Lieferungen - 557006-2020

20/11/2020    S227

Polen-Warschau: Computeranlagen und Zubehör

2020/S 227-557006

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Radio – Spółka Akcyjna
Nationale Identifikationsnummer: 0000017753
Postanschrift: al. Niepodległości 77/85
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 00-977
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Alicja Zajączkowska
E-Mail: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl
Telefon: +48 226455127
Fax: +48 226453957
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.prsa.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: działalność polegająca na produkcji programów wraz z ich nadawaniem

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup komputerów przenośnych oraz stacjonarnych

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.B5.24.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych oraz komputerów stacjonarnych, na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 426 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Komputery przenośne, obejmujące swoim zakresem dostawę komputerów przenośnych i stacji dokujących

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 1: dostawę 40 sztuk komputerów przenośnych spełniających wymagania minimalne opisane w tabeli 1.1 oraz 20 sztuk kompatybilnych stacji dokujących spełniających wymagania minimalne opisane w tabeli 1.2. (zwanymi również „sprzętem”).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 50 sztuk komputerów stacjonarnych typu 1 spełniających wymagania minimalne opisane w tabeli 2.1 oraz 1 sztuki komputera stacjonarnego typu 2 spełniających wymagania minimalne opisane w tab.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213300 Tischcomputer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa 50 sztuk komputerów stacjonarnych typu 1 spełniających wymagania minimalne opisane w tabeli 2.1 oraz 1 sztuki komputera stacjonarnego typu 2 spełniających wymagania minimalne opisane w tabeli 2.2. (zwanymi również: „sprzętem”).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 158-385308
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 40 sztuk komputerów przenośnych spełniających wymagania minimalne opisane w tabeli 1.1 oraz 20 sztuk kompatybilnych stacji dokujących spełniających wymagania minimalne opisane w tabeli 1.2. (

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/11/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MBA System Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 524-28-72-114
Postanschrift: Odlewnicza 7
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 03-231
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 235 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 161 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

24.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Prawo do wniesienia środków ochrony prawnej przysługuje na zasadach określonych w dziale VI ustawy.

24.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

24.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł On zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

24.6 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania w sposób inny niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, odwołanie wnosi się w terminie 15 dni od dnia przesłania rzeczonej informacji.

24.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

24.8 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.2 SIWZ i 24.7 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.9 Jeżeli koniec terminu, o którym mowa w pkt 24.6 SIWZ – 24.8 SIWZ przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

24.10 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

24.11 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

24.12 Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020