Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 556433-2022

Submission deadline has been amended by:  684108-2022
11/10/2022    S196

Romania-Zărnești: Servizi di pianificazione strategica per la gestione o conservazione delle risorse naturali

2022/S 196-556433

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: R.N.P. ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL PIATRA CRAIULUI RA
Numero di identificazione nazionale: RO 25615427
Indirizzo postale: Strada: TOPLITA, nr. 150
Città: Zarnesti
Codice NUTS: RO122 Braşov
Codice postale: 505800
Paese: Romania
Persona di contatto: MIRCEA VERGHELET
E-mail: office@pcrai.ro
Tel.: +40 268223165
Fax: +40 0268223008
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.pcrai.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100157881
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: REGIE AUTONOMA
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: SILVICULTURA

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Contract de studii mamifere, ihtiofauna, herpetofauna, plante, pasari, nevertebrate, habitate, studiu socio-economic, plan de monitorizare, plan de management, harti GIS si baza de date

Numero di riferimento: 1
II.1.2)Codice CPV principale
90712400 Servizi di pianificazione strategica per la gestione o conservazione delle risorse naturali
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Elaborarea studiilor de inventariere, cartare și evaluare a stării de conservare a speciilor sălbatice de interes comunitar/național în vederea determinării măsurilor pentru menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară/națională, la nivelul ariilor naturale protejate Parcul Național Piatra Craiului, siturile Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului și ROSPA0165 Piatra Craiului, precum și rezervațiile suprapuse cu acestea, respectiv Rezervația de interes național 2.236 Piatra Craiului, 2.237 Cheile Zărneștilor, 2.249 Peștera Liliecilor, 2.112 Avenul din Grind, 2.111 Peștera Stanciului, 2.104 zona carstică Cheile Dâmbovița-Dâmbovicioara-Brusturet, 2.109 Peștera Dâmbovicioara, 2.110 Peștera Uluce, 2.107 Peștera Dobreștilor, 2.108 Peștera nr. 15, elaborare studiu socio-economic, elaborare plan monitorizare, elaborare plan de management, elaborare hărți GIS și baze de date

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 078 000.00 RON
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
71241000 Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi
71621000 Servizi di analisi o consulenza tecnica
72322000 Servizi di gestione dati
90714100 Sistemi di informazione ambientale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO122 Braşov
Luogo principale di esecuzione:

Ariile naturale protejate Parcul National Piatra Craiului, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului si arezervatiile suprapuse cu acestea

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Elaborarea studiilor de inventariere, cartare și evaluare a stării de conservare a speciilor sălbatice de interes comunitar/național în vederea determinării măsurilor pentru menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară/națională, la nivelul ariilor naturale protejate Parcul Național Piatra Craiului, siturile Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului și ROSPA0165 Piatra Craiului, precum și rezervațiile suprapuse cu acestea, respectiv Rezervația de interes național 2.236 Piatra Craiului, 2.237 Cheile Zărneștilor, 2.249 Peștera Liliecilor, 2.112 Avenul din Grind, 2.111 Peștera Stanciului, 2.104 zona carstică Cheile Dâmbovița-Dâmbovicioara-Brusturet, 2.109 Peștera Dâmbovicioara, 2.110 Peștera Uluce, 2.107 Peștera Dobreștilor, 2.108 Peștera nr. 15, elaborare studiu socio-economic, elaborare plan monitorizare, elaborare plan de management, elaborare hărți GIS și baze de date

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Expert mamolog / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 2.1Abordarea propusa pentru implementarea contractului / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 13.Expert în planuri de monitorizare / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 2.6 - Numarul de zile de munca prevazut pentru fiecare categorie de expert in fiecare luna pe parcursul perioadei de execuţie a contractului / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 2.5- Identificarea şi incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative in execuţia contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate in raportari, in special cele prevazute in caietul de sarcini / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 2. Expert chiropterolog / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 12.Expert în planuri de management / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 11. Expert GIS si baza de date / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 2.4 Incadrarea in timp, succesiunea şi durata activitaţilor propuse / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 2.3 Atribuţiile membrilor echipei in implementarea activitaţilor contractului şi, daca este cazul, contribuţia fiecarui membru al grupului de operatori economici, precum şi distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilitaţilor dintre ei / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 8.Expert în habitate forestiere / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 7.Expert nevertebrate / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 6.Expert ornitolog / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 10. Expert GIS / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 2.2 Resursele (umane şi materiale) şi realizarile corespunzatoare fiecarei activitaţi / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 5.Expert în plante / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 9.Expert în habitate de pajiști/tufărișuri/fânețe / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 4. Expert herpetolog / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 3. Expert ihtiolog / Ponderazione: 4
Prezzo - Ponderazione: 24
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 9
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

,, Revizuirea planului de management al Parcului National Piatra Craiului, a siturilor Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului şi ROSPA0165 Piatra Craiului, precum si a rezervatiilor suprapuse cu acestea” cod SMIS 141758

II.2.14)Informazioni complementari

Axa Prioritara 4 “Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”, Obiectivul Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Cerinţe referitoare la motivele de excludere 1. Neincadrarea in situatiile prevazute de dispozitiile art. 164 din Legea nr. 98/2016 - se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

