Paslaugos - 557042-2018

18/12/2018    S243

Lenkija-Koszalin: Žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės, akvakultūros ir bitininkystės paslaugos

2018/S 243-557042

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2018/S 237-542429)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie NIP 583-000-11-90
Adresas: ul. Morska 10
Miestas: Koszalin
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 75-950
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Andrzej Łuniewski
El. paštas: andrzej.luniewski@energa.pl
Telefonas: +48 943483331
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://zakupy.energa-operator.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nn w roku 2019 na terenie Oddziału Koszalin.

Nuorodos numeris: P/5/0117/2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
77000000 Žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės, akvakultūros ir bitininkystės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nn w roku 2019 na terenie Oddziału Koszalin.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/12/2018
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 237-542429

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: VI.3
Keistino teksto vieta: Informacje dodatkowe
Yra:
Turi būti:

Wykluczenia

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a, b i c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 15–23 ustawy Pzp.

7.2. Dodatkowo zamawiający wykluczy Wykonawcę, gdy zaistnieją przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe; 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

7.3. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę w przypadku, gdy – po jednokrotnym przeprowadzeniu procedury, o której mowa w pkt 21.5.1. IDW – wykluczeniu będzie podlegał podmiot trzeci, na którego zasobach Wykonawca będzie polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7.4. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

7.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a, b i c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 15–23 ustawy Pzp lub pkt 7.2 IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym.

7.6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.5 IDW.

7.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. IDW - Instr. dla Wykonawców (SIWZ Tom I Rozdz. 1). Rozwinięcie powyższych zapisów i szczegóły zawarte są w SIWZ.

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 10/01/2019
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 14/01/2019
Vietos laikas: 10:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 10/01/2019
Vietos laikas: 11:30
Turi būti:
Data: 14/01/2019
Vietos laikas: 11:30
VII.2)Kita papildoma informacija: