Lieferungen - 556677-2020

20/11/2020    S227

Polen-Danzig: Chemische Analysegeräte

2020/S 227-556677

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: 221964385
Postanschrift: al. Jana Pawła II 50
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 80-462
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział zamówień publicznych
E-Mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Telefon: +48 587684281
Fax: +48 587684286
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.copernicus.gda.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dzierżawa aparatu do diagnostyki immunohistochemicznej wraz z zaklejarką oraz dostawa przeciwciał do systemu IHC i zestawów do badań

Referenznummer der Bekanntmachung: D10.251.75.C.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38434560 Chemische Analysegeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu do diagnostyki immunohistochemicznej wraz z zaklejarką oraz dostawa przeciwciał do systemu IHC i zestawów do badań (CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne, 38434560-9 – Analizatory chemiczne). Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w zał. nr 1 B do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz zał. nr 1 A do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

3. Oferowane aparaty muszą być fabrycznie nowe lub używane, których Zamawiający jest użytkownikiem lub których Zamawiający nie jest pierwszym użytkownikiem, ale posiadają pełną gwarancję na cały okres trwania umowy, komplet.

4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 652 520.37 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Zakład Patomorfologii Szpital Zaspa, al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu do diagnostyki immunohistochemicznej wraz z zaklejarką oraz dostawa przeciwciał do systemu IHC i zestawów do badań (CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne, 38434560-9 – Analizatory chemiczne). Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w zał. nr 1 B do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz zał. nr 1 A do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.

4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 175, z późn. zm.).

6. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy przedmiotu zamówienia oraz na żądanie Zamawiającego kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującym prawem.

7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji został określony w następujących załącznikach do SIWZ:

— Załącznik nr 1A – formularz asortymentowo-cenowy,

— Załącznik nr 1B – opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

— Załącznik nr 1C – projekty umów.

8. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 A–C do SIWZ) wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 2
Preis - Gewichtung: 98
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 5 600 PLN.

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 ustawy Pzp.

Istotne informacje dot. realizacji umowy zawiera projekt umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 178-429440
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 75-1.DL-PN.2020
Bezeichnung des Auftrags:

Dzierżawa aparatu do diagnostyki immunohistochemicznej wraz z zaklejarką oraz dostawa przeciwciał do systemu IHC i zestawów do badań

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Roche Diagnostic Polska Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Bobrowiecka 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-728
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 681 367.78 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 652 520.37 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (uPzp). Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp,

— spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1 ogłoszenia – Zamawiający nie określił szczegółowych warunków.

2. Oświadczenia lub dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

— JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia),

— oświadczenie o grupie kapitałowej – składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp.

Oświadczenia lub dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, do złożenie których Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni):

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zał. nr 4 do SIWZ;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zał. nr 5 do SIWZ;

d) dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych:

— Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a (informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp,

— jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej (w tiret pierwszym), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium.

Oferta powinna być sporządzona według wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik do SIWZ: formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy / opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Wraz z ofertą należy złożyć również:

— JEDZ, o którym mowa w § IX ust. 1 SIWZ,

— pełnomocnictwo, wymienione w ust. 7 niniejszego paragrafu – jeżeli dotyczy,

— wadium w formie gwarancji lub poręczenia – jeżeli dotyczy.

Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Termin związania ofertą: 60 dni.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Ort: Warszawa
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020