Servicios - 557182-2019

Submission deadline has been amended by:  93121-2020
25/11/2019    S227

Polonia-Varsovia: Mantenimiento y reparación de equipo de tecnología de la información

2019/S 227-557182

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Dirección postal: ul. Szamocka 3, 5
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 01-748
País: Polonia
Persona de contacto: Departament Zamówień Publicznych
Correo electrónico: SekretariatDZP@zus.pl
Teléfono: +48 226671704
Fax: +48 226671733
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.zus.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.zus.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl/wps/myportal
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: ubezpieczenia społeczne

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup serwisu pogwarancyjnego urządzeń aktywnych LAN/WAN wraz z osprzętem i oprogramowaniem

Número de referencia: TZ/271/54/18
II.1.2)Código CPV principal
50312600 Mantenimiento y reparación de equipo de tecnología de la información
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup serwisu pogwarancyjnego urządzeń aktywnych LAN/WAN wraz z osprzętem i oprogramowaniem.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio: Załącznik 2A do SIWZ – dla części 1 zamówienia, Załącznik 2B do SIWZ – dla części 2 zamówienia, Załącznik 2C do SIWZ – dla części 3 zamówienia.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Serwis pogwarancyjny urządzeń Huawei wraz z osprzętem i oprogramowaniem

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50312300 Mantenimiento y reparación de equipos de redes de datos
72267100 Mantenimiento de software de tecnología de la información
72267200 Reparación de software de tecnología de la información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego (opieka serwisowa i wsparcie techniczne) urządzeń aktywnych LAN/WAN (zwanych dalej „Urządzeniami”) wraz z osprzętem i oprogramowaniem, łącznie zwanymi dalej „Przedmiotem serwisu”,

2) świadczenie usług konsultacji.

Serwis pogwarancyjny obejmować będzie Przedmiot serwisu zlokalizowany w Centrali ZUS, Oddziałach ZUS i terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS, wykazany w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2A do SIWZ.

Termin wykonania zamówienia:

1) usługi serwisu pogwarancyjnego będą świadczone od dnia następnego po zawarciu umowy, przez okres 36 miesięcy obowiązywania umowy;

2) usługi konsultacji będą świadczone w wymiarze 288 godzin zegarowych w trakcie obowiązywania umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W odniesieniu do części 1 zamówienia – Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych, na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 4.4.3.1.1. oraz 4.4.3.2. SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Serwis pogwarancyjny urządzeń Cisco wraz z osprzętem i oprogramowaniem

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50312300 Mantenimiento y reparación de equipos de redes de datos
72267100 Mantenimiento de software de tecnología de la información
72267200 Reparación de software de tecnología de la información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego (opieka serwisowa i wsparcie techniczne) urządzeń aktywnych LAN/WAN (zwanych dalej „Urządzeniami”) wraz z osprzętem i oprogramowaniem, łącznie zwanymi dalej „Przedmiotem serwisu”,

2) świadczenie usług konsultacji.

Serwis pogwarancyjny obejmować będzie Przedmiot serwisu zlokalizowany w Centrali ZUS, wykazany w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2B do SIWZ.

Termin wykonania zamówienia:

1) usługi serwisu pogwarancyjnego będą świadczone od dnia następnego po zawarciu umowy, przez okres 36 miesięcy obowiązywania umowy;

2) usługi konsultacji będą świadczone w wymiarze 288 godzin zegarowych w trakcie obowiązywania umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W odniesieniu do części 2 zamówienia – Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych, na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 4.4.3.1.2. oraz 4.4.3.2. SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Serwis pogwarancyjny urządzeń F5 Networks wraz z osprzętem i oprogramowaniem

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50312300 Mantenimiento y reparación de equipos de redes de datos
72267100 Mantenimiento de software de tecnología de la información
72267200 Reparación de software de tecnología de la información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego (opieka serwisowa i wsparcie techniczne) urządzeń aktywnych LAN/WAN (zwanych dalej „Urządzeniami”) wraz z osprzętem i oprogramowaniem, łącznie zwanymi dalej „Przedmiotem serwisu”,

2) świadczenie usług konsultacji.

Serwis pogwarancyjny obejmować będzie Przedmiot serwisu zlokalizowany w Centrali ZUS i Oddziałach ZUS – Gdańsk i Wrocław, wykazany w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2C do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2C do SIWZ.

Termin wykonania zamówienia:

1) usługi serwisu pogwarancyjnego będą świadczone od dnia następnego po zawarciu umowy, przez okres 36 miesięcy obowiązywania umowy;

2) usługi konsultacji będą świadczone w wymiarze 288 godzin zegarowych w trakcie obowiązywania umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W odniesieniu do części 3 zamówienia – Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych, na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 4.4.3.1.3. oraz 4.4.3.2. SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Dla części 1 zam. - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu (obejmującej min. 50 rozproszonych geograficznie lokalizacji) usługi serwisowej dla infrastruktury teleinformatycznej (LAN, WAN), o wartości nie mniejszej niż 2500000,00 PLN brutto, przy czym usługa musiała być świadczona przez okres min. 12 kolejnych miesięcy w sposób ciągły.

W przypadku usługi, która obejmuje/obejmowała również realizację innych dostaw lub świadczeń niż opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby wartość zakresu usługi serwisowej dla infrastruktury teleinformatycznej (LAN, WAN) wyniosła co najmniej 2500000,00 PLN brutto.

W przypadku, gdy Wykonawca będzie posługiwać się doświadczeniem nabytym na podstawie usług świadczonych w ramach konsorcjum, wówczas Wykonawca może powoływać się na realizację takiej usługi, jeżeli faktycznie uczestniczył w jej realizacji.

2) Do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruje minimum 1 stałego, polskojęzycznego eksperta technicznego (lub w przypadku eksperta nie porozumiewającego się w języku polskim Wykonawca zapewni również tłumacza), który posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie, nabyte w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, w konfigurowaniu oraz rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych związanych z eksploatacją urządzeń sieciowych LAN/WAN producenta Huawei. Ponadto Zamawiający wymaga od eksperta technicznego znajomości problematyki takich obszarów, jak: zastosowanie routingu i switchingu w sieciach LAN/WAN, szeroko pojęte zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci LAN/WAN oraz znajomości zagadnień związanych z wydajnością, skalowalnością, zarządzaniem i projektowaniem sieci LAN/WAN.

Dla części 2 zam. – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1) do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruje min. 1 stałego, polskojęzycznego eksperta technicznego (lub w przypadku eksperta nie porozumiewającego się w jęz. polskim Wykonawca zapewni również tłumacza), który posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie, nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w konfigurowaniu oraz rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych związanych z eksploatacją urządzeń sieciowych LAN/WAN producenta Cisco. Ponadto Zamawiający wymaga od eksperta technicznego znajomości problematyki takich obszarów, jak: zastosowanie routingu i switchingu w sieciach LAN/WAN, szeroko pojęte zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci LAN/WAN oraz znajomości zagadnień związanych z wydajnością, skalowalnością, zarządzaniem i projektowaniem sieci LAN/WAN.

Dla części 3 zam. – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu (obejmującej min. 3 rozproszone geograficznie lokalizacje) usługi serwisowej dla infrastruktury teleinformatycznej (LAN, WAN), o wartości nie mniejszej niż 1500000,00 PLN brutto, przy czym usługa musiała być świadczona przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy w sposób ciągły.

W przypadku usługi, która obejmuje/obejmowała również realizację innych dostaw lub świadczeń niż opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby wartość zakresu usługi serwisowej dla infrastruktury teleinformatycznej (LAN, WAN) wyniosła co najmniej 1500000,00 PLN brutto.

W przypadku, gdy Wykonawca będzie posługiwać się doświadczeniem nabytym na podstawie usług świadczonych w ramach konsorcjum, wówczas Wykonawca może powoływać się na realizację takiej usługi, jeżeli faktycznie uczestniczył w jej realizacji.

2) Do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruje min. 1 stałego, polskojęzycznego eksperta technicznego (...)

Dokończenie warunku znajduje się sekcji VI.3) Informacje dodatkowe.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2A do SIWZ – dla części 1 zamówienia, Załącznik nr 2B do SIWZ – dla części 2 zamówienia, Załącznik nr 2C do SIWZ – dla części 3 zamówienia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 196-476013
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/12/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/12/2019
Hora local: 13:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, POLSKA, skrzydło „C”, piętro I, Sala narad, pok. 135

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...) – zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.);

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...) – zgodnie z § 5 pkt. 2 ww. rozporządzenia;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS (...) – zgodnie z § 5 pkt 3 ww. rozporządzenia;

4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (...) – zgodnie z § 5 pkt 4 ww. rozporządzenia;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków (...) – zgodnie z § 5 pkt 5 ww. rozporządzenia;

6) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716) - zgodnie z § 5 pkt 9 ww. rozporządzenia;

7) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (...) – zgodnie z § 5 pkt 6 ww. rozporządzenia;

8) oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...) – zgodnie z § 5 pkt 10 ww. rozporządzenia;

9) aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie z pkt 4.4.1.1.1. SIWZ.

Z uwagi na ograniczenie liczby znaków, informacje na temat oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, w tym dokumentów od podmiotów zagranicznych, zawiera SIWZ zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl (w zakładce Zamówienia publiczne).

III. Ciąg dalszy warunku udziału w postępowaniu – zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

Dla części 3 zam. – Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:

Ad. 2) do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruje minimum 1 stałego, polskojęzycznego eksperta technicznego (lub w przypadku eksperta nie porozumiewającego się w języku polskim Wykonawca zapewni również tłumacza), który posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie, nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w konfigurowaniu oraz rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych związanych z eksploatacją urządzeń sieciowych LAN/WAN producenta F5 Networks. Ponadto Zamawiający wymaga od eksperta technicznego znajomości problematyki takich obszarów, jak: zastosowanie routingu i switchingu w sieciach LAN/WAN, szeroko pojęte zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci LAN/WAN oraz znajomości zagadnień związanych z wydajnością, skalowalnością, zarządzaniem i projektowaniem sieci LAN/WAN.

IV. Informacje o złożeniu oświadczeń lub dokumentów przez Wykonawcę, którego oferta – odpowiednio dla każdej części.

V. Informacje dodatkowe:

1) Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6. wynosi 60 dni.

2) Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Dla części 1 zamówienia – 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

Dla części 2 zamówienia – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),

Dla części 3 zamówienia – 95 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

3) Zmiany postanowień umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio: Załącznik 2A do SIWZ – dla części 1 zamówienia, Załącznik 2B do SIWZ – dla części 2 zamówienia, Załącznik 2C do SIWZ – dla części 3 zamówienia.

4) W przypadku wniesienia odwołania – odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
20/11/2019