Доставки - 557364-2018

19/12/2018    S244

Люксембург-Люксембург: Доставка на конферентни маси с мултимедийна свързаност за Съда на Европейския съюз

2018/S 244-557364

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Service du courrier officiel
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Mme Eva Anglessy
Електронна поща: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Факс: +352 43032650
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://curia.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4265
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на конферентни маси с мултимедийна свързаност за Съда на Европейския съюз

Референтен номер: COJ-PROC-18/028
II.1.2)Основен CPV код
39153000 Мебелировка за конферентни зали
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на конферентни маси с мултимедийна свързаност.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Съд на Европейския съюз в Люксембург (Plateau de Kirchberg)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата поръчка е закупуването на следното оборудване:

— 2 конферентни маси с мултимедийна свързаност и интегрирани екрани за 30 човека,

— 1 конферентна маса с мултимедийна свързаност и интегрирани екрани за 20 човека,

— 1 конферентна маса с мултимедийна свързаност, интегрирани екрани и функции за презентация и видеоконференция за 20 човека.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 3
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. тръжните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Оферентът трябва да разполага с необходимите финансови ресурси и средства, за да гарантира непрекъснато и задоволително изпълнение през целия срок на договора.

За тази цел трябва да отговаря на следното минимално ниво:

− да е реализирал общ годишен оборот равен или по-голям от 360 000 EUR през последните 3 финансови години.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За да изпълни тази поръчка, оферентът трябва да има необходимите технически и професионални възможности.

По-конкретно, трябва да има опит в следната област:

− доставка и инсталиране на конферентни маси с мултимедийна свързаност.

За тази цел трябва да отговаря на следното минимално ниво:

− да е реализирал поне 5 доставки на оборудване, подобно на посоченото в настоящата поръчка, на стойност, по-голяма 60 000 EUR през последните 3 години.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/02/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/02/2019
Местно време: 11:00
Място:

Съд на Европейския съюз в Люксембург (Plateau de Kirchberg)

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

по 1 представител за оферент.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/12/2018