systemu łączności i zarządzania ruchem;

2. dokończenie przebudowy:

— istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z drogą S3,

— sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników;

3. wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz stateczności skarp;

4. rozbiórkę wadliwie wykonanych zabezpieczeń warstw konstrukcyjnych nawierzchni przed wpływem eksploatacji górniczej;

5. przygotowanie terenu pod przyszłe MOP wraz z doprowadzeniem mediów, tj.: przyłącza oświetleniowego, energetycznego, wodnego, odprowadzenia ścieków;

6. stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych – w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe;

7. organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z pasem drogowym;

8. rozbiórkę obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją;

9. wykonanie:

— ogrodzenia drogi S-3 na całej jej długości,

— wycinki zieleni kolidującej z pasem drogi S-3,

— nasadzeń zieleni;

10. przywrócenie dróg użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy;

11. wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad;

12. opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:

a) dokonanie ewentualnych zmian przyjętych w PB w zakresie opisanym w PFU i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Zmiany te nie mogą powodować zmiany określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

b) opracowanie koniecznych projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych;

13. wykonanie dokumentacji powykonawczej;

14. uzyskanie decyzji o PnU;

15. segregację i usuniecie z placu budowy odpadów z rozbiórki DK3, materiałów masowych nienadających się do wbudowania (z utylizacją);

16. zasypanie nielegalnych wykopów z rekultywacją terenu;

17. wykonanie zabezpieczeń nawierzchni przed wpływem eksploatacji górniczej wraz z opracowaniem kosztorysów różnicowych;

18. monitoring wpływów eksploatacji górnicze...

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Podkryterium jakościowe / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji kontraktu / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0001/15-00 Projekt „Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Śól – Legnica, odc. Kazimierzów – Legnica” Nr POIS.03.01.00-00-0001/151 w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III ROZWÓJ SIECI DROGOWE TEN-T TRANSPORTU MULTIMODALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 220 000 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości od 5 % do 10 % wartości umowy brutto i wówczas będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 118-288754
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Kontynuacja inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km, tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mota-Engil Central Europe S.A. (lider)
Postadres: ul. Opolska 110
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-323
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Masfalt Sp. z o.o. (partner)
Postadres: ul. Stefana Bryły 4
Plaats: Pruszków
NUTS-code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postcode: 05-800
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Drogomex Sp. z o.o. (partner)
Postadres: ul. Stefana Bryły 4
Plaats: Pruszków
NUTS-code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postcode: 05-800
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 172 104 706.94 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 228 352 748.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Wszystkie prace poza generalnym wykonawstwem oraz pracami wymienionymi w zmianie treści SIWZ Tom I Instrukcja dla Wykonawców pkt. 5.5 PODWYKONAWSTWO lit. a) jako kluczowe części zamówienia tj. nawierzchnię bitumiczną, łącznie z wytworzeniem (co najmniej 25 % ilości) i wbudowaniem mieszanek bitumicznych oraz pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni powyżej gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego (n

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2019 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1993.).

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2019 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1993).

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–4 oraz 8 ustawy Pzp.

10. Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia rozumianej jako data podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 23 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 10 miesięcy od daty rozpoczęcia rozumianej jako data podpisania umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”.

11. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

12. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

14. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 2245887801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 2245887801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/11/2019