Neincadrarea in situatiile prevăzute de dispoziţiile art. 165 din Legea nr. 98/2016 - se va prezenta DUAE. Documente suport pentru probarea cerintei: - Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de ANAF din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la momentul prezentarii. - Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul local din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la momentul prezentarii. - Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local. - Certificatele se vor prezenta pentru toate punctele de lucru si sediile principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale. Prin excepţie de la dispoziţiile art. 164 alin. (1) şi (2), în cazuri excepţionale, autoritatea contractantă are dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se află într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 164 alin. (1) şi (2), pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului. (2) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante, îndeplineşte una din următoarele condiţii: a) este mai mic de 4.000 lei; b) este mai mare de 4.000 lei şi mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate de operatorul economic la cea mai recentă dată scadentă a acestora.

2. Neincadrarea in situatiile prevazute de dispozitiile art. 167 din Legea nr. 98/2016 - se va prezenta DUAE.

3. Neîncadrarea în situatiile prevazute de dispozitiile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese) - se va prezenta DUAE. Persoanele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante definite conform a articolului 21, alin (5) si (6) din HG nr. 395/2016 în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:Vergheleț Mircea- Director, Cernătescu Alina Codruța Contabil șef, Grădinaru Cosmin Valeriu Responsabil cu achizițiile, membru în comisia de evaluare, Mercea Anca Manager de proiect, membru în comisia de evaluare, Szabo Eva Alina Biolog, membru în comisie,

Ofertantul nu are voie sa aiba drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv sa nu se afle in relatii comerciale, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente. Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Se vor depune odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator. Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Toate documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data prezentarii. Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor: Ofertantul/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile de excludere prevazute de dispozitiile art.164, art. 165, art. 167, art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici care participa pe cont propriu vor depune un singur DUAE. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori/subcontractanti) vor depune un DUAE propriu si cate un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului. La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta documentele suport indicate în fisa de date în vederea probarii celor asumate prin DUAE. Documentele suport vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul" si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti si ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

A. Capacitatea de a corespunde cerinţelor Înscrieri în registrul comerţului Ofertantul va demonstra ca este înscris în registrele comerciale în statul membru de stabilire, astfel cum este descris în anexa XI la Directiva 2014/24/UE. Se va face dovada cu Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate principal/secundar relevant pentru obiectul prezentei achizitii, autorizat potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004. Informatiile din certificatul constatator vor fi actuale si reale la data limita de depunere a ofertelor.

Nota: Ofertantii persoane fizice sau juridice straine vor prezenta:

— Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a ofertantului;

— Documente de atestare, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, asupra urmatoarelor elemente: denumirea completa, durata de functionare, sediul social, asociati/actionari, persoane imputernicite/administratori, domenii de activitate, activitati autorizate;

— Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.

Toate documentele prezentate vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana.

Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor: Operatorii economici care participa pe cont propriu vor depune un singur DUAE. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori/subcontractanti) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune cate un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Alte cerinte economice sau financiareAcces la resurse/BonitateOfertantul va prezenta un cash-flow pentru perioada de implementare, facand dovada ca detine resuresle financiare necesare desfasurarii in bune conditii a contractului.Oferta financiara va fi insotita, obligatoriu, de cash-flow si de dovada ca ofertantul are acces la resursele financiare necesare derularii in bune conditii a contractului, conform cash-flow-ului prezentat.

Specificati cifra de afaceri medie anualaCifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani (2019,2020,2021), trebuie sa fie cel putin egala cu 3.078.000 lei.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Operatorul economic va declara ca are resurse pentru sustinerea financiara a proiectului, dispunand de numerar suficient pentru cel puțin o lună de contract (oricare lună din perioada de derulare a contractului). Suma aferenta acestei luni va fi calculata tinand cont de graficul de prestare, de pret si de resursele necesare, dar nu va fi mai mica de 342.000 lei fara TVA.Oferta financiara va fi insotita de cash-flow si de dovada ca ofertantul are acces la resursele financiare necesare derularii in bune conditii a contractului, conform cash-flow-ului prezentat. In vederea demonstrarii existentei disponibilului de numerar pentru sustinerea derularii contractului pentru o lună lună (oricare lună din contract), ofertantii vor completa DUAE, precizand natura (extras de cont, scrisoare de garantie bancara, linie de credit aprobata, depozite bancare, rapoarte emise de institutii specializate), numarul de inregistrare al documentului doveditor si numele emitentului.Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele in original in conformitate cu cele declarate in DUAE.

