Supplies - 556455-2020

Submission deadline has been amended by:  617296-2020
20/11/2020    S227

Poland-Radom: Disinfection equipment

2020/S 227-556455

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego
Postal address: ul. Lekarska 4
Town: Radom
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-610
Country: Poland
Contact person: P. Anna Skwarczyńska, K-K Sekcji Zamówień Publicznych
E-mail: zampubl@rszs.regiony.pl
Telephone: +48 361-52-83
Fax: +48 361-52-13
Internet address(es):
Main address: www.szpital.radom.pl/zamowienie
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital.radom.pl/zamowienie
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zak. i dost. sprz. dla Cent. Steryl. i Por. Gastr. real. w ram. proj. pn. Dopos. szpit. wraz z przeb. pom. i wypos. Cent. Steryl. oraz zak. sprz. urz. i ap. med. dla Amb. Op. Specj. wraz z przeb. przych. przyszp. w Rad. Szp. Specj. im. dr. T. Chał.

Reference number: RSS/SZP/P-40-2020
II.1.2)Main CPV code
39330000 Disinfection equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Część nr 1 – Automatyczna myjnia – dezynfektor

Część nr 2 – Sterylizator niskotemperaturowy

Część nr 3 – Myjnia – dezynfektor do mycia i dezynfekcji wózków transportowych, pojemników sterylizacyjnych i in. wraz z adaptacją pomieszczeń

Część nr 4 – Stół do endoskopów

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Automatyczna myjnia – dezynfektor

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Radomski Szpital Specjalistyczny, ul. Tochtermana 1

II.2.4)Description of the procurement:

Automatyczna myjnia – dezynfektor

c.d. VI.3 Informacje dodatkowe:

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:

6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE /załącznik nr 3 do SIWZ/

Informacje zawarte w jednolitym dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uwaga: W części część IV JEDZ: Kryteria kwalifikacji wykonawcy wypełniają tylko część α;

6.1.2. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy przedłożyć wypełnioną specyfikację techniczną stanowiącą załącznik nr 4–7 do niniejszej SIWZ zgodnie z oferowaną częścią;

6.1.3. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy przedłożyć dla produktów, które mają być dostarczone po zawarciu umowy, katalogi potwierdzające posiadanie przez oferowany produkt, wskazanych przez Zamawiającego parametrów wymaganych.

W przypadku braku zamieszczenia w dostarczonym przez wykonawcę katalogu, informacji potwierdzających spełnienie przez oferowany produkt, wskazanych przez Zamawiającego ww. parametrów wymaganych, wprowadza się wymóg dostarczenia oświadczenia producenta, w którym producent potwierdzi posiadanie przez w/w produkt cech pożądanych przez Zamawiającego w ww. zakresie;

6.1.4. pełnomocnictwo

— pełnomocnictwo dla osoby działającej na podstawie pełnomocnictwa podpisującej ofertę, akceptującej JEDZ wymaga zachowania tej samej formy, jaką Zamawiający przewiduje dla złożenia oferty oraz JEDZ (dokument w postaci elektronicznej opatrzony bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym) - W przypadku braku pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a sporządzono dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), można złożyć kopię pełnomocnictwa, ale notarialnie poświadczoną elektronicznie. Stosownie zaś do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 540 ze zm.), elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

6.1.5. dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt 8.4.2–8.4.5).

Dokumenty powyższe wykonawca składa przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu /RSZS/ZamPubl (adres ePUAPU Zamawiającego) https://epuap.gov.pl/wps/portal

6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite europejskie dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.06.01.00-14-9937/17-00 „Doposażenie szpitala wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Sterylizatorni oraz zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wraz z przebudową przychodni przyszpitalnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sterylizator niskotemperaturowy

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Radomski Szpital Specjalistyczny, ul. Tochtermana 1

II.2.4)Description of the procurement:

Sterylizator niskotemperaturowy

c.d. II.2.4) opis zamówienia część 1

6.5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) lit a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) lit d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt a, składa dokument, o którym mowa w pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

