Paslaugos - 556607-2018

18/12/2018    S243    Paslaugos - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Kluczbork: Kredito teikimo paslaugos

2018/S 243-556607

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2018/S 154-353617)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Powiat Kluczborski
Nacionalinis registracijos Nr.: 1604
Adresas: ul. Katowicka 1
Miestas: Kluczbork
NUTS kodas: PL524 Opolski
Pašto kodas: 46-200
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Krzysztof Molski
El. paštas: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl
Telefonas: +48 774185218
Faksas: +48 774186520

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.powiatkluczborski.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4 467 788,00 PLN dla Powiatu Kluczborskiego

Nuorodos numeris: FP.272.8.2018.KM
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
66113000 Kredito teikimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4 467 788,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/12/2018
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 154-353617

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.1.1
Keistino teksto vieta: Nazwa
Yra:

Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4 467 788,00 PLN dla Powiatu Kluczborskiego

Turi būti:

Udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki w wysokości 4 467 788,00 PLN dla Powiatu Kluczborskiego.

Dalies numeris: II.2.4
Keistino teksto vieta: Opis zamówienia
Yra:

1) Wykorzystanie kredytu/pożyczki nastąpi przez przekazanie środków na rachunek bankowy Powiatu Kluczborskiego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Oddział Kluczbork na podstawie pisemnej dyspozycji.

2) Spłata kredytu/pożyczki nastąpi w 132 miesięcznych ratach płatnych w terminie od dnia 15.1.2022 roku do dnia 15.12.2032 roku. Termin spłaty rat będzie przypadał 15-go dnia miesiąca, zgodnie z harmonogramem przedstawionym w SIWZ.

3) Kredyt/pożyczka oprocentowany będzie w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M, powiększoną o stałą, niezmienną marżę obowiązującą w całym okresie trwania umowy, ustalaną na podstawie złożonej oferty. W skład marży banku wchodzą wszelkie opłaty, prowizje, odsetki i inne świadczenia bankowe.

4) Wysokość stawki WIBOR dla terminu 3-miesięcznego ustalona jest jako stawka średnia arytmetyczna z ostatnich 10 dni roboczych miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesięczny okres obrachunkowy, za jaki należne odsetki od kredytu będą naliczane i spłacane.

5) Spłata kredytu/pożyczki wraz z odsetkami następować będzie w ratach miesięcznych, przy czym spłata rat rozpocznie się od dnia 15.1.2022 r. Spłata odsetek nastąpi 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia kredytu/pożyczki.

6) Odsetki będą naliczane od niespłaconej części zobowiązania finansowego, do obliczenia kwoty odsetek przyjmować się będzie rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku (365 lub 366 dni).

7) Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektr., a następnie w formie pisemnej o wysokości naliczonych odsetek, najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem płatności odsetek.

8) W przypadku, gdy termin spłaty zobowiązania przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.

9) Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania i pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji za wyjątkiem opłat określonych w SIWZ.

10) Zabezpieczenie wierzytelności stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do spłaty przejętego zobowiązania przed pierwotnie zakładanym terminem bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wykonawca nie pobierze od Zamawiającego żadnych prowizji ani opłat w związku z przyznanym kredytem/pożyczką w trakcie całego okresu kredytowania.

12) Brak prowizji, opłat, kosztów za nie wykorzystany kredyt/pożyczkę w pełnej wysokości. W przypadku niewykorzystania kredytu/pożyczki w pełnej wysokości ostatnie raty kredytu zostaną pomniejszone o niewykorzystaną kwotę kredytu/pożyczki.

13) Brak prowizji przygotowawczej.

14) W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu/pożyczki Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą tylko od aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty kredytu/pożyczki. Kwota wynikająca z zawieszenia spłaty rat kapitałowych będzie doliczana w równych kwotach do pozostałych do spłaty rat kapitałowych. W okresie zawieszenia rat kapitałowych Zamawiający będzie spłacał raty odsetkowe.

15) Na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy może nastąpić wydłużenie terminu spłaty wybranych rat. Wniosek musi zostać złożony na 30 dni przez założonym terminem spłaty. Wydłużenie terminu spłaty wybranych rat będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy i wyznaczenia nowego harmonogramu. Wnioskowane wydłużenie terminu spłaty wybranych rat nie może wykraczać poza ostateczny termin spłaty zobowiązania.

16) Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa została zawarta na wzorze Wykonawcy. Treść przedmiotu umowy nie może wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Rozdziale III SIWZ.

17) Zamawiający dopuszcza możliwość warunkowego wpisu do umowy o dodatkowej formie zabezpieczenia kredytu/pożyczki poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Zamawiającego, co należy traktować jako dodatkowy warunek umowny uruchamiany na żądanie Wykonawcy.

Turi būti:

1) Wykorzystanie kredytu/pożyczki nastąpi przez przekazanie środków na rachunek bankowy Powiatu Kluczborskiego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Oddział Kluczbork na podstawie pisemnej dyspozycji.

2) Spłata kredytu/pożyczki nastąpi w 132 miesięcznych ratach kapitałowych płatnych w terminie od dnia 15.1.2022 roku do dnia 15.12.2032 roku. Termin spłaty rat kapitałowych będzie przypadał 15-go dnia miesiąca, zgodnie z harmonogramem przedstawionym w SIWZ.

3) Kredyt/pożyczka oprocentowany będzie w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M, powiększoną o stałą, niezmienną marżę obowiązującą w całym okresie trwania umowy, ustalaną na podstawie złożonej oferty. W skład marży banku wchodzą wszelkie opłaty, prowizje, odsetki i inne świadczenia bankowe.

4) Wysokość stawki WIBOR dla terminu 3 miesięcznego ustalona jest jako stawka średnia arytmetyczna z ostatnich 10 dni roboczych miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesięczny okres obrachunkowy, za jaki należne odsetki od kredytu będą naliczane i spłacane;

5) Spłata kredytu /pożyczki wraz z odsetkami następować będzie w ratach miesięcznych, przy czym spłata rat rozpocznie się od dnia 15.1.2022 r. Spłata odsetek nastąpi 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia kredytu /pożyczki;

6) Odsetki będą naliczane od niespłaconej części zobowiązania finansowego, do obliczenia kwoty odsetek przyjmować się będzie rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku (365 lub 366 dni);

7) Wysokość raty wynikać będzie z Harmonogramu aktualizowanego każdorazowo w przypadku zmiany wysokości stawki WIBOR 3M będącego podstawą naliczania odsetek w danym okresie rozliczeniowym.

8) W przypadku, gdy termin spłaty zobowiązania przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie;

9) Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania i pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji za wyjątkiem opłat określonych w SIWZ;

10) Zabezpieczenie wierzytelności stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do spłaty przejętego zobowiązania przed pierwotnie zakładanym terminem bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wykonawca nie pobierze od Zamawiającego żadnych prowizji ani opłat w związku z przyznanym kredytem/ pożyczką w trakcie całego okresu kredytowania.

12) -

13) Brak prowizji przygotowawczej.

14) W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu/ pożyczki Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą tylko od aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty kredytu/ pożyczki. Kwota wynikająca z zawieszenia spłaty rat kapitałowych będzie doliczana w równych kwotach do pozostałych do spłaty rat kapitałowych. W okresie zawieszenia rat kapitałowych Zamawiający będzie spłacał raty odsetkowe.

15) Na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy może nastąpić wydłużenie terminu spłaty wybranych rat. Wniosek musi zostać złożony na 30 dni przez założonym terminem spłaty. Wydłużenie terminu spłaty wybranych rat będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy i wyznaczenia nowego harmonogramu. Wnioskowane wydłużenie terminu spłaty wybranych rat nie może wykraczać poza ostateczny termin spłaty zobowiązania.

16) Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa została zawarta na wzorze Wykonawcy. Treść przedmiotu umowy nie może wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Rozdziale III SIWZ.

17) Zamawiający dopuszcza możliwość warunkowego wpisu do umowy o dodatkowej formie zabezpieczenia kredytu/ pożyczki poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Zamawiającego, co należy traktować jako dodatkowy warunek umowny uruchamiany na żądanie Wykonawcy.

VII.2)Kita papildoma informacija: