Prekės - 556804-2018

18/12/2018    S243

Rumunija-Craiova: Įvorės

2018/S 243-556804

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Distributie Energie Oltenia S.A.
Nacionalinis registracijos Nr.: 14491102
Adresas: Calea Severinului nr. 97, parter, et. 2, 3, 4
Miestas: Craiova
NUTS kodas: RO411 Dolj
Pašto kodas: 200769
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Daiana Durle
El. paštas: daiana.durle@cez.ro
Telefonas: +40 372523234
Faksas: +40 372523810
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.distributieoltenia.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.e-licitatie.ro
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Elektros energija

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Manșoane 22 kV (tehnologie la cald) și terminale interior/exterior (tehnologie la cald) 22 kV

Nuorodos numeris: 14491102_2018_23
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
44165300 Įvorės
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Obiectul acordului-cadru este achizitia de mansoane 22 kV (tehnologie la cald) si terminale interior/exterior (tehnologie la cald) 22 kV.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 2 622 429.00 RON
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
31224500 Gnybtai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO411 Dolj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Craiova, județul Dolj.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Se vor achizitiona mansoane 22 kV (tehnologie la cald) si terminale interior/exterior (tehnologie la cald) 22 kV, conform Caietului de Sarcini.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Punctajul maxim este obtinut de ofertantul care prezinta durata de garantie cea mai mare. Ofertantii care prezinta o durata de garantie mai mica decat durata [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Lyginamasis svoris: 30
Kaina - Lyginamasis svoris: 70
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.9)Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus
Numatomas kandidatų skaičius: 3
Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai:

Numarul de operatori economici preconizat nu este limitativ. Entitatea contractanta nu doreste limitarea participantilor. Toti candidatii calificati vor fi invitati la negocieri.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Cerinta 1: Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor, in prevederile art. 177, 178 si 180 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Completarea DUAE. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, dupa cum urmeaza:

(a) cazierul judiciar al operatorului economic (si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/ subcontractantilor) si al persoanelor care, potrivit Certificatului constatator emis de Oficiul National Registrul Comerțului, figurează la nivelul formularului drept persoane fizice si/sau juridice împuternicite. În cazul operatorilor economici nerezidenți, se solicita documente similare cu cele de mai sus, pe baza datelor înscrise în documentele suport depuse de aceștia, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii acestora,

(b) certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat si bugetul local) din care sa rezulte ca nu are datorii restante la data prezentarii atat pentru sediul social cat si pentru toate sediile secundare/punctele de lucru mentionate in Certificatul constatator emis de Oficiul National Registrul Comerțului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit — se vor prezenta de catre operatorul economic (si daca exista, terti/terti sustinator/sustinatori si/sau subcontractant/subcontractanti),

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii) poate/pot beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016,

(d) alte documente edificatoare dupa caz,

(e) pentru operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii), persoana/persoane juridica/juridice straina/straine se accepta orice documente considerate edificatoare în tara de origine sau în tara în care acesta/acestia este/sunt stabilit/stabiliti, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele justificative pot fi prezentate in oricare din formele: Original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”. Pentru documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor in oricare din formele: Original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Cerinta 2: Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor in prevederile art. 73 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Completarea DUAE si Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular conflict interese) — se va prezenta odata cu depunerea DUAE. Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul entitatii contractante sunt:

— Director Executiv — Membru al Directoratului — Ion-Eugen Butoarca,

— Membru al Directoratului — Director Directia Administrativ Financiara — Zorel-Cristinel Tita,

