Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 556445-2022

11/10/2022    S196

Hrvatska-Zagreb: Usluge savjetovanja na području vođenja projekta

2022/S 196-556445

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija za elektroničke medije
Nacionalni registracijski broj: 35237547014
Poštanska adresa: Jagićeva 31
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marijana Lalić
E-pošta: marijana.lalic@aem.hr
Telefon: +385 14882765
Telefaks: +385 14882614
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.aem.hr
Adresa profila kupca: www.aem.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0039417
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Državna ili federalna agencija/ured
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: elektronički mediji

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga vanjskih stručnjaka za pružanje tehničke pomoći u provedbi i upravljanju projektom Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka

Referentni broj: E-VV 06/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72224000 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

savjetovanje na području vođenja projekta i javne nabave

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 775 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72224000 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Naručitelj

II.2.4)Opis nabave:

Predmet javnog nadmetanja je nabava usluga vanjskih stručnjaka za pružanje tehničke pomoći u provedbi i upravljanju projektom „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ i usluga u području javne nabave za potrebe provedbe projekta

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ENP / Ponder: Cijena / iskustvo
Cijena - Ponder: 40:60
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 775 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 42
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 08/11/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/11/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Naručitelj

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, i to u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i Oglasnika.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno Naručitelju.

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena Naručitelju u roku za žalbu smatrati nepravodobnom.

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi, objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

2. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

4. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno prednje navedenom, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba obvezno sadržava podatke i dokaze iz članka 420. ZJN 2016. U slučaju izjavljivanja žalbe na dokumentaciju o nabavi, ili na njezinu izmjenu, Naručitelj će sukladno članku 419. ZJN 2016. objaviti informaciju da je na dokumentaciju izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Agencija za elektroničke medije
Poštanska adresa: Jagićeva 31
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: marijana.lalic@aem.hr
Telefon: +385 14882765
Telefaks: +385 14882614
Internetska adresa: www.aem.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/10/2022