6.5.2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5.1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.06.01.00-14-9937/17-00 Doposażenie szpitala wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Sterylizatorni oraz zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wraz z przebudową przychodni przyszpitalnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Myjnia – dezynfektor do mycia i dezynfekcji wózków transportowych, pojemników sterylizacyjnych i in. wraz z adaptacją pomieszczeń

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
39330000 Disinfection equipment
45215140 Hospital facilities construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Radomski Szpital Specjalistyczny, ul. Tochtermana 1

II.2.4)Description of the procurement:

Myjnia – dezynfektor do mycia i dezynfekcji wózków transportowych, pojemników sterylizacyjnych i in. wraz z adaptacją pomieszczeń

c.d. II.2.4) opis zamówienia część 1

6.5.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: nie dotyczy.

6.5.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

a) aktualne deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności lub zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.) potwierdzające, że oferowane produkty są wyrobami medycznymi;

b) certyfikaty i dopuszczenia w tym deklaracje producenta oraz potwierdzenie niezależnej jednostki certyfikującej, że konstrukcja i działanie myjni są zgodne z PN-EN 15883-1 oraz PN-EN 15883-2 – dotyczy części nr 1;

c) potwierdzenie spełnienia wymagań normy ISO14937 zawarte w deklaracji zgodności producenta – dotyczy części nr 2;

d) certyfikaty, dopuszczenia, deklaracje producenta oraz potwierdzenia, że działanie myjni jest zgodne z PN-EN 15883-1 oraz PN-EN 15883-2 – dotyczy części nr 3.

Dokumenty powyższe wykonawca składa przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu /RSZS/ZamPubl (adres ePUAPU Zamawiającego) https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej zampubl@rszs.regiony.pl

6.7.1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami

W stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.06.01.00-14-9937/17-00 Doposażenie szpitala wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Sterylizatorni oraz zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wraz z przebudową przychodni przyszpitalnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Stół do endoskopów

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Radomski Szpital Specjalistyczny, ul. Tochtermana 1

II.2.4)Description of the procurement:

Stół do endoskopów

II.1.1) po rozwinięciu tytuł zadania brzmi:

Zakup i dostawa sprzętu dla Centralnej Sterylizatorni i Poradni Gastroenterologicznej realizowana w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitala wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Sterylizatorni oraz zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wraz z przebudową przychodni przyszpitalnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.06.01.00-14-9937/17-00 Doposażenie szpitala wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Sterylizatorni oraz zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wraz z przebudową przychodni przyszpitalnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w ww. zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w ww. zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Część nr 3 – myjnia – dezynfektor do mycia i dezynfekcji wózków transportowych, pojemników sterylizacyjnych i in. wraz z adaptacją pomieszczeń

Warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał minimum 2 dostawy myjni do wózków transportowych wraz z wykonaniem prac dostosowawczych o wartości min. 500 000 PLN brutto każda.

W przypadku gdy w wykazie zamówień przedstawionym przez wykonawcę rozliczenia między wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż

w złotych polskich, wykonawca (do celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl) na dzień ogłoszenia. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowana tabela kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/12/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/12/2020
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Radomski Szpital Specjalistyczny, ul. Lekarska 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/ IV piętro

Information about authorised persons and opening procedure:

Komisja przetargowa

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1. nie podlegają wykluczeniu;

5.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;

5.3. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z wykonawców spełnił warunek określony w ust. 5.2. lit. a SIWZ. Warunek określony w pkt 5.1 oraz w pkt 5.9 każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien spełniać samodzielnie;

5.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia;

5.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.2 litera a niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;

5.6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 5.5 niniejszej SIWZ, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

5.6.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

5.6.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi lub roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.5, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub;

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.5.5.9, Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp ww. stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.).

5.10. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Numeracja zgodna z SIWZ.

18.6. Odwołanie wnosi się:

— w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo,

— w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

18.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

18.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.6 i 18.7 wnosi się:

— w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/11/2020