— Director Directie Strategie si Dezvoltare Active — Miron Alba,

— Manager Departament Strategie si Dezvoltare Active — Silviu Zamfirache,

— Interfata Achizitii [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1) Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate (2015, 2016, 2017) trebuie să fie de minim: 870 000,00 RON. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual euro/RON/alta valuta comunicat de BNR. Se va prezenta DUAE. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: Prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic ori a altor documente adecvate care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, prin intermediul carora sa demonstreze indeplinirea cerintelor minime solicitate.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1) Cerinta 1: Se solicita candidatului/ofertantului sa demonstreze ca a livrat produse similare, în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani cu o valoare cumulata egala sau mai mare decat 870 000,00 RON (fara TVA). Ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a solicitarilor de participare, inclusiv DUAE. Nivelul solicitat pentru experienta similara poate fi indeplinit din unul sau mai multe contracte. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut initial în anuntul de participare publicat în SICAP. Pentru contractele exprimate in alta valuta, la calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual euro/RON/alta valuta comunicat de BNR. Se va prezenta DUAE — la nivelul DUAE trebuie precizate minim urmatoarele informatii pentru fiecare contract invocat ca experienta similara: Denumirea produselor (obiectul, numarul si data contractului), valoarea, data de inceput, data de sfarsit, beneficiarul. Informatiile prezentate se vor raporta doar la ultimii 3 ani. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor condidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeazã îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: Copii ale unor parti relevante ale contractelor si Procese-verbale de receptie/certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar, din care sa rezulte valoarea contractului si modul de executare/indeplinire a obligatiilor contractuale;

2) Cerinta 2: Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. În cazul subcontractarii — se va depune acordul de subcontractare si propriul DUAE — Completare DUAE si se va prezenta formularul „Acord de subcontractare”. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre toti candidatii selectati inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire;

3) Cerinta 3: Informatii privind asociatii — Acord de asociere (daca este cazul). În cazul asocierii- se va depune acordul de asociere si propriul DUAE de catre fiecare membru al asocierii. Capacitatea economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii — Completare DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre toti candidatii selectati inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire;

4) Cerinta 4: Angajamentul tertului sustinator (daca este cazul). In cazul in care candidatul apeleaza la sustinerea unui tert, se va depune angajamentul tertului sustinator si propriul DUAE — Completare DUAE si se va prezenta formularul Angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexate la angajament, transmise de catre tert/tertii sustinatori, care dovedesc ca detin resursele invocate ca element de sustinere, iar ofertantul/candidatul va putea dispune efectiv de resursele tertului sustinator pentru realizarea contractului). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre toti candidatii selectati inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire;

1) Dovada implementarii sistemului de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Cuantumul garantiei pentru participare: 8 700,00 RON. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor; Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul nr. RO03BRDE170SV26689741700 BRD Sucursala Craiova sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile Legii, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Pe ordinul de plata este obligatorie mentionarea procedurii de achizitie. Dovada constituirii garantiei de participare va fi transmisa pana la data si ora limita de depunere a ofertei tehnico-financiara. Echivalenta RON/alta valuta este cursul BNR la data publicarii anuntului de participare. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila, iar instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 10/01/2019
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare: 17 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea solicitarilor de participare. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit. In vederea completarii DUAE operatorii economici interesati pot accesa unul din urmatoarele link-uri https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si/sau https://ec.europa.eu/tools/espd. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. La data, ora si locul de depunere a candidaturilor, prevazute in anuntul de participare, se vor depune solicitarea de participare inclusiv DUAE, Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular conflict interese art. 73), Tabelul DCP ofertant (anexat prezentului Caiet de Sarcini), atât în format electronic, cât si pe suport hârtie semnat de reprezentantul ofertantului, urmand ca ofertele tehnico-financiare sa fie depuse numai de candidatii calificati, dupa primirea invitatiei de participare la negociere. Numarul de operatori economici preconizat nu este limitativ. Entitatea contractanta nu doreste limitarea participantilor. Toti candidatii calificati vor fi invitati la negocieri. Negocierile se vor desfasura in runde succesive cu fiecare participant in parte pana cand oferta preliminara nu mai poate fi imbunatatita. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 180 de zile de la data limita stabilita pentru depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata pana la data si ora limita de depunere a ofertelor (tehnica si financiara). Orice posibil ofertant are dreptul de a solicita clarificari despre elementele cuprinse in prezenta documentatie. Modificarea/completarea Clauzelor contractuale obligatorii (Obiectul si pretul contractului, Durata contractului, Documentele contractului, Obligatiile principale ale partilor, Sanctiuni pentru nerespectarea culpabila a obligatiilor) poate fi solicitata de catre posibilii ofertanti, motivat, doar in perioada clarificarilor referitoare la documentatia de atribuire asa cum este prevazuta la sectiunea I.3).

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745
Interneto adresas: www.e-licitatie.ro
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul entității contractante considerat nelegal, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/12/2018