El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos a partir de hoy, 2.11.2002. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Suministros - 556631-2019

25/11/2019    S227

Nederland-Breda: Netwerkcomponenten

2019/S 227-556631

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Breda
Nationaal identificatienummer: 53425143
Postadres: Claudius Prinsenlaan 10
Plaats: Breda
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4811 DJ
Land: Nederland
Contactpersoon: E. Mikalsen
E-mail: e.mikalsen@breda.nl
Telefoon: +31 765294759
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.breda.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/74c3544fd53705a154b092a7e50f8810
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/74c3544fd53705a154b092a7e50f8810
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inkoop van actieve netwerkcomponenten

Referentienummer: VH201901
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32422000 Netwerkcomponenten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de aanbestedingsprocedure is een overeenkomst (raamovereenkomst) voor het leveren van actieve netwerkcomponenten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72100000 Advies inzake hardware
72260000 Diensten in verband met software
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
72600000 Diensten voor computerondersteuning en -advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL411 West-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Breda

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorzienbare totale inkoopvolume over 7 kalenderjaren exclusief btw bedraagt circa 2 500 000,- EUR exclusief btw.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 84
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlengopties: 2.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De opdracht betreft een overeenkomst met een looptijd tot 1.3.2023 met 2 optionele verlengingen van 24 maanden. De totale (maximale) looptijd bedraagt derhalve 7 jaar tot uiterlijk 1.3.2027.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Eigen verklaring.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Zie aanbestedingsdocument. De opgegeven looptijd betreft de looptijd inclusief de twee verlengopties.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/01/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/01/2020
Plaatselijke tijd: 11:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Breda
Plaats: Breda
Land: Nederland
E-mail: infobalie.breda@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Breda
Plaats: Breda
Land: Nederland
E-mail: infobalie.breda@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/11/2019