Lieferungen - 556537-2020

20/11/2020    S227

Polen-Chełmiec: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2020/S 227-556537

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Chełmiec
Postanschrift: ul. Papieska 2
Ort: Chełmiec
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-395 Chełmiec
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcin Bulanda
E-Mail: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lgdkoronasadecka.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Grybów
Postanschrift: ul. Jakubowskiego 33
Ort: Grybów
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-330
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcin Bulanda
E-Mail: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lgdkoronasadecka.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Nowy Sącz
Postanschrift: ul. Rynek 1
Ort: Nowy Sącz
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcin Bulanda
E-Mail: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lgdkoronasadecka.pl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.lgdkoronasadecka.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa i montaż jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka z podziałem na części B i D – przetarg powtórzony”

Referenznummer der Bekanntmachung: WPR.271.13.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie zestawów instalacji solarnych, oraz instalacji z kotłem na biomasę – pellet w ramach programu pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka z podziałem na Części B i D – przetarg powtórzony” na nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych w gminie Chełmiec oraz na terenie miasta Nowy Sącz w podziale na dwie części.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: B
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45330000 Installateurarbeiten
09331100 Thermische Sonnenkollektoren
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45260000 Dachdeckarbeiten und Spezialbauarbeiten
45000000 Bauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Prywatne nieruchomości mieszkańców gmin partnerskich

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach części B: dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 72 szt. łącznie zestawów instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach mieszkańców gmin partnerskich: wykonanie zestawów instalacji solarnych na prywatnych budynkach należących do mieszkańców gmin partnerskich przez dostawę elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji solarnych wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się jeden typ zestawów instalacji solarnej, w ilościach: zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 1,75 kW każdy, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 250 l w ilości 72 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części B zawarty jest w projekcie technicznym oraz SST – kolektory słoneczne, które stanowią załączniki nr 8B do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne: (Sprawność optyczna kolektora > 82 %) / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Wydłużenie okresu gwarancji: Wydłużona o dodatkowe 30 m-cy gwarancja na montowany zestaw instalacji solarnej. / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie okresu usuwania wad: Do 3 dni roboczych – 5 pkt / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/06/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, 4 oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: D
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45331110 Installation von Kesseln
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45321000 Wärmedämmarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45000000 Bauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Prywatne budynki należące do mieszkańców gmin partnerskich

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach części D – dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji kotłów na biomasę – pellet: wykonanie 85 szt. łącznie instalacji kotłów na biomasę – pellet o mocy cieplnej minimum 20,00 kW z zasobnikiem C.W.U. o pojemności minimalnej 300 l i buforem wody grzewczej, minimum 600 l, w prywatnych budynkach należących do mieszkańców gmin partnerskich polegające na dostawie elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji kotłów na biomasę – pellet wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się jeden typ instalacji kotłów na biomasę – pellet w ilości: zestaw I: kocioł na biomasę – pellet o mocy cieplnej minimum 20,00 kW z zasobnikiem C.W.U. o pojemności minimalnej 300 l i buforem wody grzewczej, minimum 600 l., w ilości 85 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części D zawarty jest w projekcie technicznym – Kotły na biomasę – pellet, który stanowi załącznik nr 8D do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne: (sprawność użytkowa kotła na biomasę- pellet dla klasy 5 - musi być wyższa niż 88 %) / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Wydłużenie okresu gwarancji: Wydłużona o dodatkowe 30 m-cy gwarancja na kocioł na biomasę- pellet / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie okresu usuwania wad: Do 3 dni roboczych / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/06/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, 4 oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

— dla części B – 220 000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100),

— dla części D – 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100).

Uwaga: Wykonawca winien wykazać spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej łącznie dla tylu części na które składał będzie ofertę.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zdolność techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej:

dla części B

— zadanie lub zadania (co najmniej jedno zadanie) polegające na dostawie i montażu łącznie nie mniej niż 20 zestawów instalacji solarnych o łącznej mocy minimum 35 kW i łącznej wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN brutto,

dla części D

— zadanie lub zadania (co najmniej jedno zadanie) polegające na dostawie i montażu łącznie nie mniej niż 20 kpl. kotłów na biomasę o sumarycznej mocy minimum 400 kW i łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca winien wykazać spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu łącznie dla tylu części, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zdolność zawodowa: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował w ramach jednej części co najmniej:

dla części nr B:

1) jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie instalacji cieplnych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednym zadaniu polegającym na dostawie i montażu instalacji solarnych o łącznej mocy minimum 35 kW, które obejmowało wykonanie nie mniej niż 20 instalacji;

2) jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie konstrukcji, która posiada uprawnienia ogólnobudowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanym;

3) jedną osobą na stanowisko kierowników robót w zakresie instalacji elektrycznych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

dla części nr D:

1) jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie instalacji cieplnych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednym zadaniu polegającym na dostawie i montażu nie mniej niż 20 kpl. kotłów na biomasę – pellet o sumarycznej mocy minimum 400 kW.

