Доставки - 557364-2018

19/12/2018    S244    Съд на Европейския съюз - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Доставка на конферентни маси с мултимедийна свързаност за Съда на Европейския съюз

2018/S 244-557364

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Съд на Европейския съюз
Service du courrier officiel
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Лице за контакт: Mme Eva Anglessy
Електронна поща: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Факс: +352 43032650
код NUTS: LU

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://curia.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4265
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на конферентни маси с мултимедийна свързаност за Съда на Европейския съюз

Референтен номер: COJ-PROC-18/028
II.1.2)Основен CPV код
39153000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на конферентни маси с мултимедийна свързаност.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
Основно място на изпълнение:

Съд на Европейския съюз в Люксембург (Plateau de Kirchberg)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата поръчка е закупуването на следното оборудване:

— 2 конферентни маси с мултимедийна свързаност и интегрирани екрани за 30 човека,

— 1 конферентна маса с мултимедийна свързаност и интегрирани екрани за 20 човека,

— 1 конферентна маса с мултимедийна свързаност, интегрирани екрани и функции за презентация и видеоконференция за 20 човека.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 3
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. тръжните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Оферентът трябва да разполага с необходимите финансови ресурси и средства, за да гарантира непрекъснато и задоволително изпълнение през целия срок на договора.

За тази цел трябва да отговаря на следното минимално ниво:

− да е реализирал общ годишен оборот равен или по-голям от 360 000 EUR през последните 3 финансови години.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За да изпълни тази поръчка, оферентът трябва да има необходимите технически и професионални възможности.

По-конкретно, трябва да има опит в следната област:

− доставка и инсталиране на конферентни маси с мултимедийна свързаност.

За тази цел трябва да отговаря на следното минимално ниво:

− да е реализирал поне 5 доставки на оборудване, подобно на посоченото в настоящата поръчка, на стойност, по-голяма 60 000 EUR през последните 3 години.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/02/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/02/2019
Местно време: 11:00
Място:

Съд на Европейския съюз в Люксембург (Plateau de Kirchberg)

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

по 1 представител за оферент.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Общ съд
Rue Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/12/2018