Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Radovi - 556722-2018

18/12/2018    S243

Hrvatska-Požega: Građevinski radovi na cijevima za otpadne vode

2018/S 243-556722

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Nacionalni registracijski broj: 57790565988
Poštanska adresa: Vodovodna 1
Mjesto: Požega
NUTS kod: HR049 Požeško-slavonska županija
Poštanski broj: 34000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dijana Vuković
E-pošta: dijana.vukovic@tekija.hr
Telefon: +385 34312457
Telefaks: +385 34312480
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.tekija.hr
Adresa profila kupca: www.tekija.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F5-0035032
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica - rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda

Referentni broj: 11/2018
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45232440 Građevinski radovi na cijevima za otpadne vode
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je rekonstrukcija i proširenje postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda u Pleternici, Jakšiću, Dervišagi, Vidovcima te proširenje sustava prikupljanja i odvodnje na ostala naselja aglomeracije: Frkljevci, Kadanovci, Gradac, Vesela, Blacko, Viškovci, Srednje selo, Kuzmica, Bresnica, Sukovci, Bzenica, Poloje, Koprivnica, Trapari, Novoselci.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 88 184 528.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45232440 Građevinski radovi na cijevima za otpadne vode
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR049 Požeško-slavonska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Projekt je lociran u Hrvatskoj, Požeško-slavonska županija, te obuhvaća pročišćavanje otpadnih voda grada Pleternice, dio općine Jakšić, te dio grada Požege (naselja Dervišaga i Vidovci)

II.2.4)Opis nabave:

Projekt razvoj vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Pleternica uključuje rekonstrukciju i dogradnju postojećeg sustava odvodnje u Pleternici, Jakšiću, Dervišagi i Vidovcima te proširenje sustava prikupljanja i odvodnje na ostala naselja aglomeracije: Frkljevci, Kadanovci, Gradac, Vesela, Blacko, Vipkovci, Srednje selo, Kuzmica, Bresnica, suklovci, Bzenica, Poloje, Koprivnica, Trapari, Novoseljci. Radovi se sastoje od izgradnje kolektora ukupne duljine 44,5 km, rekonstrukcije dva tlačna cjevovoda ukupne duljine 920 m, izgradnja objekata na sustavu odvodnje 19 CS, 6 retencijskih bazena, 10 kišnih preljeva, rekonstrukcije objekata na sustavu odvodnje 4 kišna preljeva, 2 crpne stanice.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 1: ovlašteni voditelj građenja / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 2: ovlašteni voditelj radova / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 88 184 528.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Sporazum o financiranju zaključeni između Europske unije i Republike Hrvatske

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekti su u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1)) za sve gospodarske subjekte.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Ekonomski najpovoljnija ponuda, Sukladno dokumentaciji o nabavi.

III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ili novčanog pologa, Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u obliku bankarske garancije u visini od 10 %, Jamstvo za povrat avansa (predujma) u obliku bankarske garancije u visini od 10 %, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (jamstvo za otklanjanje nedostataka u razdoblju odgovornosti za nedostatke) u visini 5 % od ugovorene cijene.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Plaćanje se vrši temeljem ovjerenih privremenih i okončane situacije od strane Naručitelja doznakom na račun Izvođača, podugovaratelja i članova zajednice Izvođača, kako je primjenjivo.

Naručitelj se obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti, sukladno člancima 14.6 i 14.7 Općih i Posebnih uvjeta ugovora FIDIC, te iste platiti u roku od 60 dana od predaje Izvještaja i popratne dokumentacije Inženjeru (14.7(b) Posebnih uvjeta Ugovora).

Privremene situacije se ispostavljaju najviše jednom mjesečno za izvršene radove.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno točki 7.12. Dokumentacije o nabavi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/01/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/01/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Rok za žalbu u slučaju sklapanja izmjene ugovora tijekom njegova trajanja iz članka 316. i 317.ovog Zakona iznosi 10 dana od objave obavijesti o izmjeni u odnosu na slučajeve i okolnosti koje opravdavaju izmjenu ugovora.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Odjel komercijalnih poslova
Poštanska adresa: Vodovodna 1
Mjesto: Požega
Poštanski broj: 34000
Država: Hrvatska
E-pošta: dijana.vukovic@tekija.hr
Telefon: +385 34312457
Telefaks: +385 34312480
Internetska adresa: www.tekija.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/12/2018