Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 556340-2021

29/10/2021    S211

Nederland-Leek: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2021/S 211-556340

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 187-486986)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Westerkwartier
Nationaal identificatienummer: 142082226
Postadres: Tolberterstraat 66
Plaats: Leek
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9351 BJ
Land: Nederland
Contactpersoon: P. Bakker
E-mail: bureauinkoop@westerkwartier.nl
Telefoon: +31 628758279
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.westerkwartier.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur uitzendkrachten t/m schaal 8

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voor u ligt het aanbestedingsdocument van gemeente Westerkwartier met betrekking tot de inhuur van uitzendkrachten. Bij opdrachtgever werken ongeveer 1000 medewerkers (inclusief ongeveer 450 medewerkers bij ons werkbedrijf)

Wij zijn als opdrachtgever gehouden deze inhuur via een Europese aanbestedingsprocedure in de markt te zetten voor de komende periode.

Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een raamovereenkomst met

- 1 opdrachtnemer voor de inhuur van uitzendkrachten in het sociaal domein

- 1 opdrachtnemer voor de inhuur van uitzendkrachten in het fysiek domein

- 1 opdrachtnemer voor de inhuur van uitzendkrachten in het ondersteunend en bestuurlijk domein

Deze aanbesteding richt zich op de inhuur van uitzendkrachten die vallen binnen de cao gemeenten tot en met schaal 8, de cao Wsw en de cao Aan de Slag. Globaal valt het overgrote deel van het besteedde bedrag aan de inhuur van uitzendkrachten onder de cao gemeenten en een kleiner deel onder de andere twee cao's.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 187-486986

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 03/11/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 08/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 03-11-2021

Plaatselijke tijd: 14:01

Te lezen:

Datum: 08-11-2021

Plaatselijke tijd: 10:01

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

In verband met de mogelijke impact van de 3e NvI op eventuele inschrijvers zijn de termijnen o.a. van het indienen (datum en tijdstip) van de inschrijving gewijzigd.