Leveringen - 556769-2020

20/11/2020    S227

Letland-Valmiera: Brandstoffen

2020/S 227-556769

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SIA "ZAAO"
Nationaal identificatienummer: 44103015509
Postadres: Rīgas iela 32
Plaats: Valmiera
NUTS-code: LV008 Vidzeme
Postcode: LV-4201
Land: Letland
Contactpersoon: Kristīne Kurjanoviča
E-mail: zaao@zaao.lv
Telefoon: +371 64281250
Fax: +371 64281251
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zaao.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1472
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Publiski privāta kapitāsabiedrība
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Degvielas iegāde SIA “ZAAO” vajadzībām

Referentienummer: ZAAO 2020/8/l
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Degvielas iegāde SIA “ZAAO” vajadzībām.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cietzemes transporta dīzeļdegvielas iegāde

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008 Vidzeme
Voornaamste plaats van uitvoering:

SIA “ZAAO” cieto sadzīves atkritumu (CSA) noglabāšanas poligons “Daibe”, kas atrodas “Stūri”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cietzemes transporta dīzeļdegvielas 144 000 l (viens simts četrdesmit četri tūkstoši litru) iegāde SIA “ZAAO” vajadzībām.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cietzemes transporta degvielas iegāde Valmierā

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008 Vidzeme
Voornaamste plaats van uitvoering:

Valmiera.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cietzemes transporta degvielas iegāde Valmierā (benzīns 95/98 – 30 000 l (trīsdesmit tūkstoši litru), dīzeļdegviela – 440 400 l (četri simti četrdesmit tūkstoši četri simti litru)).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cietzemes transporta degvielas iegāde Saulkrastos

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008 Vidzeme
Voornaamste plaats van uitvoering:

Saulkrasti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cietzemes transporta degvielas iegāde Saulkrastos (dīzeļdegviela – 20 400 l (divdesmit tūkstoši četri simti litru)).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cietzemes transporta degvielas iegāde Balvos

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008 Vidzeme
Voornaamste plaats van uitvoering:

Balvi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cietzemes transporta degvielas iegāde Balvos (dīzeļdegviela – 20 400 l (divdesmit tūkstoši četri simti litru)).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 202-487821
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Cietzemes transporta dīzeļdegvielas iegāde

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Cietzemes transporta degvielas iegāde Valmierā

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Cietzemes transporta degvielas iegāde Saulkrastos

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Cietzemes transporta degvielas iegāde Balvos

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nolemts pārtraukt iepirkuma procedūru – atklātu konkursu “Degvielas iegāde SIA “ZAAO” vajadzībām” (id.Nr. ZAAO 2020/8/l), jo konkursa nolikumā veicami būtiski grozījumi.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/11/2020