Uwaga: w przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji, pod warunkiem posiadania przez kandydata kwalifikacji odpowiadających wymaganiom dla każdej z wymienionych funkcji.

Osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Pozostałe zapisy w SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dodatkowe techniczne Wymagania Zamawiającego, które muszą spełnić Wykonawcy składający ofertę:

Oferowane urządzenia muszą spełniać co najmniej następujące wymagania:

1) cześć B – kolektory słoneczne:

a) muszą posiadać certyfikat Solar Keymark (lub równoważny), wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą;

b) muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą;

c) muszą spełniać pozostałe parametry zawarte w projekcie technicznym stanowiącym

Załącznik nr 8B do SIWZ.

2) cześć D – kotły na biomasę – pellet:

a) muszą posiadać certyfikat oraz raport badań potwierdzający zgodność kotła z normą PN-EN 303-5:2012 (lub równoważną), klasa nie niższa niż 5 oraz spełniają wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub w rozporządzeniu 2015/1185 wydaną przez jednostkę oceniającą zgodność, zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp;

b) muszą spełniać pozostałe parametry zawarte w projekcie technicznym stanowiącym Załącznik nr 8D do SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Po wyborze oferty Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i 2 Pzp zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy umowę opracowaną na warunkach ustalonych w SIWZ.

3. Zamawiający nie może zawrzeć umowy w przypadkach określonych w art. 183 ustawy Pzp.

4. Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/12/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/03/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/12/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Oferty zostaną otwarte w w siedzibie podmiotu trzeciego, któremu powierzono działania w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 15 ust. 2–4 Pzp, tj. LGD „Korona Sądecka”, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, POLSKA, woj. małopolskie w dniu: 23 grudnia 2020 r. o godz. 10.30.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

3. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni jest pan Marcin Bulanda, email:

stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

1) dla części B – 7000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych i 00/100);

2) dla części D – 16000 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych i 00/100).

Uwaga: w przypadku złożenia oferty więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający dopuszcza łączenie wymaganych wadiów w formie pieniężnej i nie pieniężnej, tj. potwierdzenia przelewów bankowych lub gwarancji (bankowych lub ubezpieczeniowych) pod warunkiem umieszczenia w ich treści odpowiednich zapisów jakich części dotyczą złożone dokumenty.

2. Pozostałe warunki dotyczące wadium opisane zostały w SIWZ.

3. Wykonawca przed zawarciem umowy na realizację zamówienia publicznego przedstawi Zamawiającemu poświadczoną kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej tytułem prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia za szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe tych szkód, z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż:

1) dla części B 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) dla części D 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Uwaga: W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą na więcej niż jedną część zamówienia, polisy na poszczególne części należy zsumować.

4. Na całość oferty wraz z załącznikami, które należy załączyć, (jeżeli dotyczy) składają się:

1) formularz oferty – Załącznik nr 1;

2) formularze cenowe dla poszczególnych części – Załączniki nr 1B i/lub1D;

3) oświadczenia JEDZ Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2;

4) oświadczenia JEDZ podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy);

5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień rozdziału VIII SIWZ;

6) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie mowa i współpracy. Dokument, z którego wynika umocowania do reprezentowania wszystkich Wykonawców musi być złożony w oryginale w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy);

7) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy. Dokument, z którego wynika umocowania do reprezentowania Wykonawcy musi być złożony w postaci dokumentu elektronicznego w oryginale lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za godność z oryginałem (jeżeli dotyczy);

8) dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w rozdziale IV, ust. 9.1 niniejszego SIWZ, innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w postaci dokumentu elektronicznego w oryginale lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby (jeżeli dotyczy).

5. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa JEDZ, zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE(UE)2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – instrukcję wypełniania JEDZ stanowi Załącznik nr 2A do SIWZ.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów-opisanych w SIWZ w rozdz.VI pkt.8

7. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % łącznej wartości brutto zamówienia dla poszczególnej Części podanej w formularzu oferty

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020