Lieferungen - 556482-2020

20/11/2020    S227

Rumänien-Drobeta-Turnu Severin: Operationshandschuhe

2020/S 227-556482

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin
Nationale Identifikationsnummer: 4222239
Postanschrift: Splai Mihai Viteazul nr. 4
Ort: Drobeta-Turnu Severin
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Postleitzahl: 22064
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Fleancu Liliana
E-Mail: birou.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 252326094
Fax: +40 252326094
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.spitjudseverin.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100107631
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Unitate sanitară
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract de furnizare mănuși chirurgicale, de examinare și de nitril

Referenznummer der Bekanntmachung: 4222239/2020/53
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141420 Operationshandschuhe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare de manusi chirurgicale sterile, de examinare si de nitril, defalcate pe trei loturi, conform caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a treia zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor – sase zile.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 981 250.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 3
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Manusi chirurgicale sterile (nr.7;7,5;8;8,5)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141420 Operationshandschuhe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Hauptort der Ausführung:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

DROBETA TURNU - SEVERIN

JUDETUL MEHEDINTI

B.dul Mihai Viteazul nr. 6D,

Cod postal 220064

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Manusi chirurgicale sterile (nr.7;7,5;8;8,5), conform caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 90 250.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Manusi de examinare din nitril, neprudate (marimea M;L;S)

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141420 Operationshandschuhe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Hauptort der Ausführung:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

DROBETA TURNU - SEVERIN

JUDETUL MEHEDINTI

B.dul Mihai Viteazul nr. 6D,

Cod postal 220064

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Manusi de examinare din nitril, neprudate (marimea M;L;S), conform caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 610 500.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Manusi de examinare din latex (marimea M;L;S)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141420 Operationshandschuhe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Hauptort der Ausführung:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

DROBETA TURNU - SEVERIN

JUDETUL MEHEDINTI

B.dul Mihai Viteazul nr. 6D,

Cod postal 220064

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Manusi de examinare din latex (marimea M;L;S), conform caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 280 500.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016; Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti(inclusiv eventualii terti si subcontractanti) la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele

Justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre primii trei ofertanti clasati in clasamentul intocmit la finalizarea etapei de licitatie electronica. Aceste documente pot fi:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(bugetul local, bugetul de stat) la momentul prezentarii,

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprazentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul contatator emis de ONRC/ actul constitutiv,

— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

— Alte documente edificatoare, dupa caz.

2. Neincadrarea in situatiile prevazute de art.58 – 63 din Legea nr.98/2016 - Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Dr.Bobilca Mohora Eleonora – Manager, dr. Pasarin Constantin – Director Medical, Ec.Tilea Simona – Director Financiar-Contabil, As. Bololoi Elena – Director Ingrijiri.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca op.economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a contituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatiile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta, Avizul de functionare emis de A.N.M.D.M. conf. Ord. 753/2020 pentru modiicarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor, Legea nr.95/2006 privid reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale, din care sa reiasa ca ofertantul are avizul de comercializare pentru produsele care fac obiectul procedurii – valabil la data limita de depunere a ofertei; Urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru ofertantii straini documente echivalente emise in tara de rezidenta.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire in conformitate prevederile art.179 din Legea 98/2016, cu informatiile aferente situatiei lor privind experienta similara prin prezentarea principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Prezentarea listei cu principalele livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Datorita cresterii alarmante a numarului de cazuri infectate cu Covid -19 si a stocurilor limitate a echipamentelor de protectie se impune asigurarea acestora pentru personalul medical si auxiliar din Spital, pentru un numar de peste 1200 cadre ce trebuie sa-ai desfasoare activitatea in conditii de maxima securitate in contextul atat a prelungirii starii de urgenta in care numarul de cazuri infectate cu Covid-19 este in continua crestere la nivelul Judetului Mehedinti.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/12/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/03/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/12/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Documentatii/clarificari/decizii, precum si prin publicare de erate. DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools -databases/espd/filter. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea "Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea "Documentatie si clarificari" din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai în format electronic si numai pâna la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Se vor publica in SEAP, in mod obligatoriu, toate documentele solicitate de autoritatea contractanta prin caietul de sarcini, semnate cu semnatura electronica extinsa. Documentele care se solicita la nivelul caietului de sarcini nu pot fi decat in legatura cu cerintele tehnice si de performanta ale produselor ce fac obiectul contractului, avize sanitare, referate de expertiza, teste conform standardelor, si nu de natura cerintelor de capacitate tehnica a operatorului economic. Documentele vor fi postate pe SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de formulare a contestației și de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 și art. 49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biroul achiziții publice
Postanschrift: Bulevardul Mihai Viteazul nr. 6D
Ort: Drobeta-Turnu Severin
Postleitzahl: 220064
Land: Rumänien
E-Mail: birou.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 252326094
Fax: +40 252326094
Internet-Adresse: http://www.spitjudseverin.ro/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020