Documente suport pentru probarea cerinţei:— Bilanţurile contabile pe ultimii 3 (trei) ani sau extrase de bilanţ inregistrat la organele competente, rapoarte de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalenteModalitatea de indeplinire:Operatorii economici care participa pe cont propriu vor depune un singur DUAE.Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori/subcontractanti) vor depune un DUAE propriu si cate un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune cate un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului.Documentele suport vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu menţiunea „conform cu originalul" si vor fi insotite, daca este cazul, de traducerea autorizata in limba romana.Nota:— Pentru conversia in RON, daca situaţiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinţa publicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru euro cursul mediu anual este:2021 - 1 EUR = 4,9204 RON;2020- 1 EUR = 4,8371 RON;2019-1 EUR = 4,7452 RON;

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Utilaje, instalatii si echipament tehnicOfertantul va face dovada detinerii de echipamente specifice, necesare bunei desfasurari a activitatii, in conditii corespunzatoare de calitate:Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere) de cel putin urmatoarele instalatii/utilaje/echipamente specifice: - Server bază de date pentru găzduirea bazelor de date GIS – minim 1 buc;- Server de aplicații GIS multiuser ce va permite lucrul cu baza de date - minim 1 buc;- GPS-uri dotate cu camere foto – minim 8 buc;- Aplicații software mobile GIS pentru aparatura GPS – minim 8 licențe;- Licența GIS Server care să permită cel puțin 8 conexiuni online simultane la baza de date - minim 1 buc;- Licența GIS desktop care să permită analize spațiale și statistice pe baza de date - minim 10 buc;- Capcane captură și recaptură - mamifere mici (dihori, etc ) - minim 10 buc;- Camere fototrap – pentru carnivore - minim 10 buc;- Detectoare de lilieci - specii de lilieci - minim 2 buc;- Autovehicule de teren - minim 3 buc;- Imprimante/Multifuncționale - minim 2 buc;- Laptop, PC cu sistem de operare licențiat - minim 10 buc.

Proportia de subcontractarePrecizarea parţii/parţilor din contract pe care operatorul economic intenţioneaza sa o/le subcontracteze. Operatorilor economici li se solicita precizarea parţii/parţilor din contract pe care intenţioneaza sa o/le subcontracteze.Operatorii economici ofertanţi precizeaza in DUAE numarul si data contractului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Se va indica o proporție.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani, servicii similare, în valoare de 2.000.000 lei.Prin servicii similare se va intelege:- servicii de realizare de studii in domeniul mediului, conform obiectului contractului.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Vor fi completate informatii precum: denumirea si marca echipamentului/soft-ului, numarul de bucati, data si numarul documentului care face dovada ca ofertantul/ofertantul asociat/ tertul sustinator are in dotarea sa sau dispune (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere) de echipamentul/soft-ul respectiv. Documentele suport pentru dovedirea îndeplinirii cerinței sunt-Liste de inventar -Balanţe analitice-Facturi, alte acte de vanzare cumparare, contracte de inchiriere, comodatAceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situaţia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerinţei.În cazul unui contract de comodat sau închiriere se va menționa documentul în baza căruia se va face dovada deținerii echipamentului de către entitatea care dă în comodat sau închiriază echipamentul.In cazul unei oferte depuse in asociere, cerinta privind echipamentele poate fi indeplinita prin cumul de catre asociaţi.In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE menţionat.Operatorul economic clasat pe primul loc dupa evaluarea ofertelor va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante documente din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerinţei.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: acordul de subcontractare.La solicitarea autoritatii contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I dupa evaluarea ofertelor va prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin Acordul de subcontractare si prin completarea DUAE.Nota: Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventalele inadvertenţe de forma ale informaţiilor cuprinse in secţiunile DUAE, atat ale ofertantului/ candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire", conform Eratei la Notificarea ANAP nr.258/2017.La solicitarea autoritatii contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I dupa evaluarea ofertelor va prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin Acordul de subcontractare si prin completarea DUAE.

Demonstrarea cerintei se realizeaza initial prin completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE (partea IV C) din documentatia de atribuire cu privire la numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie precum si ponderea si /sau activitatile pentru care ofertantul a fost reponsabil.Demonstrarea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala se realizeaza initial prin completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE (partea IV C) din documentatia de atribuire cu privire la numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie precum si ponderea si/sau activitatile pentru care ofertantul a fost reponsabil. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta dupa evaluarea ofertelor la solicitarea autoritatii contractante urmatoarele: contractele prestate si/sau procese verbale de receptie/acceptanta si/sau dovada platilor/ certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar care trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: denumirea serviciilor, beneficiarul, valoarea, perioada de prestare si daca serviciile au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu.Note: 1) Ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor;2) In cazul unei oferte depuse in asociere, cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita in conditiile Legii nr. 98/2016.3) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE mentionat.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/11/2022
Ora locale: 15:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 18/03/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/11/2022
Ora locale: 15:00
Luogo:

In SEAP

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Conform prevederilor legale

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro;

- pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

- pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016;

- raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.rorubrica Documentatii/clarificari/decizii, precum si prin publicare de erate;

- in cazul in care se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi;

- obligativitatea depunerii Documentului unic de achizitie European (DUAE) odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 37 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016;

Modelul de contract trebuie asumat de ofertant , fiind admise doar modificari adaptate ofertei depuse, care nu dezavantajeaza Autoritatea Contractanta si care au fost acceptate de aceasta.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: Bucuresti
Codice postale: 030084
Paese: Romania
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Precizări privind termenul/termenele pentru procedurile de contestare sunt stabilite în art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
06/10/2022