Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Roboty budowlane - 556663-2021

29/10/2021    S211

Rumunia-Craiova: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

2021/S 211-556663

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Compania de Apa Oltenia SA
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 11400673
Adres pocztowy: Strada: Brestei, nr. 133
Miejscowość: Craiova
Kod NUTS: RO411 Dolj
Kod pocztowy: 200177
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: ADRIAN MITROI
E-mail: licitatii.apaoltenia@gmail.com
Tel.: +40 251422117
Faks: +40 251422263
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apaoltenia.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DJ-CL-09 - Statie captare si statie tratare Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet

Numer referencyjny: 11400673_2019_PAAPD1082099
II.1.2)Główny kod CPV
45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DJ-CL-09 Staţie captare şi stație tratare Bechet, aducţiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Călăraşi, Bechet”, incluzand:

1. Bechet

- Captare de apă brută din Dunăre;

- Conductă aducțiune de la stația de captare la stația de tratare (L= 4.300 m);

- Stație de tratare apă potabilă Bechet (sursa de apă de suprafață) (Q = 106,04 l/s);

- Rezervor nou (400 mc), amplasat la gospodăria de apă existentă GA2;

- Stație de pompare apă potabilă nouă, amplasată la gospodăria de apă existentă GA2;

- Sistem SCADA;

- Conductă de transport apă în portul Bechet, din rețeaua de distribuție a localității (De 110mm, L= 2.345 m);

- Conducte aducțiune la gospodăriile de apă Ostroveni, Călărași, Dăbuleni (în total L = 22.245 m)

2. Ostroveni

- Rezervor de înmagazinare apă tratată (800 mc), amplasat la gospodăria de apă existentă;

- Stație de pompare apă tratată nouă, amplasată la gospodăria de apă existentă;

- Sistem SCADA.

3. Călărași

- Rezervor nou (500 mc), amplasat la gospodăria de apă existentă;

- Sistem SCADA.

Contractul include:

a) Elaborare Proiect Tehnic in conformitate cu legislatia nationala, incluzand toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de constructie;

b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

c) Lucrari de constructie;

d) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

e) Testare si punere in functiune;

f) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie.

Durata de proiectare a lucrarilor (inclusiv obtinerea Autorizatiei de Construire) este de 4 luni. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 32 luni.

Perioada de Garantie este de 36 luni.

NOTE:

1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 24.

2. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatii suplimentare cu 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45247270 Budowa zbiorników
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO411 Dolj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

UAT Bechet, UAT Dăbuleni, UAT Călărași, UAT Ostroveni - Judeţul Dolj

II.2.4)Opis zamówienia:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DJ-CL-09 Staţie captare şi stație tratare Bechet, aducţiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Călăraşi, Bechet”.

Durata de proiectare a lucrarilor (inclusiv obtinerea Autorizatiei de Construire) este de 4 luni. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 32 luni.

Perioada de Garantie este de 36 luni.

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica – Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, a unei planificări adecvate a activităţilor şi a alocării adecvate a resurselor / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Costul operațional anual maxim garantat total (calculat conform Caiet de sarcini, Cap. 4 Liste, subcap. 4.1 Liste de garanții), pentru: (i) Stație de tratare Bechet; (ii) Stație de pompare nouă la gospodăria de apă existentă GA2 în Bechet; (iii) Stație de pompare noua la gospodaria de apa existenta in Ostroveni / Waga: 25
Kryterium kosztu - Nazwa: Pretul ofertei / Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite unor terti (dupa caz) -

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 046-116497
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/10/2021