Varer - 556481-2019

25/11/2019    S227    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Rønne: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter

2019/S 227-556481

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Ullasvej 23
By: Rønne
NUTS-kode: DK
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Rasch Pedersen
E-mail: mette.rasch.pedersen@brk.dk
Telefon: +45 56921041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/118044716.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/118044716.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/118044716.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud af fødevarer til Bornholms Regionskommune

Sagsnr.: 83.05.00G01-0016
II.1.2)Hoved-CPV-kode
15000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Bornholms Regionskommune, herefter også kaldet ordregiver, ønsker at indgå en rammeaftale på køb og levering af økologiske og konventionelle fødevarer til produktionskøkkener i Bornholms Regionskommune.

I dette genudbud er skema 3 - Varekurv til brug for evaluering justeret og i bilag 2 - Kravspecifikation, punkt 2.6.6. Returgods er afsnit omkring *Flasker, dåser m.v. med pant' slettet. I Udbudsbetingelserne punkt 3 - Forventet tidsplan for udbuddet, her er tidsplan justeret.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regionskommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af fødevarer har flere kendetegn. Blandt disse kan nævnes, at priserne (navnlig for sæsonvarer) kan skifte flere gange om måneden, at sortimentet består af et meget stort antal forskellige varekategorier, og at fødevareleverandører og ordregiver har behov for, at sortimentet løbende tilpasses i rammeaftalens løbetid.

Udbuddet er et sortimentsudbud, hvor der tages højde for dagspriser, sæsonudsving, sortimentstilpasning m.v. Tilbudsgiver skal byde ind med en rabatsats på de enkelte udbudte varekategorier.

Formålet med nærværende udbudsproces er at finde den tilbudsgiver, som baseret på de i udbudsmaterialet opstillede mindstekrav vil kunne opfylde ordregivers behov for indkøb af fødevarer til lavest mulige priser.

Tilbudsgiverne behøver ikke, som i forbindelse med traditionelle udbud, at udfylde omfattende lister. Tilbudsgiverne skal i stedet blot fra tilbudstidspunktet give ordregiver login til tilbudsgivers opdaterede aktuelle dagspriser inden for det sortiment ordregiver har udbudt. Ordregiver skal have login fra tidspunktet for tilbudsfristen til tidspunktet for tildeling. Vindende tilbudsgiver skal stille login til rådighed til rammeaftalen udløber.

Bornholms Regionskommune har et politisk mål om at produktionskøkkenernes samlede økologiprocent skal udgøre minimum 60%. Den udgør i dag 73%.

Udbuddet omfatter bestilling og levering af fødevarer til de af ordregivers institutioner, som er omfattet af rammeaftalens bilag 1, heri fremgår hvilke institutioner, køkkener m.v. der er forpligtede til at handle på aftalen og hvilke institutioner der er berettiget, men ikke forpligtede hertil. Større institutioner og skoler skal have mulighed for at købe på rammeaftalen, jf. pkt. 6.2 i rammeaftalen.

Rammeaftalen er 4-årig. Rammeaftalen træder i kraft den 1.5.2020 og udløber 30.4.2024.

Der er ikke tale om en eksklusiv rammeaftale, men det er ordregivers absolutte intention, at den overvejende del af ordregivers centrale indkøb af fødevarer foretages via den indgåede rammeaftale. Ordregivers indkøb uden for rammeaftalen, vil i det overvejende omfatte køb hos mere specialiserede leverandører.

Det er ordregivers forventning, at de samlede årlige indkøb på rammeaftalen for Bornholms Regionskommune vil blive ca. 11 000 000 DKK.

Ordregiver garanterer dog ikke herved noget minimumsindkøb eller minimumsomsætning på rammeaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Tilbudsgivers samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— Tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— Tilbudsgivers dækningssum for sin erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Under 'øvrige økonomiske og finansielle krav' skal tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Tilbudsgiver skal have en positiv soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår,

— Tilbudsgiver skal have et positivt resultat før skat til det senest afsluttede regnskabsår,

— Tilbudsgiver og eventuelle underleverandører skal have sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på 5 000 000 DKK for personskade og 10 000 000 DKK for tingsskade pr. år. Leverandørens ansvar er dog ikke begrænset hertil,

— Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Referencer for tilsvarende leverancer inden for levering af fødevarer til produktionskøkkener, hvor hver reference skal indeholde oplysninger om:

- Start- og evt. slutdato for leverancen,

- Modtager af leverancen (kunden),

— Kontraktværdi i DKK ekskl. moms for leverancen,

- Kort beskrivelse af leverancen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referenceliste med mindst 3 tilsvarende leverancer, svarende til størrelsen af den udbudte, herunder for så vidt angår omfang/kvantum, inden for de seneste 3 år, svarende til samme type og ordrestørrelse som denne, altså ca. 10 000 000 DKK årligt.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/12/2019
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2019